Еврогрупа, 22/04/2016

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 22/04/2016
  • 09:00
  • Amsterdam

Основни резултати

Информация за заседанието

Гърция: актуално състояние

Институциите и гръцкият министър на финансите Евклид Цакалотос информираха Еврогрупата за хода на текущия първи преглед на изпълнението на програмата за икономически корекции на Гърция.

За да приключи прегледът, институциите и гръцките власти следва да постигнат споразумение по всеобхватен пакет от политически реформи, които да бъдат проведени в Гърция.

Макар и в последните седмици да беше постигнат значителен напредък, все още е необходима допълнителна работа по редица области на политиката, включително фискалната стратегия и приватизационния фонд.

Еврогрупата прикани настойчиво гръцките власти да договорят своевременно с институциите пакет от реформи, който да включва и въпроси като извънредните мерки и необслужваните заеми.

Еврогрупата се надява, че ще бъде постигнато споразумение в близките дни, като в такъв случай е готова да свика извънредно заседание, на което да бъдат договорени следващите стъпки в посока приключване на първия преглед.

Тематично обсъждане по въпросите на растежа и работните места: национални рамки относно несъстоятелността

Еврогрупата продължи обмена на мнения по националните рамки относно несъстоятелността и тяхното прилагане, които се различават съществено в отделните държави членки от еврозоната. Обсъждането се проведе в съответствие с препоръките на Съвета от 2015 и 2016 г. към еврозоната, които бяха направени в контекста на европейския семестър — ежегодната координация на ЕС на икономическите политики.

Едни добре функциониращи рамки относно несъстоятелността са абсолютно необходими за преодоляване на прекомерната задлъжнялост и за подобряване на способността на банките да отпускат кредити на икономиката. Този въпрос е от особено значение за еврозоната, тъй като отделните икономики са податливи на странични ефекти.

Министрите постигнаха съгласие и по набор от общи принципи, които могат да послужат като насоки за подобряване на националните рамки. Принципите обхващат най-вече темпа на прилагане, предвидимостта и икономическата ефективност на рамките.

Представяне от председателя на надзорния съвет на единния надзорен механизъм

Председателят на надзорния съвет на единния надзорен механизъм г-жа Даниел Нуи представи годишния доклад на единния надзорен механизъм.

Освен това тя информира Еврогрупата за текущата работа за хармонизиране на надзорните варианти и националните прерогативи в банковия сектор на еврозоната с цел осигуряване на по-голяма равнопоставеност.

Актуализирана информация относно наблюдението на бюджета

Европейската комисия представи основните резултати относно нотификациите, представени от Евростат през април 2016 г. в рамките на процедурата при прекомерен дефицит.

През 2015 г. средното равнище на общия държавен дефицит и на дълга в еврозоната беше съответно 2,1% и 90,7% от БВП.

През идните месеци финансовите министри ще разгледат допълнително въпроса за наблюдението на бюджета и евентуалните стъпки в рамките на процедурата при прекомерен дефицит на фона на предстоящото публикуване на прогнозите на Европейската комисия от пролетта на 2016 г. и представянето на програмите за стабилност и на националните програми за реформи от държавите членки в рамките на европейския семестър за 2016 г.

Последно преразгледан на 06/06/2016