Сътрудничество на ЕС в областта на сигурността и отбраната

Съвет на ЕС

На срещата на върха в Братислава през септември 2016 г. 27-те лидери от ЕС решиха да дадат нов тласък на европейската външна сигурност и отбрана: сътрудничеството на ЕС в областта на външната сигурност и отбраната ще бъде укрепено в контекста на изпълнена с предизвикателства геополитическа среда.

Лидерите определиха за цел на заседанието си през декември Европейският съвет да вземе решение относно конкретен план за изпълнение в областта на сигурността и отбраната, както и относно начините за по-добро използване на възможностите, предоставени от Договорите, особено по отношение на способностите, и взеха решение за незабавно изпълнение на съвместната декларация с НАТО.

В изпълнение на този ангажимент Европейският съвет обсъди на декемврийското си заседание пакет в областта на сигурността и отбраната, който се състои от три елемента:

 • план за изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната и заключения на Съвета относно изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната
 • предложения за засилване на сътрудничеството между ЕС и НАТО в изпълнение на съвместната декларация на председателя на Европейския съвет Доналд Туск, председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг в 7 области
 • предложения от Комисията Европейски план за действие в областта на отбраната с цел засилване на научноизследователската дейност, способностите и конкурентоспособността чрез по-добре работещ вътрешен пазар

2017

22 юни

Европейският съвет призовава за поставяне на началото на постоянно структурирано сътрудничество

На юнското заседание на Европейския съвет лидерите на ЕС постигнаха съгласие относно необходимостта да се постави началото на приобщаващо и амбициозно постоянно структурирано сътрудничество с цел укрепване на сигурността и отбраната на Европа.

За да поставят началото на това сътрудничество, в рамките на три месеца държавите членки ще съставят общ списък от критерии и ангажименти и ще набележат конкретни проекти, свързани със способностите.

„Това е историческа стъпка напред, тъй като това сътрудничество ще позволи на ЕС да премине към по-голяма интеграция в областта на отбраната. Целта ни е да установим амбициозно и отворено за всички сътрудничество, към което всяка държава от ЕС е поканена да се присъедини“, заяви Доналд Туск на пресконференцията по време на Европейския съвет.

19 юни

Съветът приветства постигнатия напредък по отношение на сътрудничеството между ЕС и НАТО

Министрите на външните работи обсъдиха сътрудничеството между ЕС и НАТО със заместник генералния секретар на НАТО Роуз Готемолър. Обсъжданията се базираха на съвместен доклад за напредъка на върховния представител на ЕС и генералния секретар на НАТО. Съветът прие заключения относно доклада, в които приветства напредъка в прилагането на общия набор от предложения и призова за по-нататъшни действия в същата посока.

8 юни

Съветът създава Способности за планиране и провеждане на военни операции

Съветът прие решение за създаването на Способности за планиране и провеждане на военни операции (МРСС) в рамките на Военния секретариат на ЕС.

MPCC ще подобрят структурите на ЕС за управление на кризи. MPCC ще поемат командването на военните мисии на ЕС без изпълнителни правомощия (понастоящем военните мисии на ЕС за обучение в Сомалия, Централна Африка и Мали).

Това ще позволи на служителите на мисията на място да се съсредоточат върху конкретните дейности на своята мисия, с по-добра подкрепа от страна на Брюксел.

18 май

Глобална стратегия на ЕС: заключения на Съвета относно сигурността и отбраната

Съветът прие заключения относно сигурността и отбраната в рамките на Глобалната стратегия на ЕС. В заключенията се отбелязва напредъкът при засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната и се предоставят насоки за по-нататъшната работа.

Обхванатите области включват:

 • подобряване на структурите на ОПСО за управление на кризи, по-специално създаването на способности за планиране и провеждане на военни операции
 • засилване на сътрудничеството с партньорските държави по линия на ОПСО
 • изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието
 • развитие на граждански способности и укрепване на капацитета за бързо реагиране при гражданското управление на кризи
 • укрепване на бързото военно реагиране
 • задълбочаване на европейското сътрудничество в областта на отбраната

18 май

Съветът обсъди с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг сътрудничеството между ЕС и НАТО

Министрите на отбраната направиха преглед на сътрудничеството, и по-специално на общия набор от 42 предложения в 7-те области, набелязани в Съвместната декларация на председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО.

Те изразиха задоволство от постигнатия в няколко области напредък, по-конкретно в борбата с хибридните заплахи, както и в областта на обмена на информация, стратегическите комуникации и морското сътрудничество.

2016

15 декември

Европейският съвет подчерта необходимостта от укрепване на сигурността и отбраната на Европа

Европейският съвет потвърди отново своя ангажимент към изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз за периода 2015—2020 г. Той разгледа укрепването на сътрудничеството в ЕС в областта на външната сигурност и отбраната и насочи вниманието си към три приоритета:

 • Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната
 • Европейския план за действие в областта на отбраната
 • изпълнението на общия набор от предложения, изготвени в резултат от Съвместната декларация на ЕС и НАТО, подписана във Варшава през юли 2016 г.

6 декември

Общ набор от предложения за прилагане на Съвместната декларация на ЕС и НАТО

Съветът прие заключения относно прилагането на Съвместната декларация на ЕС и НАТО, като одобри 40 предложения в 7 области. Тези предложения бяха одобрени същия ден от Северноатлантическия съвет.

30 ноември

Европейската комисия представя Европейски план за действие в областта на отбраната

Европейският фонд за отбрана и други действия имат за цел да подпомагат по-ефективните разходи на държавите членки за съвместни отбранителни способности, да укрепват сигурността на европейските граждани и да насърчават конкурентоспособната и иновативна промишлена база.

14 ноември

План за изпълнение в областта на сигурността и отбраната

Министрите на външните работи и на отбраната от ЕС обсъждат плана за изпълнение в областта на сигурността и отбраната в рамките на глобалната стратегия на ЕС. Те установяват равнището на амбиция и пътя напред за бъдещото развитие на политиката на ЕС за сигурност и отбрана.

8 юли

Подписване на съвместната декларация на ЕС и НАТО

На срещата на върха на НАТО във Варшава председателят на Европейския съвет, председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО подписват съвместна декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО.

Декларацията има за цел по-нататъшното укрепване на сътрудничеството между ЕС и НАТО в контекста на безпрецедентните предизвикателства пред сигурността от изток и юг.

28 юни

Представяне на глобалната стратегия на Европейския съюз

Върховният представител Федерика Могерини представя глобалната стратегия на ЕС за външната политика и политика на сигурност пред лидерите от ЕС, които заседават в рамките на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

През юни 2015 г. Европейският съвет възложи на върховния представител да изготви новата стратегия. Озаглавена „Обща визия, общи действия: по-силна Европа“, стратегията отразява общите възгледи, изразени по време на процеса, и предлага стратегическа визия за глобалната роля на ЕС. В тези времена на предизвикателства, както за Европа, така и в световен мащаб, в стратегията се изтъква общата основа и се представят бъдещите действия.

2013

20 декември

Определени са приоритетните действия за отбраната

За пръв път от влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският съвет обсъжда отбраната и набелязва приоритетни действия за по-задълбочено сътрудничество:

 • повишаване на ефективността, видимостта и въздействието на общата политика за сигурност и отбрана
 • укрепване на развитието на способности
 • укрепване на европейската отбранителна промишленост

2009

1 декември

Договорът от Лисабон влиза в сила. ОПСО е приемник на ЕПСО.

Договорът от Лисабон, подписан през 2007 г., влиза в сила и преименува ЕПСО на обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО). В Договора се предвижда създаването на Европейска служба за външна дейност. Делегациите на Комисията в страните извън ЕС стават делегации на ЕС.

2004

12 юли

Създаване на Европейската агенция по отбрана

Европейската агенция по отбрана е създадена, за да се окаже подкрепа на държавите членки и на Европейския съвет за подобряване на европейските отбранителни способности в областта на управлението на кризи и за поддържане на ЕПСО.

2003

12—13 декември

Приета е Европейската стратегия за сигурност

На срещата на върха в Брюксел се прие Европейска стратегия за сигурност. Целта на документа е да се постигне сигурна Европа в един по-добър свят, да се набележат заплахите, пред които е изправен ЕС, да се определят неговите стратегически цели и да се изложат политическите последствия за Европа.

2002

16 декември

Подписване на „Берлин плюс“

Подписаното споразумение „Берлин плюс“ дава възможност структурите, механизмите и средствата на НАТО да бъдат използвани за провеждане на мисии по линия на ЕПСО.

1999

3—4 юни

Поставяне на началото на европейска политика за сигурност и отбрана (ЕПСО)

По време на Европейския съвет в Кьолн ЕС-15 решават да укрепят общата външна политика и политика на сигурност.

1991

9—10 декември

Поставени са основите на общата външна политика и политика на сигурност

Европейският съвет в Маастрихт поставя основите на политически съюз чрез създаването на обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и началото на обща отбранителна политика като втория стълб от Договора от Маастрихт.

Текстът е подписан през февруари 1992 г. и влиза в сила през ноември 1993 г.