Еврогрупа, 07/11/2016

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 07/11/2016
  • 15:00
  • Брюксел

Основни резултати

Информация за заседанието

Банков съюз — аспекти, свързани с еврозоната

Единен надзорен механизъм и Единен съвет за преструктуриране

Еврогрупата изслуша презентациите, изнесени от Даниел Нуи, председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка, и Елке Кьоних, председател на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП).

Те информираха Еврогрупата за най-новите моменти в развитието на финансовия сектор, за акцентите в работата на двете институции през последните месеци и за основните бъдещи предизвикателства и приоритети.

Даниел Нуи запозна Еврогрупата с текущата работа по стрес тестовете, проведени през юли 2016 г., затрудненията във връзка с необслужваните заеми и целта за намаляване на броя на надзорните варианти и националните прерогативи в банковия сектор на еврозоната с оглед на осигуряването на по-голяма равнопоставеност.

Елке Кьоних представи доклад за напредъка, посветен на дейността на Единния съвет за преструктуриране, събирането на вноските за Единния фонд за преструктуриране и споразуменията за заем с отделни държави членки.

Еврогрупата изрази задоволство от извършената до момента работа от двете институции и ще очаква следващия обмен на мнения, който ще се състои през пролетта на 2017 г.

Тематично обсъждане по въпросите на растежа и работните места: национални рамки относно несъстоятелността

Еврогрупата обсъди начините за подобряване на ефективността и ефикасността на националните рамки относно несъстоятелността. Дискусията беше продължение на обсъждането по време на заседанието от април 2016 г., когато Еврогрупата се споразумя по набор от принципи, които да бъдат прилагани. Тези принципи обхващат най-вече темпа на прилагане, предвидимостта и икономическата ефективност на рамките.

Наличието на добре функциониращи рамки относно несъстоятелността е абсолютно необходимо за преодоляване на прекомерната задлъжнялост и за подобряване на способността на банките да отпускат кредити на икономиката. Този въпрос е от особено значение за еврозоната, тъй като отделните икономики, които тя обхваща, са податливи на странични ефекти.

Еврогрупата ще продължи обсъждането на този въпрос идната година.

Гърция: втори преглед на програмата и доклад относно техническата помощ, предоставяна от ЕС

Министрите бяха информирани за протичащия втори преглед на изпълнението на програмата за икономически корекции на Гърция след осъществената от институциите мисия за преглед в Атина в края на октомври.

Еврогрупата призова гръцките власти и участващите в мисията служители да продължат конструктивното си сътрудничество и бързо да приключат прегледа.

Вторият преглед обхваща бюджета за 2017 г., средносрочната фискална стратегия и реформата на пазара на труда.

Еврогрупата се запозна и с техническата помощ, предоставена до момента на гръцките власти от Службата на Европейската комисия за подкрепа на структурните реформи. Службата беше създадена през юли 2015 г., за да подпомага държавите членки при прилагането на стимулиращи растежа административни и структурни реформи. Еврогрупата очаква службата да работи приоритетно за оказване на помощ на Гърция да извърши необходимите реформи.

Наблюдение след приключване на програмата: Кипър и Испания

Министрите взеха под внимание констатациите от първата мисия за наблюдение след приключване на програмата в Кипър, която се проведе в края на септември 2016 г., както и констатациите от шестата мисия за наблюдение след приключване на програмата в Испания, която се проведе в средата на октомври 2016 г.

Проекти за бюджетни планове за 2017 г. на държавите членки от еврозоната

Европейската комисия информира Еврогрупата за протичащата оценка на проектите за бюджетни планове за 2017 г., включително за размяната на писма с редица държави членки.

Министрите ще проведат специално обсъждане на тези планове на заседанието си на 5 декември въз основа на становищата на Европейската комисия.

Последно преразгледан на 08/11/2016