Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли
Видеоматериали — заседание на Еврогрупата, 6 ноември 2017 г.

Основни резултати

Заседанието на Еврогрупата се проведе в два формата: първата част беше редовна среща на министрите на държавите от еврозоната, а втората представляваше среща на министрите на 27-те държави — членки на ЕС, чиято цел беше да се подготви декемврийската среща на върха на държавите от еврозоната.

През септември председателят Туск обяви, че срещата на върха на държавите от еврозоната, на която се очаква да бъдат обсъдени въпроси, свързани с Икономическия и паричен съюз (ИПС), ще се проведе в широк формат. Това включва държавите членки от еврозоната и държавите членки извън еврозоната, които са подписали Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз. Чешката република и Хърватия са поканени като наблюдатели.

Заседание във формат държави членки от еврозоната

Банков съюз — аспекти, свързани с еврозоната

Председателят на надзорния съвет на Европейската централна банка Даниел Нуи представи преглед на дейностите на надзорния съвет на ЕЦБ от април 2017 г. насам.

Г-жа Нуи направи преглед на извършената неотдавна надзорна работа и подчерта неотдавнашното допълнение към насоките на ЕЦБ от март 2017 г. към банките относно необслужваните кредити (НОК), възможните рискове, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС, и други ключови дейности като надзорните тестове за устойчивост.

Дейностите на надзорния съвет на ЕЦБ се представят пред Еврогрупата два пъти годишно.

Председателят на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) Елке Кьоних информира Еврогрупата за дейността на ЕСП през последните месеци: напредъка по планиране на преструктурирането и приоритетите в тази област, прилагането на минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ), както и актуалното състояние на изграждането на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП).

Тематично обсъждане на въпросите на растежа и създаването на работни места: инвестиции в човешкия капитал

Министрите обмениха национални практики, свързани с публичните инвестиции в човешкия капитал, и по-конкретно с ефективното изразходване на средства за образователнитесистеми.

Тази дискусия е свързана с общите принципи за насърчаване на инвестициите, по които беше постигнато споразумение на заседанието на Еврогрупата през април 2017 г. Съгласно един от тези принципи е необходимо еврозоната да осигури висококачествени публични инвестиции за стимулиране на устойчив растеж, основан на знанията.

Дискусията е свързана и с обсъждането в Еврогрупата на качеството на публичните финанси и прегледа на разходите.

Очаква се министрите да продължат дискусията в началото на 2018 г.

Гърция

Институциите (Европейската комисия, Европейската централна банка, Международният валутен фонд и Европейският механизъм за стабилност) информираха накратко Еврогрупата за конструктивните разговори, проведени до момента с гръцките органи в контекста на продължаващия трети преглед на програмата на Гърция за макроикономически корекции.

Очаква се Еврогрупата да обсъди по-подробно третия преглед на заседанието си на 4 декември 2017 г.

Председателство на Еврогрупата

Настоящият председател Йерун Дейселблум очерта накратко предвидената процедура за избиране на нов председател на Еврогрупата. Заинтересованите министрите ще имат възможност да представят кандидатурата си по-късно през ноември. Предвижда се Еврогрупата да избере нов председател на заседанието си на 4 декември 2017 г.

Заседание в широк формат

Завършване на банковия съюз

Министрите от 27-те държави — членки на ЕС, обсъдиха възможните стъпки за завършване на банковия съюз. Комисията представи основните елементи от неотдавнашното си съобщение на тази тема.

През юни 2016 г. Съветът договори пътна карта за завършване на банковия съюз. През юни 2017 г. председателството на Съвета представи доклад за напредъка на работата по мерките за укрепване на банковия съюз и намаляване на рисковете в банковия сектор.

Фискален капацитет и фискални правила на ИПС

Министрите обмениха мнения относно бъдещето на фискалното управление в еврозоната, включително по въпроси, свързани с фискалните правила и идеите за евентуални нови инструменти на фискалната политика в еврозоната.