Какво представлява пакетът относно политиката за чистота на въздуха?

Целта на пакета за чистотата на въздуха е съществено да се намали замърсяването на въздуха в ЕС. В предложената стратегия се представят целите за намаляване до 2030 г. на последствията от замърсяването на въздуха за здравето и околната среда и се съдържат законодателни предложения за въвеждане на по-строги стандарти за емисиите и замърсяването на въздуха.

Пакетът беше публикуван от Комисията на 18 декември 2013 г. и се състои от съобщение, озаглавено „Програма за чист въздух за Европа“, плюс три законодателни предложения относно емисиите и замърсяването на въздуха. 

Пакетът за чистотата на въздуха в цифри

До 2030 г., в сравнение със сега, се очаква с мерките от пакета за чистотата на въздуха:

  • да бъдат предотвратени 58 000 случая на преждевременна смърт
  • да бъдат спасени 123 000 km² екосистеми от замърсяване с азот
  • да бъдат спасени 56 000 km² защитени зони в рамките на „Натура 2000“
  • да бъдат спасени от киселинност 19 000 km² горски екосистеми

Защо е необходим този пакет?

Лошото качество на въздуха има отрицателно въздействие върху качеството на живота ни. То причинява много здравни проблеми, като астма или сърдечносъдови проблеми. Това от своя страна води до пропуснати работни дни поради влошено здраве, и до по-високи разходи за здравни услуги, особено при децата и възрастните хора.

Здравословните проблеми, свързани с лошото качество на въздуха, са особено сериозни в застроените градски райони, където качеството на въздуха е по принцип по-ниско. Освен това лошото качество на въздуха е причина номер едно за преждевременната смъртност в ЕС и всъщност има по-голямо въздействие отколкото пътнотранспортните произшествия. В допълнение към вредните последици за здравето на човека, лошото качество на въздуха уврежда и екосистемите.

Изпълнението на пакета за чистотата на въздуха ще доведе до подобряване на качеството на въздуха за всички граждани на ЕС и до по-ниски разходи за здравно обслужване за правителствата. Предложенията биха донесли полза и за промишлеността, тъй като мерките за намаляване на замърсяването на въздуха следва да дадат тласък на иновациите и да повишат конкурентоспособността на ЕС в областта на „зелените“ технологии.

По-подробна информация

Пакетът за чистотата на въздуха се състои от няколко елемента:

  • Програмата за чист въздух за Европа — стратегия на Комисията, която набелязва мерки, за да се гарантира, че съществуващите цели са постигнати, и в която се определят нови цели за качеството на въздуха за периода до 2030 г.
  • преразгледана директива относно националните тавани за емисиите, с определени стриктни тавани на емисиите за шестте основни замърсителя
  • предложение за директива за намаляване на замърсяването от средноголеми горивни инсталации
  • предложение за одобряване на измененията на международните правила относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния (Протокола от Гьотеборг) на равнище ЕС

Процес на вземане на решения в Съвета

Обикновено Съветът решава съвместно с Европейския парламент посредством обикновената законодателна процедура. В някои конкретни области той използва процедурата за одобрение или процедурата на консултация, при които ролята на Европейския парламент е ограничена.

В Съвета

Съобщението на Комисията относно Програмата за чист въздух за Европа бе представено на Съвета на 20 декември 2013 г. Освен това на заседанието на Съвета по околна среда на 3 март 2014 г. Комисията представи на Съвета програмата заедно със съпътстващите законодателни предложения.

Два елемента от пакета за чистотата на въздуха попадат в обхвата на обикновената законодателна процедура — предложението за изменение на националните тавани за емисиите, и предложението относно средноголемите горивни инсталации. По тези две законодателни предложения Съветът и Европейския парламент действат като съзаконодатели.

Съветът прие Директивата за средноголемите горивни инсталации през декември 2015 г. Бе постигнат общ подход по Директивата НТЕ относно националните тавани за емисии и се изчаква решението на Парламента.

Предложението относно Протокола от Гьотеборг изисква решение на Съвета. Поради това Европейският парламент трябва да даде своето одобрение, веднага щом Съветът поиска да приеме законодателното предложение.