Тероризмът е заплаха занашата сигурност, за ценностите на демократичните ни общества и за правата и свободите на европейските граждани.

Борбата с тероризма е основен приоритет за ЕС и неговите държави членки, както и за международните му партньори.

142провалени, осуетени или извършени терористични нападения през 2016 г.
1002арестувани лица за терористични престъпления през 2016 г.

Антитерористичен списък на ЕС

След терористичните нападения на 11 септември 2001 г. ЕС изготви списък на лицата, групите и образуванията, свързани с терористични действия и обект на ограничителни мерки.

Ответни действия във връзка с чуждестранните бойци

ЕС прие цялостен подход за справяне с проблема „чуждестранни бойци“.

Последните действия в тази област включват:

 • затегнати правила с цел предотвратяване на нови форми на тероризъм
 • засилени проверки по външните граници
 • засилен контрол върху огнестрелните оръжия
 • създаване на специален орган за ограничаване на терористичната пропаганда онлайн

Координатор на ЕС за борбата с тероризма

Жил де Керков е координаторът на ЕС за борбата с тероризма от 2007 г. насам.

Отговорностите му включват:

 • да координира работата на Съвета на ЕС в областта на борбата с тероризма
 • да наблюдава изпълнението на стратегията на ЕС за борба с тероризма
 • да предприема необходимото за гарантиране на активната роля на ЕС в борбата с тероризма

Стратегия на ЕС за борба с тероризма

През 2005 г. Съветът прие стратегията на ЕС за борба с тероризма с цел противодействие на тероризма в световен мащаб и повишаване на сигурността в Европа.

Стратегията е структурирана около четири стълба:

 • предотвратяване
 • защита
 • преследване
 • реакция

Борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма

През май 2015 г. Съветът и Европейският парламент приеха нови правила относно предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

През юли 2016 г. Европейската комисия публикува предложение за изменение на съществуващите правила с цел допълнително засилване на борбата срещу финансирането на тероризма. Съветът и Европейският парламент в момента разглеждат предложението.

Резервационни данни на пътниците

На 21 април 2016 г. Съветът прие директива, с която се хармонизира използването на резервационните данни на пътниците (PNR) в ЕС.

Директивата предвижда, че PNR данни могат да бъдат използвани единствено с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления.