Еврогрупа, 10/07/2017

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 10/07/2017
  • 15:00

Информация за заседанието

Основни резултати

Национални рамки относно несъстоятелността: необслужвани кредити

Еврогрупата обсъди рамки относно несъстоятелността в еврозоната, като се съсредоточи върху тяхната роля в националните надзорни практики във връзка с необслужваните кредити.

Обсъждането използва като основа проучване на Европейската централна банка и информация от Европейската комисия.

Наличието на добре функционираща рамка относно несъстоятелността е необходимо условие за бързото и ефикасно намаляване на прекомерната задлъжнялост и за подобряване на способността на банките да отпускат кредити за икономиката.

В тази област ще бъде извършена допълнителна работа с оглед на започването на обмен на най-добри практики.

Банков сектор

Банковият надзор към Европейската централна банка, Единният съвет за преструктуриране и Европейската комисия информираха Еврогрупата относно последните събития в банковия сектор, по-конкретно в Италия.

Ирландия: надзор след приключване на програмата

Министрите бяха информирани за основните констатации от седмата мисия за наблюдение след приключване на програмата, проведена от Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ) в Дъблин от 16 до 19 май.

Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) участва в мисията в контекста на системата си за ранно предупреждение, която е разработена с цел да се определи способността на участваща в програма държава да погасява заемите си на ЕИФС/ЕМС.

Заключението на мисията е, че рискът Ирландия да не е в състояние да погаси заемите, получени в рамките на програмата за макроикономически корекции, продължава да е нисък. Ирландия приключи успешно програмата през 2013 г.

МВФ представи резултатите от консултацията по член IV с Ирландия.

Фискална позиция на еврозоната

Еврогрупата обсъди фискалната позиция на еврозоната въз основа на представяне от Европейската комисия и Европейския фискален съвет. Беше постигнат консенсус сред институциите и министрите, че през 2018 г. за еврозоната като цяло би била подходяща неутрална фискална позиция.

Обсъждането ще спомогне за изготвянето на проектите за бюджетни планове за 2018 г. на държавите от еврозоната, които те ще трябва да приключат не по-късно от 15 октомври и да представят за преглед от Европейската комисия.

Задълбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС)

Министрите проведоха общо обсъждане относно по-нататъшното задълбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС) въз основа на документ за размисъл, публикуван от Европейската комисия по този въпрос на 31 май 2017 г.

Последно преразгледан на 11/07/2017