Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Основни резултати

Избрани видеоматериали от заседанието на Еврогрупата, 10 октомври 2016 г.

Гърция

Институциите и гръцкият министър на финансите Евклид Цакалотос информираха накратко Еврогрупата за постигането на 15 етапни цели, които Гърция се ангажира да изпълни по време на първия преглед на програмата за икономически реформи.

Сред етапните цели бяха създаването на приватизационния фонд, реформата на енергийния сектор, мерките за банковото управление и създаването на агенция по приходите.

На заседанието си Еврогрупата постигна съгласие, че изпълнението на етапните цели би позволило на ЕМС да одобри отпускането на 1,1 млрд. евро. Тази сума следва да бъде заделена за нуждите по обслужване на дълга на Гърция.

Оставащите 1,7 млрд. евро ще бъдат отпуснати след публикуването на данните за септември относно постигнатия от Гърция напредък за погасяване на просрочените задължения и предоставянето на положителна оценка от страна на институциите. Изплащането зависи от одобрението на съвета на директорите на ЕМС. Сумата от 1,7 млрд. евро следва да се използва за погасяване на просрочените задължения на Гърция.

Еврогрупата прие изявление относно Гърция.

Освен това Еврогрупата прикани гръцките власти да засилят работата си с институциите за своевременно приключване на втория преглед на програмата.

Тематична дискусия относно растежа и създаването на работни места: системи за здравеопазване и дългосрочни грижи

Еврогрупата проведе обмен на мнения за рисковете, които разходите за здравеопазване и дългосрочни грижи могат да създадат за устойчивостта на публичните финанси в еврозоната през следващите десетилетия.

Целта на обсъждането беше да се обменят най-добрите национални практики и извлечените поуки в тази област на политиката, която обикновено представлява значителна част от разходите на държавното управление.

Актуални фискални въпроси

Еврогрупата вече е готова за годишния преглед на проектите за бюджетни планове на държавите членки от еврозоната за следващата година. Държавите членки трябва да представят плановете си за 2017 г. между 1 и 15 октомври тази година, а Еврогрупата ще ги обсъди на 5 декември.

Европейската комисия информира Еврогрупата за структурирания диалог, който е провела с Европейския парламент за временното спиране на европейските структурни и инвестиционни фондове за Испания и Португалия.

След решенията на Съвета от юли относно липсата на ефективни действия от страна на тези държави за коригиране на прекомерните им дефицити, предложението на Комисията за временното спиране е очаквано в контекста на процедурата при прекомерен дефицит.

Среща на Г-7

Председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум информира накратко Еврогрупата за дискусиите в рамките на международните срещи, проведени във Вашингтон в началото на октомври, и за резултатите от тях.