Енергиен съюз за Европа

Целта на пакета за енергийния съюз е да се обезпечи сигурна и устойчива енергия на достъпни цени за Европа и нейните граждани. Конкретните мерки обхващат пет ключови области, включително енергийна сигурност, енергийна ефективност и декарбонизация.

Предложеният от Европейската комисия през 2015 г. пакет за енергиен съюз се основава на три стълба:

 • рамкова стратегия, в която се излагат подробно целите и конкретните стъпки към енергийния съюз
 • виждане на ЕС за глобалното Парижко споразумение за климата
 • план за постигане на целта за 10% междусистемна електроенергийна свързаност до 2020 г.

Енергетиката на ЕС в цифри

 • ЕС внася 53% от енергията, която консумира
 • шест държави членки разчитат само на един външен доставчик за целия си внос на газ
 • 75% от жилищните сгради в ЕС са енергийно неефективни
 • 94% от транспорта е зависим от нефтените продукти, 90% от които се внасят
 • Цените на едро на електроенергията са с 30%, а тези на газта — с над 100% по-високи от цените в САЩ

  Източник: Европейска комисия

Защо ни е необходимо това?

Енергийният съюз ще спомогне за укрепването на икономиката и сигурността на ЕС, както и на ангажимента му за борба с изменението на климата.

ЕС трябва да намали разходите си за внос на енергия. Те възлизат на около 400 милиарда евро годишно, което прави ЕС най-големия вносител на енергия в света. Нещо повече, много държави членки са силно зависими от ограничен брой доставчици. Това ги прави уязвими при смущения в доставките на енергия.

Освен това ЕС трябва да постигне целите, залегнали в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., които са свързани с изкопаемите горива и емисиите на парникови газове.

Европейският съюз също така трябва да модернизира остаряващата енергийна инфраструктура, да интегрира изцялоенергийните си пазари и да осигури координация в националните цени на енергията.

Създаването на напълно функциониращ енергиен съюз ще доведе до по-голямо разнообразие и по-ниски цени за потребителите и предприятията в ЕС.

2017

9 октомври

Съветът прие регламент относно сигурността на доставките на газ

След приемането от Съвета на преработения регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ той ще влезе в сила четири дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Общата цел на регламента е да се укрепи енергийната сигурност на Европейския съюз, като се намали зависимостта му от трети страни по отношение на енергийните доставки и му се даде възможност за по-бързи и ефикасни действия при евентуални кризи, свързани с доставките на газ.

Регламентът ще допринесе и за по-доброто функциониране на вътрешния енергиен пазар.

Той ще спомогне и за изграждането на по-голямо доверие и солидарност както в рамките на ЕС, така и с партньорите от Енергийната общност.

26 април

Съветът прие регламент относно етикетирането на енергийната ефективност

Новият регламент за енергийното етикетиране ще осигури по-добро осведомяване на потребителите за енергийната ефективност и консумацията на енергия от домакинските уреди. Това ще им помогне да намалят разходите за енергия и ще допринесе за ограничаване на търсенето на енергия.

Крайната цел на регламента е да се гарантира, че ще бъдат постигнати водещите цели на Европейският съюз до 2020 г. и целите в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

Като цяло министрите изразиха съгласие с идеята, че повишаването на енергийната ефективност ще донесе големи ползи от екологична и енергийна гледна точка.

Въпреки това някои държави членки обърнаха внимание на специфичните национални обстоятелства и на значението да се вземат предвид, след 2020 г., вече предприетите дългосрочни мерки.

Съветът по транспорт, телекомуникации и енергетика постигна съгласие и по позицията си относно две преработени директиви:

 • относно повишаването на енергийната ефективност — за напредък към постигане на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката
 • относно енергийните характеристики на сградите — за увеличаване на икономиите на енергия и по-добри условия на живот.

24 април

Временно споразумение относно сигурността на доставките на газ

Съветът и Европейският парламент постигнаха временно споразумение по преработен регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ.

Основните новости в регламента са:

 • засилено регионално сътрудничество и координация на базата на основани на риска групи държави членки
 • регионални превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации, както и регионални оценки на риска, които трябва да се изготвят от държавите членки
 • механизъм за солидарност за крайни кризисни случаи
 • засилен мониторинг на разпоредбите в договорите за доставка на газ
 • конкретни задължения на държавите – членки на ЕС, към Енергийната общност, както и правомощия на Комисията за координиране прилагането на правната рамка между ЕС и Енергийната общност

27 февруари

Чиста енергия за всички европейци

Министрите споделиха първите си впечатления от законодателния пакет на Комисията „Чиста енергия за всички европейци“. Тази инициатива има три основни цели:

 • поставяне на енергийната ефективност на първо място
 • постигане на водеща роля в световен мащаб в областта на източниците на възобновяема енергия
 • осигуряване на справедливи условия за потребителите

Пакетът за чиста енергия включва предложения във важни области като структурата на пазара на електроенергия, енергийната ефективност, сигурността на доставките, възобновяемите енергийни източници и правилата за управление.

Цялостната цел на стратегията е до 2030 г. ЕС да се превърне в икономика с ниски въглеродни емисии. Министрите признаха значимостта на законодателния пакет и подчертаха необходимостта от постигане на напредък по всички предложения.

2016

5 декември

Съветът по енергетика обсъди сигурността на доставките на газ

Съветът обсъди проект за регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ в целия ЕС.

Целта на регламента е да се създаде икономически ефективна регионална рамка на ЕС, която може да намали въздействието от евентуално прекъсване на доставките на газ. Министрите от ЕС постигнаха компромис по основните въпроси:

 • регионално сътрудничество: на базата на групи държави членки, определени според основните рискове за доставките на газ за ЕС
 • обмен на информация: за дългосрочните договори, осигуряващи 40% или повече от годишното потребление на газ в държава от ЕС, ще бъде давана информация на Европейската комисия и на националните органи
 • солидарност: държавите членки могат да вземат предвид националните различия при изчисляването на компенсации

20—21 октомври

Европейският съвет призова за окончателно изграждане на енергийния съюз

Европейският съвет призова за окончателно изграждане и реализиране на енергийния съюз до 2018 г.

6—7 юни

Позиция относно обмена на информация за споразумения в областта на енергетиката

Съветът одобри общ подход по проект за решение, с което се създава механизъм за обмен на информация относно международни споразумения в областта на енергетиката между държави членки и държави извън ЕС.

Тази инициатива е един от градивните елементи на стратегията за енергиен съюз. Нейните цели са:

 • подобряване на функционирането на вътрешния енергиен пазар
 • повишаване на прозрачността и последователността на външните отношения на ЕС в областта на енергетиката
 • укрепване на преговорната позиция на ЕС с трети държави

Съветът обсъди и предложението за преработен регламент за гарантиране на сигурността на доставките на газ, като се сведе до минимум въздействието от евентуално прекъсване на доставките. Свързаните с това мерки имат за цел подобряване на сътрудничеството между държавите членки. Те се основават на постиженията на вътрешния енергиен пазар. Основните промени, които се предлагат, са:

 • по-широко регионално сътрудничество и координация
 • регионални превантивни планове за действие и планове за действие при извънредни ситуации, както и регионални оценки на риска
 • нов принцип на солидарност за крайни кризисни случаи
 • по-строги задължения, за да се гарантира наличността на необходимата инфраструктура

17—18 март

Ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС

Европейският съвет подчерта ангажимента на ЕС да намали емисиите на парникови газове в национален мащаб.

Освен това ръководителите от ЕС обещаха да увеличат дела на енергията от възобновяеми източници и да подобрят енергийната ефективност, както бе договорено от Европейския съвет през октомври 2014 г.

2015

17—18 декември

Европейският съвет направи оценка на напредъка към енергиен съюз

Европейският съвет направи оценка на напредъка в изграждането на енергийния съюз и отправи призив за:

 • своевременно представяне на съответните законодателни предложения в съответствие с предишните си насоки
 • цялостно изпълнение на законодателството относно енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и други мерки, като постигане на по-добри инвестиционни възможности, с цел изпълнение на целта за 2020 г.
 • изготвяне на интегрирана стратегия за научни изследвания, иновации и конкурентоспособност

12 декември

Изменение на климата: Парижкото споразумение е постигнато

По време на конференцията по въпросите на климата, проведена в Париж от 30 ноември до 12 декември, беше постигнато ново глобално споразумение в областта на изменението на климата.

Споразумението включва план за действие за ограничаване на глобалното затопляне „далеч под“ 2°C и за полагане на усилия за допълнителното му ограничаване до 1,5°C.

26 ноември

Напредък в областта на управлението и енергийната ефективност

Съветът прие заключения относно структурата на управление на енергийния съюз. Той възнамерява да направлява Комисията в нейната работа.

Системата на управление проследява колективния напредък на ЕС към постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Обхванати са пет широки области:

 • енергийна сигурност, солидарност и доверие
 • вътрешен енергиен пазар
 • намаляване на търсенето на енергия чрез енергийна ефективност
 • декарбонизация на икономиката
 • научни изследвания, иновации и конкурентоспособност

Министрите от ЕС приеха и общ подход по предложението за регламент за създаване на рамка за етикетиране на енергийната ефективност.

Енергийните етикети помагат на потребителите да избират енергийно ефективни продукти. Те също така спомагат за цялостното намаляване на търсенето на енергия на равнище ЕС, като дават възможност на потребителите да вземат информирани решения.

Основната цел на предложението беше да се подкрепят иновациите и производството на продукти с все по-висока енергийна ефективност.

8 юни

Заключения относно осъществяването на енергийния съюз

Съветът прие заключения относно изпълнението на рамковата стратегия за енергийния съюз.

Централно място зае въпросът как да се предоставя на потребителите — домакинствата и предприятията — сигурна и устойчива енергия на достъпни цени. Освен това Съветът поощри насърчаването на необходимите инвестиции в енергийния сектор.

Министрите постигнаха съгласие по основни елементи на енергийната политика на ЕС:

 • диверсифицирането на пътищата за доставка и източниците
 • регионалното сътрудничество
 • енергийния пазар
 • развитието на инфраструктурата

Министрите на енергетиката също така направиха оценка на изпълнението на стратегията за енергийна сигурност и обсъдиха бъдещето ѝ развитие, особено сигурността на доставките.

19—20 март

Европейският съвет обсъди енергийната сигурност и прозрачност

Европейският съвет постигна съгласие по първите стъпки към създаването на енергиен съюз. Обсъжданията на лидерите от ЕС бяха съсредоточени върху енергийната сигурност и прозрачност. Във връзка с това всички договори за доставка на газ следва:

 • да бъдат в съответствие с правото на ЕС
 • да бъдат по-прозрачни
 • да не оказват отрицателно въздействие върху енергийната сигурност на Европа

Държавните и правителствените ръководители от ЕС постигнаха съгласие и за разработване на иновативни стратегии за ново поколение източници на възобновяема енергия, за повишаване на енергийната ефективност и за активизиране на дипломацията на ЕС в областта на климата с цел успешно изпълнение на Парижкото споразумение.

6 март

Предложението за енергийния съюз в процес на изпълнение

Министрите на околната среда от ЕС обсъдиха аспектите на пакета за енергийния съюз, свързани с политиките в областта на климата, и по-специално декарбонизацията на икономиката.

Министрите посочиха, че декарбонизацията следва да бъде част от рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., която вече бе одобрена от Европейския съвет през октомври 2014 г.

Министрите постигнаха съгласие по ключовата роля на системата за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г.

Резултатите от разискванията на министрите на околната среда допринесоха много за обсъжданията във връзка с енергийния съюз по време на Европейския съвет на 19 и 20 март.

5 март

Първо обсъждане на пакета за енергийния съюз

Съветът по транспорт, телекомуникации и енергетика проведе обмен на мнения по предложението на Европейската комисия за стратегическата рамка на енергийния съюз. Министрите обсъдиха по-конкретно въпроси като:

 • енергийната сигурност
 • завършването на вътрешния енергиен пазар
 • енергийната ефективност
 • декарбонизацията на икономиката
 • конкурентоспособността

Министрите бяха предпазливи по отношение на увеличаването на прозрачността на договорите, свързани с междуправителствени споразумения и търговски доставки. Освен това те подчертаха необходимостта от зачитане на националните правомощия на държавите членки по отношение на решенията им, свързани с енергетиката.

Съветът проведе и ориентационен дебат относно тенденциите и приоритетите в областта на енергийната инфраструктура.

25 февруари

Европейската комисия представи предложението за енергиен съюз

С пакета на Европейската комисия за енергийния съюз се цели да се завърши изграждането на единния енергиен пазар, като същевременно се реформират производството, преносът и потреблението на енергия в Европа.

В пакета са включени три „съобщения“:

 • рамкова стратегия за енергийния съюз, неговите цели и конкретни стъпки
 • необходимите мерки за постигане на целта за 10% междусистемна електроенергийна свързаност до 2020 г.
 • виждането на ЕС за конференцията по въпросите на климата в Париж, която ще се проведе между 30 ноември и 12 декември 2015 г.

2014

18 декември

Лидерите от ЕС отправиха искане за предложение за енергиен съюз

Лидерите от ЕС поискаха от Европейската комисия да изготви предложение за европейски енергиен съюз, за да се изградят трансгранични връзки между мрежите, да се подобри енергийната сигурност на Европа и да се намалят емисиите ѝ.

23—24 октомври

Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

Европейският съвет подчерта своя призив за създаване на енергиен съюз, който ще предлага сигурна и устойчива енергия на достъпни цени.

Едновременно с това той препоръча да се предприемат по-нататъшни мерки за намаляване на енергийната зависимост на ЕС и за увеличаване на сигурността на доставките на електроенергия и газ.

Ръководителите от ЕС постигнаха съгласие по рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Те одобриха четири цели:

 • обвързваща цел за намаляване с 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 г.
 • цел за най-малко 27% дял на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението през 2030 г.
 • повишаване на енергийната ефективност с 27%
 • окончателно изграждане на вътрешния енергиен пазар

26—27 юни

Европейски съвет: Енергийният съюз е стратегическа цел на ЕС

Европейският съвет определи създаването на енергиен съюз като една от петте основни цели на европейската стратегическа програма, в която се набелязват приоритетите на ЕС за идните години.

Целта на енергийния съюз има три измерения:

 • осигуряване на енергия на достъпни цени за предприятията и потребителите
 • осигуряване на енергия за всички държави от ЕС чрез намаляване на енергийната зависимост на Съюза
 • генериране на повече екологична енергия и продължаване на борбата срещу изменението на климата