Среща на върха на Източното партньорство, Рига, 21-22/05/2015

Европейски съвет


По повод четвъртата среща на върха на Източното партньорство в Рига ръководителите от ЕС се срещнаха с представители на партньорските държави от ИП, за да потвърдят значението, което ЕС отдава на Източното партньорство (ИП).

Участниците в срещата на върха направиха преглед на постигнатите резултати след срещата на върха във Вилнюс през 2013 г. и определиха положителна програма за бъдещето.

„Нашето партньорство, както и самата среща на върха в Рига, не са свързани с драматични решения или отбелязването на огромен напредък. Не, нашите отношения се основават на свободна воля, уважение и равенство. И партньорството ни ще напредва стъпка по стъпка, точно както беше изграден Европейският съюз.“

Председателят Туск на пресконференцията в рамките на срещата на върха в Рига

Диференциация и всеобхватност

Срещата на върха беше повод ЕС да покаже решимостта си да развива по-тесни и диференцирани отношения със своите независими и суверенни партньори.

ЕС е силно ангажиран с всичките шест партньори, независимо от индивидуалното им равнище на амбиция във връзка с отношенията им с ЕС. Обхватът и дълбочината на сътрудничество се определят от:

  • амбициите и потребностите на ЕС и на партньорите
  • темпа на реформите

Източното партньорство стартира през 2009 г. като съвместна инициатива между:

  • ЕС
  • държавите—членки на ЕС
  • 6 източноевропейски и южнокавказки държави партньори: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна

Европейските стремежи и европейският избор на съответните партньори са признати, както е посочено в споразуменията за асоцииране.

Лидерите потвърдиха и значението на програмите за реформи в държавите от Източното партньорство, както и необходимостта от установяване на по-стабилни и прозрачни институции без корупция.

Обсъжданията бяха насочени към проекти за многостранно сътрудничество, целящи:

  • укрепване на институциите и доброто управление, като ЕС потвърди ангажимента си да съдейства на държавите партньори в укрепването на институциите и тяхната устойчивост към външни предизвикателства
  • засилване на мобилността и контактите между хората
  • разработване на пазарни възможности чрез подобряване в държавите от ИП на бизнес средата и правната сигурност за МСП и другите предприятия, като се постави специален акцент върху областта на цифровата икономика
  • гарантиране на енергийната сигурност и подобряване на междусистемната свързаност не само в сферата на енергетиката, но и в транспорта. 

Разрешаването на конфликти в региона също беше на челно място в дневния ред на срещата на върха. Всички участници в срещата на върха се споразумяха да положат всички усилия за намаляване на напрежението и намиране на политическо решение на кризата в Украйна, както и за мирното разрешаване на други тлеещи конфликти в региона.

Допълнителни прояви

Срещата на върха в Рига беше съпътствана от редица допълнителни прояви, с които се демонстрира, че Източното партньорство надхвърля междуправителствените отношения и включва гражданското общество, медиите, бизнеса и други заинтересовани участници.

В рамките на Икономическия форум на Източното партньорство в Рига на 21 май 2015 г., Европейската комисия постави началото на механизма за малките и средните предприятия (МСП) по линия на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ).

Чрез този механизъм ще бъдат предоставени около 200 млн. евро безвъзмездни средства и се очаква да бъдат генерирани нови инвестиции на стойност най-малко 2 млрд. евро за МСП в трите държави от ЗВЗСТ: Грузия, Република Молдова и Украйна. 

На 22 май 2015 г. Европейската комисия и Украйна подписаха меморандум за разбирателство и споразумение за заем в рамките на третата програма на ЕС за макрофинансова помощ (МФП) на Украйна.

Вж. също

Допълнителна информация и информационни материали могат да бъдат намерени на уебсайтовете на Европейската комисия и ЕСВД. Във връзка със срещата на върха в Рига бяха разработени специални брошури, в които са представени истории, факти и цифри относно партньорството и различните водещи инициативи.

Последно преразгледан на 29/05/2015