Съюзът на капиталовите пазари е инициатива на ЕС, която има за цел да задълбочи и допълнително да интегрира капиталовите пазари на 28‑те държави — членки на ЕС.

Съюзът на капиталовите пазари се стреми:

 • да осигури нови източници на финансиране за предприятията, по-специално за малките и средните предприятия
 • да намали разходите за набиране на капитал
 • да увеличи възможностите за вложителите в ЕС
 • да улесни трансграничните инвестиции и да привлече повече чуждестранни инвестиции в ЕС
 • да подпомага дългосрочни проекти
 • да направи финансовата система на ЕС по-стабилна, устойчива и конкурентоспособна

За постигането на тези цели Европейската комисия предложи план за действие, в който се съдържат поредица от стъпки за постепенното изграждане на съюз на капиталовите пазари, който да бъде завършен до 2019 г. Повечето от действията са насочени към прехвърляне на финансовото посредничество към капиталовите пазари и отстраняване на пречките, които възпрепятстват трансграничните инвестиции.

В плана за действие се включват различни инструменти — от правни актове на ЕС до подпомагане за инициативи на самия отрасъл. Проектът подкрепя и допълва Плана за инвестиции за Европа, който има за цел да стимулира инвестициите в ЕС.

Краткосрочни мерки по линия на плана за действие:

 • пакет от две законодателни предложения в областта на секюритизацията
 • преглед на действащите правила за проспектите
 • нови правила във връзка с директивата „Платежоспособност ІІ“, които да се прилагат към инфраструктурните проекти
 • консултация относно обезпечените облигации
 • консултация относно фондовете за рисков капитал и фондовете за социално предприемачество
 • покана за представяне на доказателства относно кумулативнотовъздействие на действащите финансови правила

В Съвета

На 10 ноември 2015 г. Съветът по икономически и финансови въпроси приветства първия пакет от законодателни предложения и инициативи на Европейската комисия, публикуван на 30 септември 2015 г., и изтъкна необходимостта от амбициозна програма в дългосрочен план. 

На 16 юни 2015 г. Съветът прие заключения относно съюз на капиталовите пазари и отправи искане към Европейската комисия да предложи план за действие и първоначална пътна карта.

Следващи стъпки

Комисията ще докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета относно постигнатия напредък при изпълнението на предложените действия. В допълнение към годишните доклади Комисията ще изготви подробен доклад през 2017 г., който ще служи за основа за вземането на решения относно всякакви необходими допълнителни мерки.