Как функционира европейският семестър

Семестърът включва ясен график, съгласно който държавите членки се ползват от консултации (получават насоки) на равнище ЕС и след това представят плановете си за различните области на политиката (национални програми за реформи и програми за стабилност или за конвергенция), които да бъдат оценени на равнище ЕС.

След оценяването им всяка държава членка получава отделни препоръки (специфични за всяка страна препоръки) за своята национална бюджетна политика и политиката си за реформи. От държавите членки се очаква да вземат предвид тези препоръки при определянето на бюджета си за следващата година и при вземането на решения, свързани с политиките си в областта на икономиката, заетостта, образованието и други.

При необходимост им се предоставят и препоръки за коригиране на макроикономическите дисбаланси.

Подготвителна фаза: анализ на ситуацията и проследяване на дейностите от предходната година

Ноември и декември

Комисията публикува годишен обзор на растежа и доклад за механизма за предупреждение за предстоящата година. Тя представя и проект за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната.

Годишният обзор на растежа представя виждането на Комисията за приоритетите на политиките на ЕС за следващата година. Държавите членки се приканват да се съобразяват с тях, когато разработват икономическите си политики за следващата година.

Докладът за механизма за предупреждение прави преглед на макроикономическите тенденции в отделните държави — членки на ЕС.

Въз основа на този доклад Комисията може да реши да извърши задълбочен преглед на положението в отделните страни, ако бъде преценено, че рискът от потенциални макроикономически дисбаланси е голям.

Тези прегледи спомагат да се установи съществуването на потенциални макроикономически дисбаланси, и в случай че има такива — точният им характер и обхват. Наред с това те дават възможност на Комисията да предостави на държавите членки препоръки по политиките.

С проекта за препоръка относно икономическата политика на еврозоната държавите членки от еврозоната се приканват да изпълняват политики, които са специфични за тях като членове на еврозоната. Целта е да се постигне по-добра интеграция на еврозоната и националните аспекти на икономическото управление на ЕС.

1-ва фаза: насоки за политиките на равнище ЕС

Януари и февруари

Съветът на ЕС разглежда годишния обзор на растежа, определя общи насоки за политиката, приема заключения.

Той също обсъжда, при необходимост изменя, и одобрява проекта за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната.

Семестърът засяга редица политики. Съветът на ЕС го обсъжда в различните си състави.

Европейският парламент също провежда дискусии по годишния обзор на растежа и може да публикува доклад по своя собствена инициатива. Той излиза със становище по насоките за заетостта.

Парламентът участва в семестъра и посредством икономическия диалог. Европейският парламент може да покани председателя на Съвета, Комисията, и ако е необходимо — председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата за обсъждане на въпроси, свързани с европейския семестър. На отделни държави членки също може да бъде дадена възможността да участват в обмен на мнения.

Март

Комисията публикува доклади по държави за всички държави членки, участващи в европейския семестър. Докладите по държави включват задълбочени прегледи на макроикономическите дисбаланси за онези държави членки, в които рискът от такива дисбаланси се оценява като висок.

Въз основа на тези прегледи Комисията може да изготви препоръки към държавите членки за коригиране на установените дисбаланси. Тези препоръки могат да бъдат представени едновременно със задълбочения преглед или по-късно, наред с други специфични за всяка страна препоръки.

Европейският съвет предоставя политически насоки въз основа на годишния обзор на растежа и анализите и заключенията на Съвета на ЕС.

Държавите членки се приканват да вземат предвид тези насоки и констатациите в докладите по държави при изготвянето на своите национални програми за стабилност или конвергенция, както и на националните си програми за реформи. Програмите очертават бюджетните политики на държавите членки и политиките за насърчаване на растежа и конкурентоспособността.

2-ра фаза: специфични за всяка страна цели, политики и планове

Април

Държавите членки представят своите планове за политиката:

  • програмите за стабилност или конвергенция, които очертават средносрочната бюджетна стратегия на държавите членки, и
  • националните програми за реформи, които очертават плановете на държавите членки за структурни реформи, с акцент върху насърчаването на растежа и заетостта

От държавите членки се очаква да представят тези програми до 15 април и при всички случаи най-късно до края на април.

Май

Европейската комисия извършва оценка на националните планове за политиката и представя проект на специфични за всяка страна препоръки.

Юни

Съветът на ЕС обсъжда предложените специфични за всяка държава препоръки и постига споразумение по окончателния им вариант.

След това Европейският съвет одобрява окончателните препоръки.

Юли

Съветът на ЕС приема специфичните за всяка държава препоръки и държавите членки се приканват да ги изпълнят.

3-та фаза: изпълнение

Юли — край на годината

През оставащите 6 месеца от годината, понякога наричани „национален семестър“, държавите членки вземат предвид препоръките при изготвянето на националните си бюджети за следващата година.

Държавите членки от еврозоната трябва да представят своите проектобюджетни планове на Комисията и Еврогрупата до средата на октомври.

Държавите членки приемат националните си бюджети в края на годината.

Начало на следващия цикъл

Цикълът започва отново към края на годината, когато в своя годишен обзор на растежа за следващата година Комисията прави преглед на икономическото положение.

Комисията започва да разглежда постигнатия от отделните държави напредък в изпълнението на препоръките.