Цифров единен пазар за Европа

Какво представлява стратегията за цифровия единен пазар?

Стратегията представлява планът на ЕС за създаване на свободен и сигурен цифров единен пазар, в който хората да могат да извършват трансгранични покупки, а фирмите — трансгранични продажби в рамките на ЕС, където и да се намират в ЕС. Стратегията има за цел разширяване на цифровата икономика на ЕС, така че тя да предлага на потребителите по-добри услуги на по-добри цени и да допринася за растежа на предприятията.

Стратегията, публикувана от Комисията на 6 май 2015 г., има три цели:

 • улесняване на потребителите и предприятията да ползват онлайн продукти и услуги в цяла Европа
 • подобряване на условията за развитие и процъфтяване на цифровите мрежи и услуги
 • стимулиране на растежа на европейската цифрова икономика

Защо е необходимо?

Европейските граждани се сблъскват с пречки, когато използват онлайн услуги и инструменти. Онлайн пазарите запазват като цяло националната си характеристика: само 15 % от гражданите пазаруват онлайн от друга държава от ЕС, а едва 7 % от малките и средни предприятия продават в друга държава от ЕС.

Продължаващите регулаторни пречки и разпокъсаността на пазара възпрепятстват достъпа на гражданите до стоки и услуги и забавят растежа на предприятията.

Според Комисията, напълно функциониращ цифров единен пазар би могъл да добави 415 млрд. евро към икономиката на ЕС годишно. За да се разгърне този потенциал, ЕС планира радикални реформи: от нова рамка за авторските права до доставките на колетни пратки и далекосъобщенията.

По-подробна информация

Цифров единен пазар за Европа — COM (2015) 192

Стратегията на Комисията за цифровия единен пазар включва редица законодателни и незаконодателни мерки, които ще бъдат обявени през 2015 г. и 2016 г. Те са обособени в три „стълба“:

 • по-добър достъп до онлайн продукти и услуги
 • по-добри условия за развитие и процъфтяване на цифровите мрежи и услуги
 • стимулиране на растежа на европейската цифрова икономика

1. По-добър достъп до онлайн продукти и услуги

Реформиране на правилата за трансграничните онлайн продажби

Това включва предложение на Комисията за хармонизиране на правилата на ЕС за закупуване на цифрово съдържание, като например приложения или електронни книги, правата на ЕС за трансгранични онлайн продажби на материални стоки и подобрени права на потребителите.

Подобряване на трансграничната доставка на колетни пратки

Това ще изисква мерки за подобряване на прозрачността и регулаторния надзор на цените на пазара за трансгранична доставка на колетни пратки.

Премахване на „блокирането на географски принцип“

Комисията предложи проект за регламент, с който да се сложи край на т.нар. „блокиране на географски принцип“ — отказ на достъп до уебсайтове, базирани в друга държава от ЕС, или таксуване на различни цени в зависимост от местоположението на клиента.

Реформиране на европейското законодателство за авторското право

Комисията ще предложи мерки, които да гарантират, че услуги, свързани със съдържанието, като например видео услуги, могат да бъдат използвани на трансгранично равнище. Това би означавало, че хората, закупили филм или музика в своята страна, могат да ги ползват, когато пътуват в цяла Европа. Комисията също така ще активизира усилията срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост.

Намаляване на бюрокрацията, свързана с ДДС

Това включва мерки, които да позволят на продавачите на материални стоки да се възползват от единна електронна регистрация и плащане, както и въвеждане на общ праг на ДДС, за да се помогне на новосъздадените дружества да извършват онлайн дейност.

2. По-добри условия за развитие и процъфтяване на цифровите мрежи и услуги

Реформиране на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията

Това включва мерки, с които Комисията ще предложи:

 • да се улесни координирането и управлението на радиочестотния спектър
 • да се насърчат инвестициите във високоскоростен широколентов достъп
 • да се подобри нормативната институционална рамка

Преразглеждане на правилата за аудиовизуални медии

Това ще включва преразглеждане на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, мерки за популяризиране на европейските произведения и правилата за защита на непълнолетните и за рекламата.

Оценка на ролята на онлайн платформите

Това ще включва оценка на Комисията на липсата на прозрачност на резултатите от търсенето, начина, по който онлайн платформите използват събраната от тях информация, връзките между платформите и доставчиците и ограничаването на възможността хората да се прехвърлят към друг вид платформа.

Ще се извърши и анализ на начините за справяне с незаконното съдържание в интернет.

Повишаване на доверието в начина, по който цифровите услуги боравят с личните данни

Това включва евентуален преглед на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, която понастоящем се отнася само за традиционните далекосъобщителни дружества и не обхваща други доставчици на цифрови услуги. Прегледът на Комисията ще се извърши след влизането в сила на новите правила на ЕС за защита на данните.

Това ще включва също създаването на публично-частно партньорство в областта на киберсигурността.

3. Стимулиране на растежа на европейската цифрова икономика

Изграждане на основана на данни икономика

Комисията ще представи:

 • Европейска инициатива за „свободно движение на данни“ с цел премахване на пречките, които не са свързани със защитата на личните данни и възпрепятстват свободното движение на данни в целия ЕС
 • Европейска инициатива за изчисления „в облак“, включително сертифициране на услугите за изчисления в облак

Определяне на приоритетите по отношение на оперативната съвместимост и стандартите

Акцентът ще бъде върху областите, считани за решаващи за цифровия единен пазар, като например електронното здравеопазване, планирането на пътуванията, електронната обработка на товари или интелигентното измерване на енергията.

Изграждане на приобщаващ цифров единен пазар

Тук ще присъстват мерки за насърчаване на цифровите умения на хората, които Комисията ще включи в бъдещи инициативи относно уменията и обучението.

Ще има и нов план за действие за електронно управление за периода 2016—2020 г. Като част от него Комисията:

 • ще стартира пилотен проект за тестване на „принципа на еднократност“, който ще гарантира, че публичните администрации обменят определени данни на вътрешно равнище, така че да не е необходимо да ги искат отново при повторна нужда от използване
 • ще се стреми към свързване на търговските регистри в целия ЕС
 • ще се стреми към създаване на „единен цифров портал“ чрез интегриране на различните съществуващи европейски портали и услуги

В Европейския съвет

На заседанието си през октомври 2013 г. лидерите от ЕС призоваха за цифров единен пазар, благоприятен за бизнеса и потребителите. Те заявиха, че това е от първостепенно значение за растежа и европейската конкурентоспособност в един глобализиран свят.

На заседанието си през юни 2014 г. Европейският съвет изтъкна отново доизграждането на цифровия единен пазар през 2015 г. като един от приоритетите на ЕС.

На заседанието си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет отправи искане към Комисията да представи амбициозно съобщение относно цифровия единен пазар преди заседанието на Европейския съвет през юни 2015 г.

На заседанието си от 25—26 юни 2015 г. лидерите от ЕС подкрепиха стратегията и заявиха, че тя следва да се използва за насърчаване на приобщаващ растеж във всички региони на ЕС. Те настойчиво приканиха към действия за справяне с разпокъсаността на пазара, за изграждане на необходимата цифрова инфраструктура и за насърчаване на цифровизацията на европейската промишленост. Те също така призоваха за бързо приемане на нови правила за далекосъобщенията, киберсигурността и защитата на данните.

В Съвета

На 18—19 май 2015 г. министрите на културата проведоха първоначален обмен на мнения относно аудиовизуалните аспекти на стратегията. Те подкрепиха трансграничната преносимост на съдържание, борбата с незаконното съдържание и необходимостта от намиране на правилния баланс в областта на авторското право. Те също така заявиха, че принципът на териториалност е важен за създаването на съдържание, което означава, че блокирането на географски принцип следва да бъде намалено, но понякога може да бъде обосновано.

Министрите постигнаха съгласие, че съществуващата Директива за аудиовизуалните медийни услуги следва да се адаптира към технологичните промени. Този преглед следва:

 • да гарантира свободата на медиите и насърчаването на културното многообразие
 • да поддържа принципа на държавата на произход (всеки доставчик на аудиовизуални медийни услуги попада под юрисдикцията на само една държава членка)
 • да рационализира следваната от държавите членки процедура, когато те са обект на неприемливо съдържание, идващо от друга държава членка

На заседанието на Съвета по конкурентоспособност от 28—29 май 2015 г. министрите проведоха първоначален обмен на мнения по стратегията. Те изразиха съгласие, че стратегията обхваща най-важните въпроси за изграждането на цифровия единен пазар. Министрите подчертаха колко е важно да се създадат подходящи за целтаправила за авторското право, да се актуализират правилата за електронна търговия, да се насърчава доверието на потребителите, да се повиши осведомеността и подобри защитата и наблегнаха на необходимостта от действия за подобряване на цифровите умения и на правилата за защита на данните.

Те набелязаха и редица приоритетни действия:

 • създаване на подходящи условия за малките и средните предприятия, особено за новосъздадените предприятия
 • насърчаване на цифровизацията на европейската промишленост
 • прилагане и разширяване на електронното управление в публичните администрации
 • увеличаване на инвестициите в цифровата инфраструктура и мрежи
 • оценка на въздействието на фискалните правила върху цифровите инструменти
 • отчитане на принципите „цифров по подразбиране“ за всеки нов законодателен акт на ЕС

Министрите подкрепиха също създаването на европейска програма за „отворена наука“, която ще даде възможност за открит достъп до публично финансирани научноизследователски публикации и свързаните с тях данни. Те заявиха, че научните изследвания следва да играят по-голяма роля в стратегията за цифровия пазар и да допринасят за цифрови иновации.

На заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика от 11—12 юни 2015 г. министрите на далекосъобщенията също обсъдиха стратегията за цифровия единен пазар. Те приветстваха целите на стратегията и изтъкнаха отново важността на цифровизираната икономика за насърчаването на растежа и заетостта и за стимулирането на конкурентоспособността на ЕС.

Въпросите, които министрите разгледаха, включваха:

 • ролята на цифровизацията за стимулиране на предприемачеството и растежа на МСП
 • необходимостта от засилване на киберсигурността и изграждане на доверие в електронните услуги
 • необходимостта от по-добра инфраструктура и подобрен широколентов достъп за всички граждани
 • необходимостта от по-прозрачно ценообразуване за доставката на колетни пратки в целия ЕС

Министрите подчертаха също, че следва да има добра координация на национално равнище, за да се гарантира, че стратегията се прилага ефективно.

На 15 юни 2015 г. министрите на правосъдието постигнаха общ подход по регламента относно защитата на данните. Това позволи на Съвета и на Европейския парламент да започнат преговори. Регламентът ще повиши защитата на личните данни и, като в същото време ще подобри възможностите за предприятията на цифровия единен пазар.

През май 2016 г. Съветът по конкурентоспособност постигна съгласие по основните принципи за осигуряване на преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Това споразумение даде възможност на Съвета да започне преговори с Европейския парламент.

Те приеха и заключения относно технологиите за цифровия единен пазар и модернизирането на обществените услуги.

На 28 ноември 2016 г. Съветът по конкурентоспособност постигна съгласие по проект за регламент, с който се забранява необоснованото блокиране на географски принцип между държавите членки. Основната цел на предложението е да се предотврати дискриминацията на клиенти и дружества от гледна точка на достъпа до цени и условията на продажба или плащане при купуването на продукти и услуги в друга държава от ЕС.

След като Европейският парламент постигне съгласие по позицията си, ще започнат преговори между Съвета, Парламента и Комисията.

На 7 февруари 2017 г. малтийското председателство постигна предварително споразумение с представителите на Европейския парламент за премахване на пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Посланиците от ЕС одобриха споразумението на 15 февруари. След официалното приемане на регламента от Съвета и Парламента новите правила ще започнат да се прилагат през първото полугодие на 2018 г. (девет месеца след публикуването му в Официален вестник на ЕС). Регламентът ще даде възможност на потребители, които са се абонирали или са закупили услуги за онлайн съдържание в собствената си държава, да имат достъп до тях, когато пребивават временно в друга държава в рамките на ЕС.

На 20 февруари 2017 г. Съветът постигна съгласие по общ подход за засилване на сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите. Целта на предложението е да се модернизира сътрудничеството с оглед на допълнителното намаляване на вредите, причинявани на потребителите от трансгранични нарушения на правото на ЕС за защита на потребителите.

Общият подход дава възможност на Съвета да започне преговори с Европейския парламент в рамките на обикновената законодателна процедура на ЕС.