Ответни действия по отношение на чуждестранните бойци терористи и последните терористични нападения в Европа

Хронология: чуждестранни бойци терористи и неотдавнашни терористични нападения в Европа

22/06/2017

Лидерите на ЕС потвърждават своята решимост да си сътрудничат на равнище ЕС

09/06/2017

Съветът актуализира насоките за борба с радикализацията и набирането на терористи

27/03/2017

Заключения на Съвета по плана за действие на Комисията относно измамите с документи за пътуване

07/03/2017

Съветът приема директива относно борбата с тероризма

07/03/2017

Съветът приема регламент за засилване на проверките по външните граници

Заплахата от радикализирането на европейски граждани, много от които освен това заминават в чужбина, за да участват в бойни действия, вероятно ще продължи и през идните години. Намирането на ефективен отговор на тези проблеми изисква всеобхватен подход и дългосрочен ангажимент.

Основната отговорност в борбата с тероризма се поема от държавите членки. ЕС обаче може и следва да играе подпомагаща роля, чрез която да способства за справяне с трансграничното естество на заплахата.

Ролята на Съвета

От началото на 2013 г. насам въпросите за радикализацията и чуждестранните бойци терористи присъстват редовно в дневния ред на Съвета на ЕС и на Европейския съвет. Те разработиха всеобхватни ответни действия, включително насоки за действие както във вътрешен, така и във външен план.

След терористичните нападения в Париж през януари 2015 г. Европейският съюз реши да засили своя отговор и да ускори изпълнението на договорените мерки. На 12 февруари ръководителите от ЕС проведоха дебат по предстоящите действия и постигнаха съгласие по изявление, което да даде насоки за работата на ЕС и на държавите членки през идните месеци. В изявлението се призовава за конкретни мерки, насочени към три области на действие:

  • гарантиране на сигурността на гражданите
  • предотвратяване на радикализацията и защита на ценностите
  • сътрудничество с международните партньори

Изявлението на ръководителите от ЕС се основава на работата, извършена през изминалите месеци от министрите на вътрешните работи, правосъдието, икономиката и външните работи.

През декември 2015 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС отбелязаха, че пълното прилагане на очертаните в изявлението мерки остава приоритет.

Основни мерки за повишаване на сигурността на ЕС

По-добър контрол върху огнестрелните оръжия

На 25 април 2017 г. Съветът прие директива относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие. Целта на директивата е подобряване на съществуващото законодателство след последните терористични атаки в Европа.

Директивата включва мерки за повишаване на проследимостта на огнестрелните оръжия и предотвратяване на реактивирането или видоизменянето на огнестрелни оръжия. Включени са също и по-строги правила за придобиването и притежаването на най-опасните огнестрелни оръжия.

Инфографика — Повишаване на степента на сигурност в Европа: обмен на информация

Повишаване на степента на сигурност в Европа: обмен на информация

Криминализиране на терористичните нападения

На 7 март 2017 г. Съветът прие директива относно борбата с тероризма. Новите правила укрепват правната рамка на ЕС за предотвратяване на терористични нападения и за предприемането на действия срещу явлението чуждестранни бойци терористи. С директивата се инкриминират деяния като предприемане на обучение или пътуване с цел тероризъм, както и организирането или подпомагането на такива пътувания.

Засилени проверки по външните граници

На 7 март 2017 г. Съветът прие също регламент за изменение на Кодекса на шенгенските граници с цел засилване на проверките в съответните бази данни по външните граници. Изменението задължава държавите членки да извършват системни проверки в съответните бази данни на всички лица при преминаване на външните граници.

Новият комисар, отговарящ за Съюза на сигурност

На 19 септември 2016 г. Джулиан Кинг беше назначен от Съвета за нов комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, по взаимно съгласие с председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер. С този нов портфейл комисарят ще подкрепя изпълнението на европейската програма в областта на сигурността.

Инфографика — Повишаване на степента на сигурност в Европа: свързване на бази данни

Повишаване на степента на сигурност в Европа: свързване на бази данни

По-добър обмен на информация

В заключенията си от 18 декември 2015 г. Европейският съвет настоя за спешно подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи. На 10 юни 2016 г. министрите одобриха пътна карта за засилване на обмена и управлението на информация, в това число решения за оперативна съвместимост.

На 9 юни 2017 г. Съветът прие заключения относно подобряването на обмена на информация и гарантирането на оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС. Тези заключения следват окончателния доклад на експертната група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост, създадена от Комисията през 2016 г.

Европейски център за борба с тероризма

През януари 2016 г. заработи Европейският център за борба с тероризма вследствие на решение на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 20 ноември 2015 г. Това е платформа, чрез която държавите членки могат да засилят обмена на информация и оперативното сътрудничество по отношение на наблюдението и разследването на чуждестранни бойци терористи, трафика на незаконни огнестрелни оръжия и финансирането на тероризма.

Борба с радикализацията онлайн

През март 2015 г. Съветът възложи на Европол да създаде специален отдел за борба с терористичната пропаганда в интернет. Звеното на ЕС за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет беше създадено през юли 2015 г. То има за цел, наред с другото, да идентифицира терористично съдържание и съдържание, свързано с насилие и екстремизъм, онлайн и да консултира държавите членки по тези въпроси.

На заседанието на Европейския съвет през юни 2017 г. лидерите от ЕС призоваха интернет индустрията да подпомага борбата срещу тероризма и престъпността онлайн. Лидерите очакват от нея да създаде Форум на интернет индустрията и да подобри автоматичното откриване и премахване на съдържание, свързано с тероризъм. При необходимост това следва да бъде допълнено от съответни законодателни мерки на равнище ЕС.

Засилено сътрудничество с трети държави

През февруари 2015 г. Съветът реши да засили външните действия за борба с тероризма, по-специално в Средиземноморието, Близкия изток, Северна Африка, района на Персийския залив и региона Сахел:

  • ще бъде укрепено сътрудничеството с важни партньори
  • ще стартират нови проекти в подкрепа на изграждането на капацитет
  • ще бъдат засилени действията срещу радикализацията и насилствения екстремизъм

През октомври 2014 г. Съветът прие стратегията на ЕС за борба с тероризма/чуждестранните бойци, по-специално по отношение на Сирия и Ирак. В тази стратегия се очертават редица приоритетни области, в това число подобряване на сътрудничеството с трети държави, за да се идентифицират мрежите за набиране и чуждестранните бойци.