Нормативна уредба на ЕС в областта на търговията

Инфографика — Инструментите на ЕС за търговска защита

В момента ЕС осъществява за пръв път основно преразглеждане на инструментите си за търговска защита от 1995 г. насам

Европейският съюз се стреми да гарантира, че всички вносни продукти се продават на справедлива и равностойна цена в ЕС. Ето защо Съюзът преразглежда основно своитеинструменти за търговска защита за първи път от над 20 години насам.

Регулирането на търговията чрез инструменти за търговска защита е средство за закрила на производителите от ЕС от вреди и за борба с нелоялната конкуренция от страна на чуждестранни дружества под формата на дъмпинг и субсидиране.

Държавите членки се стремят да гарантират, че инструментите за търговска защита на ЕС могат да отговорят на новите предизвикателства в контекста на променящите се икономически условия. Крайната цел има три измерения:

  • да се защитят европейските работни места
  • да се гарантира лоялна конкуренция на отворените пазари
  • да се запази свободната търговия

В рамките на последните законодателни инициативи през октомври 2017 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха съгласие по нова антидъмпингова методология.

Модернизиране на инструментите за търговска защита на ЕС

Антидъмпингова методология

На 3 октомври 2017 г. Съветът и Парламентът постигнаха политическо споразумение, с което се въвеждат нови правила за укрепване на капацитета на ЕС за защита на неговите производители от нелоялни търговски практики.

Новата антидъмпингова методология има за цел да открие и коригира случаите, в които цените на вносните продукти биват изкуствено занижени в резултат на държавна намеса. Това съответства на предложението на Европейската комисия от ноември 2016 г., което върви паралелно с по-широкото преразглеждане на инструментите на ЕС за търговска защита.

Предстоящите промени ще включват:

  • премахване на досегашното разграничение между пазарни и непазарни икономики при изчисляването на дъмпинга
  • доказване на „значително нарушение на пазара“ между продажната цена на даден продукт и неговите производствени разходи
  • отчитане на социалните и екологичните стандарти при установяването на случаи на дъмпинг

Нарушенията на пазара ще се определят въз основа на определени критерии, като например държавните политики и влияние, широкото присъствие на държавни предприятия, дискриминация в полза на местните дружества и липса на независимост на финансовия сектор.

Новите правила са формулирани по неутрален спрямо отделните държави начин и при пълно спазване на задълженията на ЕС в рамките на Световната търговска организация (СТО). Те ще се прилагат само за случаи, чието разглеждане е започнало след влизането на законодателството в сила.

Скрининг на преките чуждестранни инвестиции

На 13 септември Европейската комисия предложи рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Свързаният с тях регламент ще гарантира прозрачност и надеждност за инвеститорите и националните правителства.

Според предложението на Комисията новата правна рамка ще защити основните интереси на ЕС. Тя ще включва:

  • скрининг на ПЧИ от държавите членки — със задължения за прозрачност и равно третиране
  • механизъм за сътрудничество между държавите членки и Комисията – той може да бъде задействан, когато дадени ПЧИ в една или няколко държави членки могат да засегнат сигурността или обществения ред в друга държава членка
  • скрининг на ПЧИ от Комисията — за случаите, в които преките чуждестранни инвестиции в държавите членки могат да засегнат по-мащабни проекти на ЕС в области като научни изследвания, транспорт и енергетика

Предложеният регламент ще изисква постигането на споразумение между Съвета и Европейския парламент в рамките на обикновената законодателна процедура.

Европейският съвет е отправил искане за „решително“ действие

По време на заседанието на Европейския съвет през октомври 2016 г. лидерите от ЕС изтъкнаха отново, че е необходимо да се води ефикасна и решителна борба с нелоялните търговски практики.

Предложение за широк преглед на инструментите за търговска защита

През април 2013 г. Европейската комисия предложи широк преглед на инструментите за търговска защита на ЕС.

Предложените изменения бяха насочени към подобряване на защитата на търговията в ЕС за всички страни, включително производителите и вносителите от ЕС.

Антидъмпинговите и антисубсидийните инструменти ще бъдат по-ефективни и ще осигуряват по-добра защита на производителите от ЕС от нелоялни практики на чуждестранни дружества и от всякакъв риск от ответни мерки. Същевременно ще е налице по-голяма предвидимост по отношение на промяната на митата, което ще улесни вносителите при планирането на дейността им. Цялата система ще стане по-прозрачна и лесна за използване.