Еврогрупа, 07/04/2017

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 07/04/2017
  • 09:00
  • Валета

Основни резултати

Информация за заседанието

Гърция

Еврогрупата беше информирана за развитието на интензивните преговори между Европейската комисия, Европейската централна банка, Международния валутен фонд и Европейския механизъм за стабилност и гръцкото правителство през изминалия месец.

Институциите и гръцките власти постигнаха споразумение по основните елементи на изискваните реформи на политиките за продължаване на втория преглед на текущата програма за макроикономически корекции, което е необходимо за отблокиране на по-нататъшната финансова помощ за Гърция. Споразумението се отнася за размера, сроковете и последователността на изпълнение на реформите.

Институциите ще продължат техническата работа в Атина възможно най-скоро за бързо сключване на споразумение на ниво експерти.

Тематично обсъждане по въпросите на растежа и работните места: инвестиции

Еврогрупата продължи започналото през юли миналата година обсъждане на начините за насърчаване на инвестициите и прие изявление, в което очерта общите принципи за насочване на националните политики в областта.

Тези принципи обхващат подобряване на бизнес средата, повишаване на ефективността на публичната администрация, отдаване на приоритет на висококачествените публични инвестиции за стимулиране на растежа и на потенциалния растеж, развитие на основаните на пазара източници на финансиране за бизнеса и премахване на регулаторните пречки пред частните инвестиции.

Банковият съюз: аспекти на еврозоната

Председателят на надзорния съвет на Европейската централна банка Даниел Нуи представи годишния доклад на ЕЦБ относно надзорните дейности през 2016 г.

Приоритетите на съвета за 2017 г. включват по-нататъшно сближаване на националните стандарти за надзор в банковия съюз, предприемане на мерки по отношение на необслужваните заеми в балансовите отчети на банките, които продължават да създават проблеми в някои държави членки, и подобряване на рентабилността на банките, като по този начин се подобри способността им за финансиране на икономиката.

Председателят на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) Елке Кьоних информира министрите за дейностите на ЕСП. Тя докладва за постигнатия напредък по планиране на преструктурирането и за приноса на банките към единния механизъм за преструктуриране.

Кипър: наблюдение след приключване на програмата

Институциите, които участват в прегледа след приключване на програмата, и министърът на финансите на Кипър Харис Георгиадис докладваха накратко за резултатите от неотдавнашната мисия за наблюдение след приключване на програмата в Кипър.

Те увериха министрите, че властите в Кипър продължават да бъдат ангажирани с изпълнението на стабилни икономически политики. Те потвърдиха също, че няма опасност да не бъдат изплатени заемите, които Кипър получи от Европейския механизъм за стабилност в контекста на програмата за макроикономически корекции на страната за периода 2013—2016 г.

Последно преразгледан на 10/04/2017