Брекзит

 

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство официално уведоми Европейския съвет за намерението си да излезе от ЕС.

Основни документи за преговорите по Брексит

2017

31 август

Трети кръг на преговорите

Третият кръг на преговорите относно Брекзит започна на 28 август 2017 г. в Брюксел. Мишел Барние, главен преговарящ на ЕС, и Дейвид Дейвис, министър, отговарящ за излизането от Европейския съюз. В рамките на този кръг от преговорите продължи работата по основните въпроси във връзка с организираното оттегляне на Обединеното кралство:

 • относно правата на гражданите преговарящите от ЕС и Обединеното кралство продължиха да обсъждат и сравняват съответните си позиции. Това се отнася особено до въпроси, незасегнати досега в преговорите, като професионалната квалификация и икономическите права. Резултатът от тези обсъждания е изложен в актуализиран документ за сравнение, приет съвместно от страните на този кръг от преговорите
 • относно финансовото уреждане на въпроса двете страни продължиха дискусиите, започнати на по-ранен етап от преговорите, по-специално като сравняваха съответните си правни анализи на задълженията на Обединеното кралство към ЕС

 • бяха обсъдени въпросите за Ирландия и цялостното управление на споразумението за оттегляне

 • преговарящите обсъдиха и други въпроси във връзка с оттеглянето (Евратом, пуснатите на пазара стоки, текущите процедури на Съюза, съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси)

 

20 юли

Втори кръг на преговорите между ЕС и Обединеното кралство

На 20 юли 2017 г. Мишел Барние, главен преговарящ от името на ЕС, и Дейвид Дейвис, министър по въпросите на излизането от Европейския съюз, приключиха втория кръг на преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС. Целта на този четиридневен кръг, който се проведе в Брюксел, беше да бъдат представени съответните позиции.

След приключването на кръга преговори беше публикувана бележка, в която са посочени елементите на съгласие и на разногласия по въпроса за правата на гражданите.

22 юни

Европейски съвет (член 50)

На 22 юни Европейският съвет (член 50), във формат ЕС 27, направи преглед на най-новото във връзка с преговорите след нотификацията от Обединеното кралство съгласно член 50 от ДЕС.

В рамките на това заседание лидерите на ЕС 27 одобриха процедурата за преместването на агенциите на ЕС, които в момента са разположени в Обединеното кралство.

20 юни

Съвет по общи въпроси (член 50)

Съветът, във формат ЕС-27, беше информиран от Комисията за първия кръг от преговорите за Брексит с Обединеното кралство. Министрите обсъдиха актуалното състояние на преговорите за Брексит и бъдещите действия.

Успоредно със заседанието на Съвета министрите от ЕС-27 обсъдиха процедурата за вземане на решение относно преместването на двете агенции на ЕС, които се намират в Обединеното кралство.

Очаква се лидерите от ЕС-27 да одобрят процедурата успоредно със заседанието на Европейския съвет (член 50) на 22 юни 2017 г.

Тази процедура ще се състои от:

 • покана за представяне на предложения от държавите членки
 • оценка от Комисията на базата на обективни критерии
 • окончателно решение от 27-те държави членки чрез гласуване през есента на 2017 г.

19 юни

Начало на преговорите между ЕС и Обединеното кралство

На 19 юни 2017 г. Мишел Барние, главен преговарящ от името на ЕС, и Дейвид Дейвис, министър по въпросите на излизането от Европейския съюз, поставиха началото на първия кръг на преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС. Тази еднодневна проява се състоя в Брюксел.

Освен върху структурата на преговорите и предстоящите въпроси, при започването на преговорите акцентът беше поставен върху:

 • въпроси, свързани с правата на гражданите
 • финансовото споразумение
 • границата със Северна Ирландия
 • други въпроси, свързани с оттеглянето

Редом с представителите на Европейската комисия присъстваха и представители на председателя на Европейския съвет, които изпълняваха подкрепяща роля в преговорите. Преговарящият от името на ЕС ще докладва системно на Европейския съвет, на Съвета и на неговите подготвителни органи.

22 май

Съвет по общи въпроси (член 50)

На 22 май Съветът, заседаващ във формат ЕС-27, прие решение за разрешаване на започването на преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС. Решението също така определи Европейската комисия за преговарящ от страна на ЕС.

Съветът прие и указания за водене на преговорите (мандат за Комисията), предназначени за първия етап на преговорите.

Освен това той прие решение за създаване на работна група ad hoc, която ще подпомага Съвета и Корепер по въпроси, свързани с излизането на Обединеното кралство от Съюза.

17 май

Посланиците на държавите от ЕС-27 одобряват принципи на прозрачност

Комитетът на постоянните представители (Корепер) на заседанието си във формат ЕС-27 одобри ръководни принципи на прозрачност при преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС. Тези принципи ще улеснят ефективния обществен контрол при предстоящите безпрецедентни преговори.

Всички преговорни документи на преговарящия от името на ЕС (Комисията), споделени със Съвета, Европейския парламент или Обединеното кралство, ще бъдат публично оповестявани в рамките на правото на ЕС.

Правилата по отношение на прозрачността и публичния достъп до документи ще се прилагат за всички документи в контекста на преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

3 май

Европейската комисия представя препоръка за проект на указания за водене на преговорите

Комисията представи на Съвета (на равнище Корепер) препоръка за решение на Съвета относно преговорите по оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Препоръката включва проект на указания за водене на преговорите (подробен мандат за Комисията).

Очаква се на заседанието си на 22 май 2017 г. Съветът по общи въпроси, въз основа на тази препоръка, да разреши започването на преговорите, да определи Комисията за преговарящ от името на ЕС и да приеме указанията за водене на преговорите.

29 април

Извънредно заседание на Европейския съвет (член 50)

На 29 април 27-те лидери от ЕС проведоха първата среща на върха, след като Обединеното кралство официално задейства член 50. Те единодушно приеха насоките за преговори за излизането на Обединеното кралство от ЕС. В насоките се установява рамката за преговорите и се определят основните принципи и позиции на ЕС.

27 април

Съвет по общи въпроси (член 50)

Съветът, във формат ЕС–27, приключи подготовката за извънредното заседание на Европейския съвет (член 50) на 29 април 2017 г., като обсъди проекта за насоки за преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС.

6 април

Председателят Доналд Туск се среща с министър-председателя Тереза Мей в Лондон

Председателят на Европейския съвет се срещна с министър-председателя на Обединеното кралство седмица след официалната нотификация по член 50.

„Срещнах се с Тереза Мей, за да осигурим добър старт на преговорите по Брекзит. Двамата се договорихме да поддържаме редовни контакти по време на целия процес.“

Председателят Доналд Туск

31 март

Проектът за насоки за преговорите е изпратен на лидерите

Проектът за насоки беше публикуван на 31 март 2017 г. На пресконференция, проведена в Малта на тази дата, председателят Туск очерта основните елементи на предложението.

„ЕС-27 не прилага понастоящем, нито ще прибегне в бъдеще до наказателен подход. Брекзит сам по себе си е достатъчно наказание. След като бяхме обединени повече от четиридесет години, имаме взаимно задължение да направим всичко възможно тази раздяла да бъде възможно най-безпроблемна.“

Председателят Доналд Туск 

Извънредното заседание на Европейския съвет (член 50), във формат ЕС-27, ще се проведе на 29 април 2017 г. за постигане на съгласие по окончателния текст на насоките.

29 март

Обединеното кралство официално задейства член 50 за напускане на ЕС

Обединеното кралство официално уведоми Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС.

Европейският съвет прие изявление във връзка с уведомлението на Обединеното кралство.

Изразяваме съжаление, че Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз, но сме готови за процеса, който ще трябва да следваме. (...) В тези преговори Съюзът ще действа като едно цяло и ще защитава своите интереси. Първият ни приоритет ще бъде да ограничим до минимум несигурността, която решението на Обединеното кралство предизвика у нашите граждани, сред предприятията и държавите членки.

Европейски съвет, 29 март 2017 г.

21 март

Председателят Туск свиква на 29 април 2017 г. заседание на Европейския съвет, посветено на Брекзит

На специално заседание Европейският съвет, във формат ЕС-27, ще приеме насоките за преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС. „Трябва да направим всичко по силите си, така че процесът на развод да бъде възможно най-безболезнен за ЕС“, заяви председателят Туск.

Призивът на председателя Туск е в отговор на обявеното от Лондон намерение да задейства член 50 на 29 март 2017 г.

2016

15 декември

Процедура за преговорите

Инфографика — Процесът Брекзит

Инфографика за процеса Брекзит

На своята неформална среща през декември 2016 г. 27-те лидери и председателите на Европейския съвет и Европейската комисия направиха изявление, в което заявиха, че са готови да започнат преговорите с Обединеното кралство веднага щом то направи нотификацията по член 50.

Освен това те постигнаха съгласие по следната процедура за предстоящите преговори за Брекзит:

 1. Обединеното кралство задейства член 50, като нотифицира Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС.
 2. 27-те лидери от ЕС приемат „насоки“, включително принципи и общи позиции за преговорите. При необходимост те ще актуализират тези насоки в хода на преговорите.
 3. По препоръка на Комисията Съветът по общи въпроси дава разрешение за започване на преговорите.
 4. Съветът приема указания за същината на преговорите и за подробните институционални договорености. Те могат да бъдат изменяни и допълвани в хода на преговорите.
 5. Съветът ще определи Комисията за преговарящ от името на Съюза, който ще преговаря от името на 27-те. Комисията назначи Мишел Барние за главен преговарящ. Комисията ще докладва на лидерите и на Съвета в хода на преговорите и освен това ще „информира подробно и редовно“ и Европейския парламент.
 6. Съветът и неговите подготвителни органи ще правят необходимото преговорите да се водят съгласно насоките на ЕС-27. Съветът ще дава насоки на Комисията.

„Приехме организационната структура, като Европейският съвет запазва политическия контрол върху процеса, а Комисията преговаря от името на Съюза“, заяви председателят Туск след срещата.

29 ноември

Туск отговаря на изразената от депутати от Обединеното кралство загриженост относно статута на гражданите на ЕС и на Обединеното кралство

Председателят Доналд Туск отговори на изразената от депутати от Обединеното кралство загриженост относно статута на гражданите на ЕС в Обединеното кралство и на гражданите на Обединеното кралство, живеещи и работещи в Европа.

„В писмото си вие отправяте към мен призив за намиране на решение на този въпрос „веднъж завинаги“ по време на заседанието на Европейския съвет през декември. Това всъщност би означавало начало на преговорите още през декември. ЕС е готов да го направи, но то може да се осъществи само при условие, че член 50 е задействан. (...) решението за задействане на член 50 може да бъде взето единствено от Обединеното кралство, с което ние се съобразяваме напълно.“

„Също като вас, бих искал да не се стига до положение, при което гражданите се превръщат в „разменна монета“ в преговорния процес. За да избегнем това положение, ще са ни нужни точни и всеобхватни решения, които не просто да звучат добре, а да предоставят на гражданите истински гаранции за сигурност.“

13 октомври

„Твърд Брекзит“ или „никакъв Брекзит“, отбелязва Туск

„Единствената реална алтернатива на „твърдия Брекзит“ е изобщо да няма Брекзит. Макар днес почти никой да не вярва в тази възможност“, отбеляза председателят на Европейския съвет Доналд Туск в речта си в Центъра за европейска политика, Брюксел.

Той заяви, че основната задача по време на преговорите за напускане ще бъде да се защитят интересите на ЕС и на всяка от 27-те държави членки. Той също така подчерта, че достъпът до единния пазар на Европа изисква приемане на четирите свободи на ЕС: свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги.

2 октомври

До края на март 2017 г. Обединеното кралство ще започне формалния процес на преговори за напускане, заяви британският премиер Тереза Мей на 2 октомври на конференция в Бирмингам.

Председателят Доналд Туск незабавно приветства декларацията. „Това внася желаната яснота относно началото на преговорите по Брекзит. След като бъде задействан член 50, ЕС-27 ще действа в защита на интересите си“, обяви той в Туитър.

8 септември

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск посети Лондон за обмен на мнения с британската министър-председателка Тереза Мей.

„Заявих на министър-председателката Мей убеждението си, че е в интерес на всички да започнем преговорите скоро, за да намалим и в крайна сметка да сложим край на несигурността“, посочи той след срещата.

29 юни

Неформално заседание на 27-те държавни и правителствени ръководители

„Решени сме да останем единни и да работим в рамките на ЕС за справяне с предизвикателствата на 21-ви век и за намиране на решения в интерес на нашите държави и народи“, заявиха 27-те ръководители в съвместното си изявление след неформалното заседание на 29 юни. Те също така призоваха правителството на Обединеното кралство да нотифицира Европейския съвет възможно най-скоро за намерението на страната да се оттегли от ЕС.

27-те ръководители ще се срещнат отново през септември 2016 г., за да продължат разговорите си за бъдещето на ЕС.

28 юни

Европейски съвет, 28 юни 2016 г.

Европейският съвет се съсредоточи върху резултата от референдума в Обединеното кралство. Министър-председателят Дейвид Камерън обясни ситуацията в Обединеното кралство след референдума. Това беше последвано от първи обмен на мнения.

„Лидерите разбират, че сега е необходимо известно време, за да може обстановката в Обединеното кралство да се успокои. Но те също очакват от правителството на Обединеното кралство да обяви намеренията си възможно най-скоро,“ каза председателят Туск на пресконференцията след заседанието.

24 юни

Изявление за медиите на председателя Доналд Туск във връзка с резултата от референдума в Обединеното кралство

„Ние сме подготвени за този негативен сценарий. Няма да има правен вакуум“, заяви председателят Доналд Туск след обявяването на официалните резултати от референдума в Обединеното кралство.

24 юни

Съвместно изявление на ръководителите на ЕС и нидерландското председателство относно резултатите от референдума в Обединеното кралство

„В един свободен и демократичен процес британският народ изрази желанието си да напусне Европейския съюз. Съжаляваме за това решение, но го уважаваме“, заявиха в съвместното си изявление председателите Туск, Юнкер и Шулц и нидерландският министър-председател Рюте.

„Споразумяхме се „Новата договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз“, постигната на Европейския съвет на 18—19 февруари 2016 г., да не влиза в сила и да бъде прекратена. Няма да има предоговаряне“, допълниха те.

24 юни

Съвместно изявление на ръководителите на ЕС и нидерландското председателство относно резултатите от референдума в Обединеното кралство

„В един свободен и демократичен процес британският народ изрази желанието си да напусне Европейския съюз. Съжаляваме за това решение, но го уважаваме“, заявиха в съвместното си изявление председателите Туск, Юнкер и Шулц и нидерландският министър-председател Рюте.

„Споразумяхме се „Новата договореност за Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз“, постигната на Европейския съвет на 18—19 февруари 2016 г., да не влиза в сила и да бъде прекратена. Няма да има предоговаряне“, допълниха те.

23 юни

Референдумът в Обединеното кралство

На 23 юни 2016 г. гражданите на Обединеното кралство гласуваха за напускане на Европейския съюз. Гласуването се проведе след интензивни преговори по договореност, която би укрепила специалния статут на Великобритания в ЕС.