Шест успешни вълни на разширяване на ЕС

 • 2013 г.: Хърватия:
 • 2007 г.: България и Румъния
 • 2004 г.: 2004 г.: Чешка република, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения
 • 1995 г.: 1995 г.: Австрия, Финландия и Швеция
 • 1986 г.: Португалия и Испания
 • 1981 г.: Гърция
 • 1973 г.: Дания, Ирландия и Обединеното кралство

Разширяването е процес на присъединяване на държави към Европейския съюз.

Как се осъществява разширяването на ЕС?

Всяка европейска държава, която зачита ценностите на ЕС, установени в Договора за Европейския съюз (ДЕС), и се ангажира да ги утвърждава, може да се кандидатира за членство в ЕС.

Критерии за присъединяване

Първата стъпка е страната да изпълни критериите за присъединяване. Тези критерии са определени на заседанието на Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г. и често биват наричани „критериите от Копенхаген“.

В критериите от Копенхаген са заложени определени демократични, икономически и политически условия за държавите, които искат да се присъединят към ЕС:

 • стабилни институции, които са гаранция за демокрация, правова държава, права на човека и зачитане и защита на малцинствата
 • функционираща пазарна икономика и капацитет за справяне с конкуренцията и пазарните сили в ЕС
 • способност за поемане и ефективно изпълнение на задълженията, произтичащи от членството, включително придържане към целите на политическия, икономически и паричен съюз

Освен това е необходимо ЕС да е в състояние да приема нови членове.

Предимства от разширяването на ЕС

 • по-голямо благоденствие за всички държави членки: трикратно увеличен търговски обмен между старите и новите държави членки, петкратно увеличение между новите държави членки
  • по-голяма стабилност в Европа
  • по-голяма тежест на ЕС на световната сцена

  Начало на преговорите за членство

  Сърбия — януари 2014 г. Черна гора — юни 2012 г. Турция — октомври 2005 г.

  Страни кандидатки

  Албания — юни 2014 г.
  Бившата югославска република Македония — декември 2005 г.

  Потенциални страни кандидатки

  Босна и Херцеговина — подала молба през февруари 2016 г.
  Косово*

  * Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

  Стратегия за разширяване

  Подновеният консенсус относно разширяването, постигнат на заседанието на Европейския съвет през декември 2006 г., продължава да определя политиката на ЕС за разширяване. Лидерите на ЕС постигат съгласие да следват стратегия, основана на:

  • консолидиране на ангажиментите на ЕС по отношение на текущите преговори за присъединяване
  • справедливи и строги условия на всички етапи от преговорите със страните кандидатки
  • по-голяма прозрачност и по-добра комуникация, за да се осигури широка и трайна обществена подкрепа
  • капацитета на ЕС да интегрира нови членове

  Западните Балкани

  На заседанието си в Солун на 19—20 юни 2003 г. Европейският съвет декларира решимостта си изцяло да подкрепя европейската перспектива на страните от Западните Балкани.

  На заседанието на Европейския съвет през декември 2006 г. лидерите на ЕС потвърдиха, че бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз.

  Западните Балкани ще станат неразделна част от ЕС, след като изпълнят изцяло:

  • критериите за присъединяване
  • условията, установени в процеса на стабилизиране и асоцииране

  В Съвета

  Съветът в състав „Общи въпроси“ установява и наблюдава процеса на разширяване на ЕС и преговорите за присъединяване. Когато дадена страна подаде заявление за присъединяване към ЕС, Съветът приканва Европейската комисия да представи становището си по това заявление.

  С решения на Съвета по общи въпроси се разкрива процедура по техническа оценка, при която ще се установи дали:

  • страната отговаря на всички необходими критерии, за да бъде смятана за официален кандидат за членство в ЕС
  • могат да бъдат започнати и успешно приключени официални преговори за членство
  • страната кандидатка може да се присъедини към ЕС

  Всички решения, които се вземат в Съвета по общи въпроси за оценка на постигнатия от страните кандидатки напредък, изискват единодушното съгласие на 28-те държави — членки на ЕС

  Всеки декември Съветът по общи въпроси прави преглед на процеса по разширяването. Обсъждането и всички потенциални решения се основават на годишната стратегия на Комисията за разширяване и на индивидуалните доклади за напредъка на всяка страна в процес на присъединяване. Тези доклади традиционно се публикуват през октомври.

  Последни решения

  2016 г.

  На 13 декември 2016 г. Съветът обсъди разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране, след което председателството отбеляза, че няма консенсус, който да позволи приемането на заключения на Съвета по този въпрос. Поради това председателството изготви заключения, които бяха подкрепени от преобладаващото мнозинство от делегациите по време на обсъждането.

  2015 г.

  На 15 декември 2015 г. Съветът прие заключения относно:

  • политиката на разширяване на ЕС, която обхваща Турция, Черна гора и Сърбия
  • процеса на стабилизиране и асоцииране ЕС—Западни Балкани, който обхваща бившата югославска република Македония, Албания, Босна и Херцеговина и Косово

  Заключенията потвърждават отново ангажимента на Съвета с процеса на разширяване и с европейската перспектива на Западните Балкани.