Еврогрупа, 11/07/2016

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 11/07/2016
  • 15:00
  • Брюксел

Основни резултати

Информация за заседанието

Икономическа и финансова ситуация в еврозоната

Еврогрупата обмени мнения за икономическото и финансовото положение на еврозоната. Комисията и ЕЦБ запознаха министрите с движението на финансовите пазари след резултата от референдума в Обединеното кралство на 23 юни.

Има признаци за стабилизиране на пазарите след първоначалните корекции. Въпреки това наличието на несигурност, особено сред инвеститорите, може да окаже въздействие върху перспективите за растеж в средносрочен план, включително в еврозоната.

„Степента на несигурност е висока, но това не променя нашия ангажимент да продължим да работим за устойчиви, благоприятстващи растежа фискални политики, структурни реформи и разрешаване на проблемите в банковия сектор. Програмата ни и нашата ангажираност с нея остават непроменени“, заяви след заседанието председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум.

Наблюдение след приключване на програмата в Ирландия и Португалия

Еврогрупата се запозна с основните резултати от петия преглед за наблюдение след приключване на програмата в Ирландия и четвъртия преглед за наблюдение след приключване на програмата в Португалия, които бяха извършени през юни 2016 г.

Заключението от двете мисии за наблюдение след приключване на програмата беше, че Ирландия и Португалия са в състояние да изплащат заемите, които са получили по съответните програми.

Пакт за стабилност и растеж — изпълнение в държавите от еврозоната

Еврогрупата обмени мнения за състоянието на бюджета в Испания и Португалия. На 7 юли Европейската комисия прие препоръки за решения на Съвета, в които се констатира, че нито една от тези държави не е предприела ефективни действия за коригиране на прекомерния си дефицит в рамките на срока, определен в препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г.

Решенията, основани на тези препоръки на Комисията, ще бъдат приети от Съвета на ЕС.

Фискална позиция на еврозоната

Еврогрупата обсъди фискалната позиция на еврозоната въз основа на националните програми за стабилност, представени от държавите членки от еврозоната в контекста на европейския семестър през април тази година.

Еврогрупата изрази съгласие с очакваната промяна на общата фискална позиция на еврозоната от умерено експанзивна през 2016 г. към най-общо неутрална през 2017 г.

Дебатът ще допринесе за изготвянето по-късно тази година на бюджетните планове на държавите членки за 2017 г.

Тематична дискусия относно растежа и създаването на работни места: инвестиции в еврозоната

Еврогрупата продължи поредицата тематични дискусии относно растежа и създаването на работни места, като този път насочи вниманието си към инвестициите. Министрите обмениха мнения относно начините за преодоляване на структурните и регулаторните пречки пред инвестициите, като поставиха специален акцент върху подобряването на ефективността на публичната администрация, бизнес средата и върху конкретните проблеми в различните сектори.

Тази дискусия допълва по-широките инициативи за стимулиране на инвестициите, които се отнасят за целия ЕС.

Съживяването на инвестициите е от особено значение за подобряване на краткосрочните и дългосрочните перспективи за растеж на икономиката на еврозоната.

Еврогрупата ще продължи тази дискусия по-късно през годината.

Последно преразгледан на 13/07/2016