Политики

„Проверка“ на конкурентоспособността

Информация относно текущия процес за извършване на „здравен тест“ на важни аспекти и сектори на икономиката на ЕС.

4-ти железопътен пакет: подобряване на европейския железопътен транспорт

Информация относно предложенията в 4-тия железопътен пакет за модернизиране и реформиране на вътрешния железопътен транспорт в Европа, и относно актуалното състояние на обсъжданията в Съвета.

ATHENA — финансиране на военни операции в областта на сигурността и отбраната

ATHENA е механизъм, който се занимава с финансиране на общите разходи, свързани с военни операции на ЕС в областта на общата политика на ЕС за сигурност и отбрана (ОПСО):

Банков съюз

Банковият съюз е система на равнището на ЕС за банков надзор и преструктуриране, чието предназначение е да гарантира безопасното и надеждно състояние на банковия сектор на ЕС.

Биологично земеделие

Биологичното земеделие е селскостопанска дейност, която следва практики, предназначени да сведат до минимум човешкото въздействие върху околната среда, като същевременно се прави необходимото селскостопанската система да функционира по възможно най-естествен начин.

Борба на ЕС с изменението на климата

Борбата с изменението на климата и ограничаването на неговото въздействие са приоритет за ЕС. Информация за приоритетите на Съвета и текущите дейност в тази област.  

Борба на ЕС с тероризма

Информация относно стратегията на ЕС за борба с тероризма, ролята на координатора на ЕС за борбата с тероризма и областите, в които се извършват действия, включително чуждестранните бойци.

Брекзит

ЕС и Обединеното кралство след референдума от 23 юни 2016 г.

Бюджет на ЕС

Годишният бюджет определя разходите и приходите на ЕС за една година и гарантира финансирането на програмите и дейностите на ЕС.

 

Влизане на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование и обучение

Информация за новата директива относно условията за влизане и пребиваване на студенти и изследователи и график на решенията на Съвета

Доклад на петимата председатели, озаглавен „Завършване на европейския икономически и паричен съюз“

Председателите на институциите на ЕС съставиха доклад за подобряването на икономическото управление в еврозоната.

Европейски семестър

Европейският семестър помага на държавите членки да съгласуват по-добре своите политики в областта на икономиката и заетостта и във фискалната област и да гарантират, че тези политики отразяват целите на равнище ЕС. 

Енергиен съюз: сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване за Европа

Информация относно предложенията по линия на пакета на ЕС за енергийния съюз и относно състоянието на обсъжданията в рамките на Съвета и Европейския съвет.

ЕС в Общото събрание на ООН

ЕС има статут на постоянен наблюдател в Общото събрание на ООН. Информация за участието и приоритетите на ЕС във връзка със 71-вата сесия на Общото събрание на ООН (септември 2016 г.).

Защита и утвърждаване на правата на човека

Съветът работи за защитата на правата на човека в Европейския съюз и извън него. Информация за основните области на действие и текущите дейности.

Източно партньорство

Източното партньорство има за цел да засили политическото асоцииране и икономическата интеграция с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна

Инвестиционен план за Европа

Инвестиционният план за Европа е инициатива на ЕС за увеличаване на инвестициите в целия ЕС и за насърчаване на дългосрочния икономически растеж.

 

Механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз

Предложението относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в ЕС има за цел да внесе яснота в съществуващите правила и да ги направи по-ефективни и резултатни.

Механизъм за обратно начисляване на ДДС: предотвратяване на измамите с ДДС

Основни елементи и хронология на събитията, свързани с предложението относно временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване на ДДС.

Младежка заетост

ЕС и неговите държави членки въвеждат конкретни мерки, за да върнат младите европейци на работа.