Еврогрупа, 05/12/2016

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 05/12/2016
  • 08:30
  • Брюксел

Основни резултати

Информация за заседанието

Бюджетни планове и перспективи

На сутрешното си заседание Еврогрупата обсъди проектобюджетните планове на държавите членки от еврозоната за 2017 г. Обсъждането беше базирано на становищата на Европейската комисия относно тези планове, публикувани на 16 ноември. Според констатациите на Комисията осем държави — Белгия, Кипър, Финландия, Италия, Литва, Португалия, Словения и Испания — имат бюджетни планове, при които е налице риск от неспазване на бюджетните правила, определени в Пакта за стабилност и растеж (ПСР).

Еврогрупата като цяло изрази съгласие със становищата на Европейската комисия. Тя прикани Италия да предприеме необходимите стъпки и приветства ангажимента на други държави да направят необходимото за спазване на правилата. Еврогрупата очаква също представянето на актуализирани проектобюджетни планове от Литва и Испания.

Министрите обсъдиха и състоянието на бюджета и бюджетните перспективи за еврозоната като цяло. Те подчертаха, че е важно да се намери правилният баланс между осигуряването на фискална устойчивост и подкрепата за инвестициите за укрепване на крехкото възстановяване.

Еврогрупата взе под внимание съобщението на Комисията и анализа на фискалната позиция, като призова за положителна фискална позиция в еврозоната. Еврогрупата припомни, че през юли министрите излязоха със заключение, въз основа на анализа на Комисията, че с неутралната като цяло фискална позиция през 2017 г се постига подходящ баланс. Еврогрупата подчерта, че са налице значителни разлики между отделните държави членки по отношение на фискалното пространство и нуждите от консолидация на бюджетите. Освен това министрите изтъкнаха, че е важно бюджетните мерки да бъдат изготвени така, че да благоприятстват растежа.

За да се гарантира по-добра координация на националните фискални политики, държавите членки от еврозоната трябва да представят проектобюджетните си планове за оценка от Европейската комисия всяка година между 1 и 15 октомври. Проектобюджетният план на Гърция не беше оценен в рамките на този преглед, тъй като това ще бъде направено отделно, като част от текущата програма за макроикономически корекции на Гърция.

Гърция

Еврогрупата беше информирана от институциите за актуалното състояние на втория преглед на програмата за икономически корекции след мисията за преглед, проведена от институциите в средата на ноември. Еврогрупата приветства постигнатия до момента напредък и призова гръцките власти и институциите за бързо подновяване на преговорите и постигане на споразумение по пакет от реформаторски политики, които да се ползват с подкрепата на всички заинтересовани страни.

Беше направено изявление, с което се одобрява пакетът от краткосрочни мерки по дълга и се очертава пътят напред.

Работна програма на Еврогрупата

Еврогрупата прие работната си програма за първата половина на 2017 г.

Последно преразгледан на 06/12/2016