Еврогрупа, 09/10/2017

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 09/10/2017
  • 15:00
  • Люксембург

Основни резултати

Информация за заседанието

Задълбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС): роля на Европейския механизъм за стабилност

Еврогрупата обсъди възможните бъдещи роли и задачи на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в контекста на протичащото в момента по-широко обсъждане за бъдещето на Икономическия и паричен съюз (ИПС).

Акцентът в тази първоначална дискусия беше поставен върху възможната роля на ЕМС в управлението на кризи и във връзка с банковия съюз, както и върху въпроса как тази възможна нова роля би засегнала управленската структура на ЕМС и мястото му в рамките на ИПС.

Тематични дискусии по въпросите на растежа и създаването на работни места: финансиране на намаления на данъците върху труда

Министрите обмениха мнения и споделиха примери за най-добрите национални практики за финансиране на намаления на данъците върху труда. Очаква се Еврогрупата да обсъди отново този въпрос по-късно през годината, в рамките на извършвания от нея годишен преглед на проектите за бюджетни планове на държавите членки от еврозоната за следващата година.

В контекста на европейския семестър — годишния процес на ЕС за координация на политиките, към държавите членки от еврозоната беше отправена препоръка за намаляване на данъчната тежест върху труда. Данъчната тежест върху труда в еврозоната е сред най-високите в света и намаляването ѝ може да допринесе за икономическия растеж и създаването на работни места. Следователно въпросът за финансирането на намаления на данъците върху труда е от голямо значение, тъй като тези данъци съставляват значителен дял от държавните приходи в редица страни от еврозоната.

Мисия за наблюдение след приключване на програмата в Португалия

Европейската комисия, Европейската централна банка, Европейският механизъм за стабилност и Международният валутен фонд информираха Еврогрупата за резултатите от шестата мисия за наблюдение след приключване на програмата в Португалия. Мисията се проведе от 26 юни до 4 юли 2017 г.

Основните констатации от мисията бяха положителни. Икономическото и финансовото положение на Португалия продължава да се подобрява, а тенденцията, свързана със средносрочната и дългосрочната способност на страната да погасява дълга си, остава благоприятна.

Последно преразгледан на 10/10/2017