Политики

„Проверка“ на конкурентоспособността

„Здравен тест“ на икономиката, който дава възможност на министрите на ЕС да степенуват по важност и да оценяват въздействието на правилата и политиките на ЕС.

ATHENA — финансиране на военни операции в областта на сигурността и отбраната

ATHENA е механизъм, който се занимава с финансиране на общите разходи, свързани с военни операции на ЕС в областта на общата политика на ЕС за сигурност и отбрана (ОПСО):

Банков съюз

Банковият съюз е система на равнището на ЕС за банков надзор и преструктуриране, чието предназначение е да гарантира безопасното и надеждно състояние на банковия сектор на ЕС.

Биологично земеделие

Предложение за модернизиране на правилата за етикетиране на биологични продукти в целия ЕС и за производство на храни, които са съобразени в по-голяма степен с природата и околната среда.

Борба на ЕС с изменението на климата

Борбата с изменението на климата и ограничаването на неговото въздействие са приоритет за ЕС. Информация за приоритетите на Съвета и текущите дейност в тази област.  

Борба на ЕС с тероризма

Борбата с тероризма е основен приоритет за ЕС и неговите държави членки, както и за международните му партньори. Стратегията на ЕС за борба с тероризма беше приета през 2005 г., а през 2007 г. беше назначен координатор на ЕС за борбата с тероризма. ЕС прие цялостен подход за справяне с проблема „чуждестранни бойци“ и за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Брекзит

ЕС и Обединеното кралство след референдума от 23 юни 2016 г. Разясняване на преговорния процес по излизането на Обединеното кралство, включително всички документи и насоки, свързани с преговорите.

Бюджет на ЕС

Годишният бюджет определя разходите и приходите на ЕС за една година и гарантира финансирането на програмите и дейностите на ЕС.

 

Влизане на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование и обучение

Информация за новата директива относно условията за влизане и пребиваване на студенти и изследователи и график на решенията на Съвета

Доклад на петимата председатели, озаглавен „Завършване на европейския икономически и паричен съюз“

Председателите на институциите на ЕС съставиха доклад за подобряването на икономическото управление в еврозоната.

Европейски семестър

Европейският семестър помага на държавите членки да съгласуват по-добре своите политики в областта на икономиката и заетостта и във фискалната област и да гарантират, че тези политики отразяват целите на равнище ЕС. 

Енергиен съюз: сигурно, устойчиво и достъпно енергоснабдяване за Европа

Пакетът за енергийния съюз обхваща важни области като енергийната сигурност, вътрешния енергиен пазар, енергийната ефективност, декарбонизацията и конкурентоспособността.

ЕС в Общото събрание на ООН

ЕС е привърженик на мултилатерализма, централната роля в който да бъде отредена на една силна и ефективна Организация на обединените нации. Всяка година Съветът на ЕС приема приоритетите на ЕС в рамките на ООН и Общото събрание на ООН, като взема под внимание дневния ред на ООН и глобалните въпроси.

Защита и утвърждаване на правата на човека

Съветът работи за защитата на правата на човека в Европейския съюз и извън него. Информация за основните области на действие и текущите дейности.

Източно партньорство

Източното партньорство има за цел да засили политическото асоцииране и икономическата интеграция с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна

Инвестиционен план за Европа

Инвестиционният план за Европа е инициатива на ЕС за увеличаване на инвестициите в целия ЕС и за насърчаване на дългосрочния икономически растеж.

 

Механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз

Предложението относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в ЕС има за цел да внесе яснота в съществуващите правила и да ги направи по-ефективни и резултатни.

Механизъм за обратно начисляване на ДДС: предотвратяване на измамите с ДДС

Основни елементи и хронология на събитията, свързани с предложението относно временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване на ДДС.

Младежка заетост

ЕС и неговите държави членки въвеждат конкретни мерки, за да върнат младите европейци на работа.

Многогодишна финансова рамка: формиране на разходите на ЕС

Многогодишната финансова рамка (МФР) определя таваните за общите годишни бюджети на Европейския съюз за период от 5 или 7 години.