Еврогрупа, 24/05/2016

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 24/05/2016
  • 15:00
  • Брюксел

Основни резултати

Информация за заседанието

Гърция

Еврогрупата приветства постигането на споразумение между Гърция и институциите на равнище служители, което открива пътя за финализиране на първия преглед на програмата на Гърция за макроикономически реформи.

Това ще позволи на Европейския механизъм за стабилност да предостави наличните по програмата средства от следващия транш от финансовата помощ за Гърция (10,3 млрд. евро).

Постигнахме голям пробив по отношение на Гърция, което ни дава възможност да навлезем в нов етап на програмата за финансова помощ на Гърция.

Йерун Дейселблум, председател на Еврогрупата

Тази сума ще бъде изплатена на няколко вноски, след като Гърция изпълни всички предварително договорени действия и след като държавите членки от еврозоната одобрят споразумението съгласно приложимите си национални процедури.

Споразумението между Гърция и институциите на равнище служители съдържа пакет от реформи, които трябва да бъдат осъществени от Гърция, както и допълнителен механизъм за извънредни мерки. Последният ще послужи за привеждане в действие на допълнителни мерки за реформи, в случай че се появи риск договорената в програмата цел за първичен излишък в размер на 3,5 % от БВП да не бъде изпълнена.

Еврогрупата приветства напредъка, постигнат от Гърция, която вече изпълни повечето от договорените приоритетни действия.

Еврогрупата постигна съгласие и по набор от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за гарантиране на устойчивостта на гръцкия държавен дълг. Някои от тези мерки ще бъдат въведени в периода между приключването на първия преглед и края на програмата, други — след успешното приключване на програмата. Обхватът на последните ще бъде определен въз основа на актуализирания анализ на устойчивостта на дълга.

Еврогрупата постигна съгласие по възможността за задействане на извънреден механизъм за допълнителни мерки по отношение на дълга, в случай че след приключването на програмата положението се окаже по-неблагоприятно от очакваното понастоящем.

Еврогрупата приветства намерението на ръководството на МВФ да препоръча на изпълнителния съвет на МВФ да одобри преди края на годината финансово споразумение, което да подкрепи изпълнението на договорените реформи.

Испания: пети преглед на наблюдението след приключване на програмата

Еврогрупата приветства резултатите от петата мисия за наблюдение след приключване на програмата за Испания, осъществена през април от Европейската комисия в сътрудничество с Европейската централна банка.

Икономическата ситуация в еврозоната

Еврогрупата обмени мнения за икономическата ситуация и перспективите в еврозоната след представянето от Комисията на нейната икономическа прогноза от пролетта на 2016 г., публикувана на 3 май 2016 г.

Последно преразгледан на 25/05/2016