Сътрудничество на ЕС в областта на сигурността и отбраната

Съвет на ЕС

На срещата на върха в Братислава през септември 2016 г. 27-те лидери от ЕС решиха да дадат нов тласък на европейската външна сигурност и отбрана: сътрудничеството на ЕС в областта на външната сигурност и отбраната ще бъде укрепено в контекста на изпълнена с предизвикателства геополитическа среда.

Лидерите определиха за цел на заседанието си през декември Европейският съвет да вземе решение относно конкретен план за изпълнение в областта на сигурността и отбраната, както и относно начините за по-добро използване на възможностите, предоставени от Договорите, особено по отношение на способностите, и взеха решение за незабавно изпълнение на съвместната декларация с НАТО.

В изпълнение на този ангажимент Европейският съвет ще обсъди на декемврийското си заседание пакет в областта на сигурността и отбраната, който се състои от три елемента:

  • план за изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната и заключения на Съвета относно изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната
  • предложения за засилване на сътрудничеството между ЕС и НАТО в изпълнение на съвместната декларация на председателя на Европейския съвет Доналд Туск, председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг в 7 области
  • предложения от Комисията Европейски план за действие в областта на отбраната с цел засилване на научноизследователската дейност, способностите и конкурентоспособността чрез по-добре работещ вътрешен пазар

2017

24 март 2017 г.

Сътрудничество ЕС—НАТО: неформална среща между Комитета по политика и сигурност и Североатлантическия съвет

Комитетът по политика и сигурност и Северноатлантическият съвет се срещнаха, за да обсъдят сътрудничеството между ЕС и НАТО, по-специално прилагането на Съвместната декларация, подписана от председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО във Варшава през юли 2016 г., която намира отражение в общия набор от предложения, одобрен от съответните съвети на двете организации през декември 2016 г.

Посланиците от ЕС и НАТО изразиха категоричното си желание за продължаване на партньорството между ЕС и НАТО с акцент върху конкретното и практическото сътрудничество.

2016

15 декември

Европейският съвет подчерта необходимостта от укрепване на сигурността и отбраната на Европа

Европейският съвет потвърди отново своя ангажимент към изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз за периода 2015—2020 г. Той разгледа укрепването на сътрудничеството в ЕС в областта на външната сигурност и отбраната и насочи вниманието си към три приоритета:

  • Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната
  • Европейския план за действие в областта на отбраната
  • изпълнението на общия набор от предложения, изготвени в резултат от Съвместната декларация на ЕС и НАТО, подписана във Варшава през юли 2016 г.

6 декември

Общ набор от предложения за прилагане на Съвместната декларация на ЕС и НАТО

Съветът прие заключения относно прилагането на Съвместната декларация на ЕС и НАТО, като одобри 40 предложения в 7 области. Тези предложения бяха одобрени същия ден от Северноатлантическия съвет.

30 ноември

Европейската комисия представя Европейски план за действие в областта на отбраната

Европейският фонд за отбрана и други действия имат за цел да подпомагат по-ефективните разходи на държавите членки за съвместни отбранителни способности, да укрепват сигурността на европейските граждани и да насърчават конкурентоспособната и иновативна промишлена база.

14 ноември

План за изпълнение в областта на сигурността и отбраната

Министрите на външните работи и на отбраната от ЕС обсъждат плана за изпълнение в областта на сигурността и отбраната в рамките на глобалната стратегия на ЕС. Те установяват равнището на амбиция и пътя напред за бъдещото развитие на политиката на ЕС за сигурност и отбрана.

8 юли

Подписване на съвместната декларация на ЕС и НАТО

На срещата на върха на НАТО във Варшава председателят на Европейския съвет, председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО подписват съвместна декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО.

Декларацията има за цел по-нататъшното укрепване на сътрудничеството между ЕС и НАТО в контекста на безпрецедентните предизвикателства пред сигурността от изток и юг.

28 юни

Представяне на глобалната стратегия на Европейския съюз

Върховният представител Федерика Могерини представя глобалната стратегия на ЕС за външната политика и политика на сигурност пред лидерите от ЕС, които заседават в рамките на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

През юни 2015 г. Европейският съвет възложи на върховния представител да изготви новата стратегия. Озаглавена „Обща визия, общи действия: по-силна Европа“, стратегията отразява общите възгледи, изразени по време на процеса, и предлага стратегическа визия за глобалната роля на ЕС. В тези времена на предизвикателства, както за Европа, така и в световен мащаб, в стратегията се изтъква общата основа и се представят бъдещите действия.

2013

20 декември

Определени са приоритетните действия за отбраната

За пръв път от влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският съвет обсъжда отбраната и набелязва приоритетни действия за по-задълбочено сътрудничество:

  • повишаване на ефективността, видимостта и въздействието на общата политика за сигурност и отбрана
  • укрепване на развитието на способности
  • укрепване на европейската отбранителна промишленост

2009

1 декември

Договорът от Лисабон влиза в сила. ОПСО е приемник на ЕПСО.

Договорът от Лисабон, подписан през 2007 г., влиза в сила и преименува ЕПСО на обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО). В Договора се предвижда създаването на Европейска служба за външна дейност. Делегациите на Комисията в страните извън ЕС стават делегации на ЕС.

2004

12 юли

Създаване на Европейската агенция по отбрана

Европейската агенция по отбрана е създадена, за да се окаже подкрепа на държавите членки и на Европейския съвет за подобряване на европейските отбранителни способности в областта на управлението на кризи и за поддържане на ЕПСО.

2003

12—13 декември

Приета е Европейската стратегия за сигурност

На срещата на върха в Брюксел се прие Европейска стратегия за сигурност. Целта на документа е да се постигне сигурна Европа в един по-добър свят, да се набележат заплахите, пред които е изправен ЕС, да се определят неговите стратегически цели и да се изложат политическите последствия за Европа.

2002

16 декември

Подписване на „Берлин плюс“

Подписаното споразумение „Берлин плюс“ дава възможност структурите, механизмите и средствата на НАТО да бъдат използвани за провеждане на мисии по линия на ЕПСО.

1999

3—4 юни

Поставяне на началото на европейска политика за сигурност и отбрана (ЕПСО)

По време на Европейския съвет в Кьолн ЕС-15 решават да укрепят общата външна политика и политика на сигурност.

1991

9—10 декември

Поставени са основите на общата външна политика и политика на сигурност

Европейският съвет в Маастрихт поставя основите на политически съюз чрез създаването на обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и началото на обща отбранителна политика като втория стълб от Договора от Маастрихт.

Текстът е подписан през февруари 1992 г. и влиза в сила през ноември 1993 г.