Съвет по околна среда, 13/10/2017

Съвет на ЕС

Основни резултати

Сектори извън СТЕ: разпределяне на усилията и ЗПЗГС

Съветът договори преговорните си позиции по регламента за разпределяне на усилията и регламента за земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). С тези правни актове ще се постигне намаление на емисиите на парникови газове в секторите, които не са обхванати от системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС).

Те ще позволят на ЕС да се приближи до реализирането на общата си цел за намаляване на емисиите най-малко с 40 % до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. и оттук — до изпълнението на ангажиментите си по линия на Парижкото споразумение относно изменението на климата. Секторите извън СТЕ конкретно ще допринесат за тази цел, като понижат емисиите си с 30 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г.

„Тези два регламента ще позволят на ЕС да намали емисиите си във всички сектори за разпределяне на усилията и ще гарантират по-добро управление на земите и горите ни. Така ще изградим благоприятно за климата бъдеще за всички нас и ще постигнем целите си за климата от Париж. Приветствам днешните усилия на държавите членки; готови сме да започнем преговори с Парламента“.

Сийм Кийслер, министър на околната среда на Република Естония

COP23 — Конференция на ООН по изменението на климата

Съветът прие заключения относно Парижкото споразумение и подготовката за 23-тата конференция на страните (COP23) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), която ще се проведе от 6 до 17 ноември 2017 г. в Бон.

ЕС е решен да запази челното си място в световните усилия за борба с изменението на климата. Министрите на околната среда изразиха пълната си подкрепа за тези заключения и подчертаха, че е важно да бъде постигнат съществен напредък в изпълнението на Парижкото споразумение (Парижката работна програма), подготовката за Диалога за улесняване през 2018 г. и изпълнението на национално определените приноси (НОП) на национално равнище.

Министрите приветстваха и заключенията на Съвета относно финансирането на борбата с изменението на климата, приети на 10 октомври. ЕС и неговите държави членки потвърдиха отново пълната си ангажираност с приноса за колективната цел на развитите страни за съвместно мобилизиране на 100 млрд. щатски долара годишно до 2020 г., както и в периода до 2025 г.

Асамблея на ООН по околната среда

Съветът прие заключения относно приоритетите на ЕС за 3-тото заседание на Асамблеята на ООН по околната среда (UNEA-3), което ще се проведе от 4 до 6 декември 2017 г. в Найроби и ще бъде посветено на замърсяването.

Тези заключения дават ясен сигнал за ангажимента на ЕС за опазване на околната среда и намаляване на въздействието от замърсяването на нашата планета.

Министрите ще съдействат активно за приемането на редица резолюции и доброволни ангажименти с цел да се предприемат по-нататъшни действия за борба с различните видове замърсяване.

По време на работен обяд министрите проведоха плодотворен обмен на мнения с изпълнителния директор на Програмата на ООН по околната среда Ерик Солхайм в рамките на подготовката за Асамблеята. Бяха набелязани области на конкретни действия за борба със замърсяването на национално равнище и на равнище ЕС.

Информация за заседанието

  • Заседание № 3565
  • Люксембург
  • 13/10/2017

Подготвителни документи

Документи с резултати

Информация за пресата

Връзки с медиите

Служител в пресслужбата
+32 22815612
+32 470884374

Ако не сте журналист, моля изпратете искането си на служба „Информация за обществеността“.

Тематични страници: