Бюджет на ЕС за 2017 г.

На 28 ноември Съветът окончателно даде зелена светлина на бюджета на ЕС за 2017 г., като одобри споразумението, постигнато с Европейския парламент на 17 ноември. Бюджетът на ЕС за 2017 г. беше приет на 1 декември 2016 г., когато Европейският парламент потвърди споразумението.

В бюджета на ЕС за 2017 г. общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения е определено на 157,86 млрд. евро, а на бюджетните кредити за плащания — на 134,49 млрд. евро.

157,86млрд. евро за бюджетни кредити за поети задължения
134,49млрд. евро за бюджетни кредити за плащания

 

В бюджета на ЕС за 2017 г. е запазена гъвкавост в размер на 1,1 млрд. евро за реакция при непредвидени нужди. Плащанията са с 1,6 % по-малко в сравнение с бюджета на ЕС за 2016 г. след привеждането им в съответствие с реалните потребности.

Справяне с миграционната и бежанската криза

Почти 6 милиарда евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения — и следователно около 11,3 % повече отколкото през 2016 г. — ще бъдат на разположение за справяне с миграционния натиск и по-голяма сигурност за живота на европейските граждани. Средствата ще бъдат използвани за:

  • подпомагане на държавите членки в презаселването на бежанци
  • създаване на приемни центрове
  • интегриране на лицата, които имат право да останат, и връщане на тези, които нямат право
  • укрепване на защитата на границите
  • засилване на действията за предотвратяване на престъпността и борба с тероризма
  • защита на критичната инфраструктура

Научни изследвания и растеж

Мобилизирани са бюджетни кредити за поети задължения в размер на 21,3 млрд. евро за стимулиране на икономическия растеж и създаване на нови работни места — това е увеличение с около 12% спрямо 2016 г. Тази част от бюджета обхваща инструменти като „Еразъм+“, средствата за който се увеличават с 19% на 2,1 млрд. евро, и Европейския фонд за стратегически инвестиции, средствата за който нарастват с 25% на 2,7 млрд. евро.

Повече средства за младите хора

Освен значителното увеличение за „Еразъм+“, бюджетът на ЕС за 2017 г. предоставя средства и за редица други мерки в полза специално на младите хора. Това включва инициативата за младежка заетост, за която са предоставени допълнително 500,00 млн. евро, за да се помогне на младите хора да намерят работа. Освен това бюджетът на ЕС за 2017 г. дава на Комисията възможност да подеме инициатива, с която да се помогне на младите хора да пътуват и да откриват други европейски държави.

Селско стопанство

Бюджетът на ЕС за 2017 г. включва и обявения през юли пакет от помощи в размер на 500,00 млн. евро, предназначен за подпомагане на млекопроизводителите и другите животновъди.

 

Обобщение на бюджета на ЕС за 2017 г.:

Бюджетни кредити по функциимлрд. евро
поети задълженияплащания

1. Интелигентен и приобщаващ растеж:

а) Конкурентоспособност за растеж и работни места

б) Икономическо, социално и териториално сближаване

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Устойчив растеж58,58454,914
3. Сигурност и гражданство4,2843,787
4. Глобална Европа10,1629,483
5. Административни разходи (за всички институции на ЕС)9,3959,395
Специални инструменти534390
Общо бюджетни кредити           157,858134,490