Еврогрупа, 09/09/2016

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 09/09/2016
  • 09:00
  • Братислава

Основни резултати

Гърция

Институциите и гръцкият министър на финансите Евклид Цакалотос информираха Еврогрупата за хода на изпълнението на програмата за икономически реформи на Гърция.

Гръцките власти възнамеряват да изпълнят своевременно основните показатели, договорени в контекста на първия преглед на програмата.

Те включват 15 мерки, свързани с приватизацията, реформата на енергийния сектор, банковото управление и създаването на агенция по приходите. Изпълнението на тези основни показатели е условие за отпускането на 2,8 милиарда евро по линия на Европейския механизъм за стабилност

В най-скоро време представители на институциите ще посетят Атина, за да подготвят началото на втория преглед на програмата.

Тематична дискусия относно растежа и създаването на работни места: качество на публичните финанси

Еврогрупата обмени мнения въз основа на националния опит във връзка с прегледите на правителствените разходи. Тези прегледи се извършват, за да се оценят ефикасността и ефективността на публичните средства в рамките на различните категории в бюджета на дадена страна.

Целта на обсъждането е държавите членки да се подпомогнат да постигнат структура на своя бюджет, която да е по-благоприятна за растежа.

Еврогрупата прие изявление относно общите принципи за по-добро разпределяне на разходите.

Наред с това министрите се споразумяха да обсъждат този въпрос редовно и възнамеряват да го разгледат отново през първата половина на 2017 г.

Актуални фискални въпроси

Еврогрупата потвърди, че държавите —членки на еврозоната следва да представят своите проекти за бюджетни планове за 2017 г. в периода 1—15 октомври тази година.

Този график ще гарантира, че проектите за бюджетни планове се оценяват спрямо сравним набор от макроикономически допускания. В държавите със служебно правителство ще се търси прагматично решение.

По-късно през есента, съгласно установената практика, Еврогрупата ще проведе ежегодното си задълбочено обсъждане на тези планове въз основа на становищата на Европейската комисия.

Министрите обсъдиха накратко текущата процедура при прекомерен дефицит за Испания и Португалия. През юли Съветът реши, че нито една от двете държави не е предприела ефективни действия за коригиране на своя прекомерен дефицит в рамките на установените срокове. Вследствие на това на Португалия и Испания бяха определени нови срокове и се очаква двете държави да предприемат ефективни действия до 15 октомври. Освен това Съветът прие предложенията на Комисията за отмяна на глобите, които Испания и Португалия би трябвало да заплатят, в случай че не коригират дефицитите навреме, съгласно правилата на Пакта за стабилност и растеж.

Министрите също така отбелязаха постигнатия добър напредък в текущата работа по опростяване на прилагането на Пакта за стабилност и растеж.

Последно преразгледан на 13/09/2016