4-ти железопътен пакет: подобряване на европейския железопътен транспорт

Какво представлява 4-тият железопътен пакет?

Целта на 4-тия железопътен пакет е да се премахнат оставащите пречки пред създаването на единно европейско железопътно пространство. С предложеното законодателство ще се реформира железопътният сектор на ЕС, като се насърчат конкуренцията и иновациите на пазарите на вътрешни железопътни пътнически превози. Предложенията ще способстват и за извършването на структурни реформи. Крайният резултат трябва да бъде по-високо ниво на безопасност, оперативна съвместимост и надеждност на европейската железопътна мрежа.

Пакетът се състои от 6 законодателни предложения, представени от Комисията. 

Защо е необходим? 

Трансевропейска транспортна политика (TEN-T)

4-тият железопътен пакет е в подкрепа на новата трансевропейска транспортна политика на ЕС, чието начало беше поставено на 1 януари 2014 г. В него се определят 9 основни коридора на мрежата в целия ЕС, чиято цел е:

 • премахването на проблемните участъци
 • изграждането на липсващи трансгранични връзки
 • насърчаването на интеграцията и оперативната съвместимост между различните видове транспорт

Понастоящем европейската железопътна мрежа е доста фрагментирана. Отделните държави членки използват различни стандарти за безопасност и технически системи. Трансграничното движение на влакове например изисква разрешение за безопасност от няколко различни национални органа и работа с няколко различни сигнализационни системи. Това усложнява и оскъпява навлизането на нови железопътни оператори и ново техническо оборудване на железопътния пазар.

Чрез премахване на оставащите пречки пред единното европейско железопътно пространство предложеният 4-ти железопътен пакет ще способства за създаването на по-конкурентен железопътен сектор с по-добри връзки между ЕС и съседните му държави.

Освен това промените ще улеснят ЕС да постигне целите за намаляване на емисиите и ще насърчат по-интензивното използване на железопътния транспорт, както се посочва в Бялата книга на Комисията за транспорта от 2011 г. 

По-подробно

Предложенията в 4-тия железопътен пакет имат четири основни цели:

 1. Работещи стандарти и одобрения
  Целта на промените е да се намалят административните разходи за железопътните дружества и да се улесни навлизането на пазара на нови оператори. Европейската железопътна агенция единствена ще издава на операторите разрешения за возила и сертификати за безопасност.
 2. Структура, която дава резултати
  Предложените промени ще укрепят ролята на управителите на инфраструктури — лицата, отговарящи за стопанисването на железопътните линии, така че да се гарантира пълната им оперативна и финансова независимост от операторите на влакове. Управителите на инфраструктури ще контролират и всички централни за железопътната мрежа области, като планирането на инфраструктурата, изготвянето на разписанията и ежедневните операции и поддръжка.
 3. Отваряне на пазарите на вътрешни железопътни пътнически превози
  4-тият железопътен пакет съдържа предложение за отварянето от декември 2019 г. на вътрешните пътнически железопътни линии за нови участници. Дружествата ще могат да предлагат конкурентни услуги, като нова влакова услуга по определен маршрут, или да участват в търгове за договори за обществени услуги за железопътен превоз. С предложените промени конкурентните тръжни процедури ще станат задължителни при договорите за обществени услуги за железопътен превоз в ЕС.
 4. Поддържане на висококвалифицирана работна ръка в железопътния сектор
  В предложенията се отчита колко е важно да се привличат на работа в сектора висококвалифицирани и мотивирани служители. По-конкретно, промените ще позволят на държавите членки да защитават по-добре работниците при прехвърлянето на договори за обществени услуги към нови изпълнители.

В съответните законодателни текстове са включени технически предложения, както и предложения за управление и отваряне на пазара.

Техническият стълб включва актуализация на три съществуващи законодателни акта:

 • предложение за преработен регламент относно Европейската железопътна агенция — 2013/0014(COD)
 • предложение за преработена директива относно оперативната съвместимост на железопътната система в ЕС — 2013/0015(COD)
 • предложение за изменение на директивата относно безопасността на железопътния транспорт — 2013/0016(COD)

Стълбовете, свързани с управлението и отварянето на пазара, съдържат изменения на два съществуващи законодателни акта и отмяна на един друг акт:

 • предложение за изменение на регламента за отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози — 2013/0028 (COD)
 • предложение за изменение на директивата за създаване на единно европейско железопътно пространство — 2013/0029 (COD)
 • предложение за отмяна на регламента относно стандартизиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия — 2013/0013 (COD)

Ролята на Съвета

Шестте предложения по 4-тия железопътен пакет ще бъдат предмет на преговори и приемане чрез обикновената законодателна процедура. Поради това Съветът и Европейският парламент действат като съзаконодатели.

Съветът вече е приел позицията си на първо четене по трите предложения от техническия стълб (на 10 декември 2015 г.). Сега Европейският парламент трябва официално да ги одобри на второ четене.

На заседанието си от 8 октомври 2015 г. Съветът по ТТЕ постигна съгласие относно общ подход по предложенията за управлението и отварянето на пазара. Следващата стъпка е тристранни преговори с Европейския парламент.