Основни цели:

  • принос за постигане на конвергенция и стабилност в ЕС 
  • принос за осигуряване на стабилността на публичните финанси
  • насърчаване на икономическия растеж 
  • предотвратяване на прекомерни макроикономически дисбаланси в ЕС
  • изпълнение на стратегията „Европа 2020“

Европейският семестър е цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС. Той е част от рамката на Европейския съюз за икономическото управление.

В основата му е 6-месечният период от началото на всяка година, откъдето е и названието му „семестър“.

По време на европейския семестър държавите членки привеждат своите бюджетни и икономически политики в съответствие с целите и правилата, договорени на равнище ЕС. 

Кои политики се координират по време на европейския семестър?

Европейският семестър обхваща 3 градивни елемента на координация на икономическите политики:

  • структурни реформи, предназначени за насърчаване на растежа и заетостта в съответствие със стратегията „Европа 2020“
  • фискални политики с цел да се осигури устойчивост на публичните финанси в съответствие с Пакта за стабилност и растеж
  • предотвратяване на прекомерни макроикономически дисбаланси

Защо беше създаден европейският семестър?

Неотдавнашната икономическа криза показа, че е необходимо по-силно икономическо управление и по-добра координация на политиките между държавите — членки на ЕС.

В един Съюз на високо интегрирани икономики засилената координация на политиките може да спомогне за предотвратяване на различията и да допринесе за постигане на конвергенция и стабилност в ЕС като цяло и в неговите държави членки.

Действащите до 2010 г. процедури за координиране на икономическите политики бяха осъществявани независимо една от друга.

Поради това държавите членки осъзнаха, че е необходимо да се синхронизират графиците на тези процедури, за да се усъвършенства процесът и да се хармонизират по-добре целите на националните политики по отношение на бюджета, растежа и заетостта, като се вземат предвид и целите, които са определили на равнище ЕС.

Освен това беше необходимо да се разширят областите на надзор и координация, така че да обхванат по-широк кръг макроикономически политики.

Поради тези причини и като част от по-широка реформа на икономическото управление в ЕС, през 2010 г. Европейският съвет взе решение за създаване на европейския семестър. Правното основание за процеса е т. нар. „пакет от шест“ — 6 законодателни акта, които реформираха Пакта за стабилност и растеж. Първият цикъл на европейския семестър се проведе през 2011 г.