Среща на върха на Източното партньорство, 24/11/2017

Международна среща на върха
  • Международна среща на върха
  • 24/11/2017
  • Брюксел

Информация за медиите

Петата среща на върха на Източното партньорство ще се проведе на 24 ноември в Брюксел (сграда Europa).

Държавните и правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, и на шестте държави от Източното партньорство ще обсъдят бъдещото си сътрудничество.

Те ще направят и равносметка на постигнатото след последната среща на върха в Рига през 2015 г., като поставят акцент върху конкретните ползи за гражданите на шестте държави от Източното партньорство.

За Източното партньорство

Източното партньорство стартира през 2009 г. с цел насърчаване на политическото асоцииране и икономическата интеграция между ЕС и шестте източноевропейски държави партньори: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.

На срещата на върха ще бъдат обсъдени начините за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството в четирите приоритетни области, договорени в Рига:

  • по-силна икономика: икономическо развитие и по-добри пазарни възможности
  • по-силно управление: укрепване на институциите и доброто управление
  • по-силна свързаност: подобряване на междусистемните връзки, особено в областта на транспорта и енергетиката
  • по-силно общество: повишаване на мобилността и контактите между хората

В съвместен работен документ „Източно партньорство — съсредоточаване върху ключовите приоритети и резултати“ ЕСВД и Европейската комисия набелязаха 20 конкретни резултата, които да бъдат постигнати до 2020 г. в тези четири области. Докладът беше представен за първи път през декември 2016 г. и преработен през юни 2017 г.

Подготовка

Посещение на Комитета по политика и сигурност в Южен Кавказ, 3—6.10.2017 г.

От 3 до 6 октомври 2017 г. Комитетът по политика и сигурност на ЕС, който се състои от посланиците на държавите членки, акредитирани в Брюксел, направи посещение в три от държавите от Източното партньорство.

  • Азербайджан
  • Армения
  • Грузия

Посещението даде възможност по-малко от два месеца преди началото на срещата на върха да се направи преглед на положителните тенденции по отношение на трите държави от Южен Кавказ.

На всички срещи на високо равнище и на срещите с организациите на гражданското общество КПС потвърди отново единния и силен ангажимент на ЕС към източните партньори.

Среща на министрите от Източното партньорство, 19.6.2017 г.

Срещата на министрите от Източното партньорство се състоя на 19 юни 2017 г. в Люксембург. Министрите на външните работи на държавите от ЕС обмениха мнения с партньорите си от шестте държави от Източното партньорство относно предстоящата среща на върха, въз основа на обсъжданията на Съвета по външни работи от 15 май 2017 г. и заключенията на Съвета, приети на 14 ноември 2016 г.

Наред с това министрите приеха и нова визуална идентичност на партньорството, за да се подчертае по-добре неговият по-структуриран подход около четирите приоритетни области и двадесетте конкретни резултата.

Съвет по външни работи, 15.5.2017 г.

На заседанието на Съвета по външни работи външните министри от ЕС обмениха мнения по Източното партньорство. Те изтъкнаха отново ключовото значение на Източното партньорство, като подчертаха, че са единни в специализираната си подкрепа за региона и всяка една от държавите от Източното партньорство. Министрите подчертаха и решимостта си да постигнат конкретни резултати в полза на гражданите както в ЕС, така и в страните от Източното партньорство.

Съпътстващи прояви

Източното партньорство надхвърля междуправителствените отношения. Гражданското общество, медиите, бизнесът и други заинтересовани страни ще бъдат тясно ангажирани в специални съпътстващи прояви, организирани успоредно със срещата на върха.

Третият младежки форум на Източното партньорство се проведе на 22 и 23 юни 2017 г. във Варшава. 300 участници проведоха дебати за активното гражданство и участието на младите хора в процеса на вземане на решения.

Втората медийна конференция на Източното партньорство се проведе в Киев на 13 септември 2017 г. Около 350 професионалисти и донори в областта на медиите от държавите от Източното партньорство и ЕС обсъдиха въпроси, свързани с развитието на медиите.

Конференцията за електронното партньорство по линия на Източното партньорство се проведе в Талин на 4 октомври 2017 г. Централно внимание в проявата заемаха най-добрите практики и бяха разгледани политически препоръки за развитието на електронното управление в държавите от Източното партньорство.

Конференцията на гражданското общество по линия на Източното партньорство ще се проведе в Талин на 25 и 26 октомври 2017 г. успоредно с 9-ата годишна асамблея на Форума за гражданско общество на Източното партньорство. Проявите ще поставят акцент върху отношенията между правителствата и гражданското общество, демократичното управление, борбата с дезинформацията, електронните решения.

Бизнес форумът на Източното партньорство ще се проведе на 26 и 27 октомври 2017 г. в Талин. На него ще се направи оценка на постиженията на Източното партньорство в областта на бизнеса и ще продължат дискусиите за начините за по-нататъшно развитие на сътрудничеството в рамките на Източното партньорство. Специално внимание ще бъде отделено на предефинирането на бизнеса чрез електронни решения, улесняването на трансграничната дейност, повишаването на прозрачността, намаляването на корупцията и финансирането на малките и средните предприятия.

Тези прояви ще бъдат организирани в партньорство с естонското председателство на Съвета на ЕС.

Предишна среща на върха

Предишната среща върха на Източното партньорство се състоя в Рига на 21 и 22 май 2015 г. На нея беше потвърдено отново стратегическото значение, което ЕС отдава на партньорството, и беше демонстрирана твърда решимост за развиване на по-тесни, съобразени с конкретните условия отношения с шестте държави партньори.

Полезни връзки

Допълнителна информация и информационни материали могат да бъдат намерени на уебсайтовете на Европейската комисия и ЕСВД.

Последно преразгледан на 17/10/2017