Съюзът на капиталовите пазари е инициатива на ЕС, която има за цел да задълбочи и допълнително да интегрира капиталовите пазари на 28‑те държави — членки на ЕС.

Съюзът на капиталовите пазари има за цел:

  • да осигури нови източници на финансиране за предприятията, по-специално за малките и средните предприятия
  • да намали разходите за набиране на капитал
  • да увеличи възможностите за вложителите в ЕС
  • да улесни трансграничните инвестиции и да привлече повече чуждестранни инвестиции в ЕС
  • да подпомага дългосрочни проекти
  • да направи финансовата система на ЕС по-стабилна, устойчива и конкурентоспособна

За постигането на тези цели Европейската комисия предложи план за действие, в който се съдържат поредица от стъпки за постепенното изграждане на съюз на капиталовите пазари, който да бъде завършен до 2019 г.

Повечето от действията са насочени към прехвърляне на финансовото посредничество към капиталовите пазари и отстраняване на пречките пред трансграничните инвестиции.

В плана за действие се включват различни инструменти — от правни актове на ЕС до подпомагане за инициативи на самия отрасъл.

Проектът подкрепя и допълва Плана за инвестиции за Европа, който има за цел да стимулира инвестициите в ЕС.

В Съвета

11 юли 2017 г.: Съветът прие заключения относно съобщението на Комисията за междинния преглед на плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари.

30 май 2017 г.: Съветът се споразумя с Европейския парламент по предложенията относно пазара на секюритизации в ЕС, които имат за цел подобряване на финансирането на икономиката на ЕС. Новите правила ще влязат в сила след официалното им приемане от Съвета и Европейския парламент.

30 май 2017 г.: Съветът и Европейският парламент се споразумяха за изменения на правилата на ЕС (регламенти 345/2013 и 346/2013) относно инвестициите във фондове за рисков капитал и фондове за социално предприемачество. Съветът и Европейският парламент ще приемат официално договорените правила, които ще започнат да се прилагат три месеца след датата на влизане в сила.

16 май 2017 г.: Съветът прие регламента относно проспекта, след като Европейският парламент гласува по текста на 5 април 2017 г. Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Правилата са задължителни и се прилагат пряко във всички държави членки.

16 ноември 2016 г.: Съветът договори преговорната си позиция по изменения на правилата на ЕС относно инвестициите в рисков капитал и социални предприятия. Измененията на регламенти 345/2013 и 346/2016 на ЕС предоставят на управителите на фондове, които управляват активи в размер над 500 млн. евро, достъп до европейските фондове за рисков капитал (EuVECA) и европейските фондове за социално предприемачество (EuSEF). Актуализираните правила разширяват и обхвата на предприятията, в които EuVECA и EuSEF могат да инвестират — в него вече влизат и малките и средните предприятия. Актуализираните правила правят по-евтино и лесно и трансграничното предлагане на тези фондове.

10 ноември 2015 г.: Съветът по икономически и финансови въпроси приветства първия пакет от законодателни предложения и инициативи на Европейската комисия, публикуван на 30 септември 2015 г., и изтъкна необходимостта от амбициозна програма в дългосрочен план.

16 юни 2015 г.: Съветът прие заключения относно съюза на капиталовите пазари и отправи искане към Европейската комисия да предложи план за действие и първоначална пътна карта.

Следващи стъпки

Комисията ще докладва редовно на Съвета и на Европейския парламент относно постигнатия напредък при изпълнението на предложените действия.

На 8 юни 2017 г. Европейската комисия публикува междинен преглед на плана за действие за съюза на капиталовите пазари, в който се представя постигнатият до момента напредък и се предлагат редица нови инициативи. Тези инициативи включват мерки относно общоевропейски лични пенсии, обезпечени облигации и ценни книжа, укрепване на надзорната рамка за интегрираните капиталови пазари и други мерки. Предложения по тези инициативи се очакват през втората половина на 2017 г.

На 11 юли 2017 г. Съветът прие заключения относно извършвания от Комисията преглед на плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари. Съветът поднови ангажимента си относно плана за действие и подкрепи редица приоритетни инициативи, набелязани от Комисията

В заключенията се подчертава добрият напредък, постигнат досега по плана, като близо две трети от дейностите вече са изпълнени. След началото му през септември 2015 г. все пак възникнаха някои предизвикателства, поради което е нужно укрепване на плана.