Еврогрупа, 26/01/2017

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 26/01/2017
  • 15:00
  • Брюксел

Основни резултати

Информация за заседанието

Гърция

След мисията за преглед, състояла се в Атина през декември, институциите информираха Еврогрупата относно втория преглед на програмата за икономически корекции.

Еврогрупата призова гръцките власти и институциите за бързо подновяване на преговорите, така че да бъде постигнато споразумение по пакет от реформаторски политики, които да се ползват с подкрепата на всички заинтересовани страни. Това споразумение е условие за успешното приключване на втория преглед.

Реформите засягат трудовия и продуктовия пазар на Гърция, енергийния ѝ сектор и други области. Очаква се и постигане на споразумение относно средносрочната фискална стратегия на Гърция, т.е. за 2018 г. и след това.

От Европейският механизъм за стабилност (ЕМС), по който се осигурява финансирането за програмата, министрите бяха информирани за постигнатия напредък в изпълнението на краткосрочните мерки за намаляване на дълга на Гърция. Тези мерки бяха одобрени от Еврогрупата през декември, а на 23 януари 2017 г. бяха официално приети от съветите на директорите на Европейския механизъм за стабилност и на Европейския инструмент за финансова стабилност.

Мерките имат за цел да се намали лихвеният риск за Гърция, включително чрез промяна на някои лихви по дълга от плаващи на фиксирани, и да се облекчи тежестта на изплащане на дълга. Те нямат никакво отражение върху бюджета за акционерите в ЕМС, които са държавите членки от еврозоната.

Наблюдение след приключване на програмата в Ирландия и Португалия

Еврогрупата беше информирана за основните резултати от шестия преглед за наблюдение след приключване на програмата в Ирландия и петия преглед за наблюдение след приключване на програмата в Португалия, и двата проведени в периода между края на ноември и началото на декември 2016 г.

Заключението на двете мисии за наблюдение след приключване на програмата е, че и Ирландия, и Португалия са в състояние да върнат заемите, получени по съответните програми.

Консултации на МВФ с еврозоната по член IV

Международният валутен фонд (МВФ) информира Еврогрупата за основните констатации на своята временна мисия в контекста на консултациите на МВФ по член IV, които бяха проведени в края на 2016 г.

Еврогрупата се съгласи с оценката на МВФ за икономическите перспективи пред еврозоната и със становището му за политическите предизвикателства, пред които е изправен паричният съюз.

Последната мисия на МВФ ще се проведе по-късно тази година, като тя ще изготви и пълния окончателен доклад.

Европейски семестър: препоръка за еврозоната за 2017 г.

Еврогрупата обсъди проекта за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната за 2017 г.

Министрите се споразумяха, че препоръките за 2017 г. следва да бъдат съсредоточени върху растежа и създаването на работни места, солидните фискални политики и завършването на банковия съюз.

Проектът за препоръка ще бъде одобрен от Съвета по икономически и финансови въпроси на 27 януари.

Проекти за бюджетни планове: Испания и Литва

Еврогрупата обсъди актуализираните проекти за бюджетни планове на Испания и Литва за 2017 г. През октомври 2016 г. и двете държави бяха представили проекти за бюджетни планове въз основа на вариант без промени в политиката, тъй като към тогавашния момент техните правителства нямаха пълни бюджетни правомощия вследствие на провеждащите се национални избори. Това наложи след назначаването на новите правителства двете страни да представят актуализирани планове.

Обсъждането в рамките на Еврогрупата се основаваше на становищата на Европейската комисия относно тези планове, публикувани на 17 януари. Комисията счита, че в плана на Испания в общи линии са спазени разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж, докато в плана на Литва е налице риск от неспазване на Пакта за стабилност и растеж.

Еврогрупата като цяло изрази съгласие със становищата на Европейската комисия. Еврогрупата взе под внимание искането на литовските власти за гъвкаво прилагане на правилата на Пакта за стабилност и растеж, което е допустимо при определени условия. Еврогрупата направи изявление.

Последно преразгледан на 27/01/2017