Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Основни резултати

Избрани видеоматериали, заседание на Еврогрупата, 15 юни 2017 г.

Гърция

Еврогрупата приключи обсъжданията по текущия втори преглед на програмата за макроикономически корекции на Гърция, финансирана от Европейския механизъм за стабилност.

Еврогрупата приветства приемането от парламента на Гърция на договорените предварителни действия. Те са част от поредицата реформи на политиката, за които на 2 май 2017 г. страната постигна споразумение с институциите (Европейската комисия, Европейската централна банка, Европейския механизъм за стабилност и Международния валутен фонд).

Мерките за реформи обхващат такива области като пенсиите, данъка върху доходите, пазара на труда, както и финансовия и енергийния сектор. Те следва да укрепят средносрочната фискална стратегия на Гърция и да подпомогнат благоприятното за растежа възстановяване на баланса на икономиката.
Еврогрупата прикани Гърция заедно с институциите и съответните трети страни да разработи и подкрепи цялостна стратегия, която да засилва растежа.

Еврогрупата потвърди подхода си по отношение на устойчивостта на гръцкия държавен дълг, който беше договорен през май 2016 г., като същевременно предостави някои допълнителни подробности относно средносрочните мерки по дълга, които може да се наложи да бъдат приети от Гърция.

Тези мерки ще бъдат въведени след успешното приключване на програмата, ако въз основа на нов анализ на устойчивостта на обслужването на дълга бъде потвърдено, че са необходими.

Еврогрупата приветства ангажимента на Гърция да поддържа първичен излишък от 3,5 % от БВП до 2022 г., а след това — фискална политика, съответстваща на европейската фискална рамка. Съгласно анализа на Европейската комисия това съответствие ще бъде постигнато посредством първичен излишък, равен на 2,0 % от БВП или малко над тази стойност през периода 2023—2060 г.

В този контекст ръководството на МВФ скоро ще препоръча на изпълнителния съвет на МВФ да одобри по принцип ново 14-месечно стендбай споразумение за Гърция.

Европейският механизъм за стабилност ще може да пристъпи към изплащането на следващия транш от финансовата помощ за Гърция, който е на разположение по програмата, след като държавите членки от еврозоната приключат съответните национални процедури за разрешаване на изплащането. Следващият транш ще бъде в размер на 8,5 млрд. евро.

Тематична дискусия относно растежа и създаването на работни места: подобряване на качеството на публичните финанси

Еврогрупата проведе обмен на мнения относно качеството на публичните финанси, след обсъждането на този въпрос през септември 2016 г., когато бяха одобрени общи принципи, от които да се ръководят националните прегледи на разходите.

Министрите обсъдиха практическото прилагане на тези принципи въз основа на представяне от Европейската комисия на опита на отделни държави.

Прегледът на разходите помага на правителствата да набележат областите, в които могат да се постигнат икономии и повишаване на ефикасността и в които разходите могат да осигурят по-голяма икономическа ефективност. Този въпрос е от особено значение за държавите членки от еврозоната предвид настоящите им усилия за гарантиране на фискална отговорност, като в същото време се подпомага растежът.

В тази област ще бъде извършена допълнителна работа с оглед на обмена на най-добри практики.

Преглед на МВФ по член IV за еврозоната

Изпълнителният директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард информира Еврогрупата относно оценката на Фонда за икономическите перспективи, рисковете и политическите предизвикателства пред еврозоната. Оценката е извършена в контекста на годишната консултация на МВФ по член IV.

МВФ потвърди, че икономическото възстановяване в еврозоната набира скорост и обхваща все по-голям брой държави членки. МВФ отправи препоръка еврозоната да се възползва от сегашните благоприятни условия за финансиране и да продължи да отделя специално внимание на стабилните фискални политики, структурните реформи и реформите във финансовия сектор. Следва да продължи и процесът на завършване на изграждането на Икономическия и паричен съюз.

Еврогрупата проведе конструктивна дискусия по тази оценка. Заключителната декларация на МВФ ще бъде публикувана своевременно на уебсайта на фонда.

Член IV от учредителния договор на МВФ е основанието за извършваното от МВФ наблюдение на икономическите политики на неговите държави членки и валутни зони като еврозоната.

Прилагане на европейската рамка за възстановяване и преструктуриране на банки

Председателят на Единния съвет за преструктуриране Елке Кьоних и заместник-председателят на надзорния съвет на ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер, съвместно с Европейската комисия, информираха Еврогрупата за най-актуалните събития във връзка с прилагането на европейската рамка за възстановяване и преструктуриране на банки.