Гърция: трета програма за икономически реформи

Хронология

15/06/2017

Еврогрупата приключи обсъжданията по втория преглед на програмата

22/05/2017

Еврогрупата приветства постигнатия напредък и започна обсъждане на устойчивостта на дълга

07/04/2017

Споразумение по основните елементи от реформата на политиките

20/03/2017

Еврогрупата насърчава бързото сключване на споразумението на работно равнище

20/02/2017

Еврогрупата приветства напредъка в преговорите по програмата на Гърция

Третата програма за икономически реформи на Гърция започна на 19 август 2015 г., като е предвидено да продължи до 20 август 2018 г.

Финансовата помощ по програмата в размер до 86 милиарда евро се осигурява от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).

Условията за получаване на финансова помощ включват редица мерки и реформи, които Гърция е поела ангажимент да реализира, за да се справи със сегашните си икономически предизвикателства.

Общата цел на програмата е да осигури връщането на Гърция към устойчив икономически растеж.

Преглед

На 8 юли 2015 г. Гърция отправи официално искане за подкрепа за стабилността под формата на държавен заем от ЕМС. Тя направи това искане, за да може да изпълни задълженията си по дълга и да гарантира стабилността на финансовата система.

На 8 юли 2015 г. Управителният съвет на ЕМС възложи на Европейската комисия да направи оценка на наличието на рискове за финансовата стабилност на еврозоната, устойчивостта на обслужването на гръцкия дълг и потенциалните нужди на страната от финансиране. Тази оценка е необходима преди започването на преговори по евентуална програма.

След оценката на Европейската комисия, извършена в сътрудничество с ЕЦБ и публикувана на 10 юли 2015 г., Управителният съвет на ЕМС прие, че преговорите по нова програма за финансово подпомагане на Гърция могат да започнат.

Устойчивост на обслужването на дълга

Анализът на устойчивостта на обслужването на гръцкия дълг, извършен от Европейската комисия в сътрудничество с ЕЦБ, заключи, че устойчивост на обслужването на дълга може да бъде постигната посредством широкомащабна и надеждна програма за реформи и допълнителни мерки, свързани с дълга, без номинално намаляване.

В съответствие с изявлението от 12 юли на срещата на върха на държавите от еврозоната, на 14 август 2015 г. Еврогрупата потвърди, че е готова да разгледа евентуални допълнителни мерки, за да се гарантира, че като цяло нуждите на Гърция от финансиране се запазват на устойчиво равнище. Тези мерки биха могли да включват евентуални по-дълги гратисни периоди и срокове за погасяване и ще зависят от пълното прилагане на мерките, договорени в рамките на програмата.

На заседанието си от 24 май 2016 г. Еврогрупата постигна споразумение относно редица мерки за гарантиране на устойчивостта на гръцкия държавен дълг. Тези мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Някои от тях трябва да бъдат изпълнени преди края на програмата, а други — при нейното успешно завършване. Обхватът на последните ще бъде определен въз основа на актуализирания анализ на устойчивостта на дълга.

На 5 декември 2016 г. Еврогрупата одобри пълния набор от краткосрочни мерки за облекчаване на дълга на Гърция. Тези мерки ще окажат значително положително въздействие върху устойчивостта на гръцкия публичен дълг. Те включват:

 • подобряване на погасителния профил на Гърция в рамките на сегашния среднопретеглен матуритет на заемите до 32,5 години
 • намаляване на риска, свързан с лихвения процент, чрез стратегия за финансиране от EFSF и ЕМС, без това да създава допълнителни разходи за държавите, в които са били изпълнявани такива програми в миналото
 • премахване на постъпателния лихвен марж за 2017 г., свързан с транша по обратното изкупуване на дългове от 2-рата програма за Гърция

На 23 януари 2017 г. съветите на директорите на ЕМС и EFSF официално приеха посочените мерки и откриха пътя за тяхното прилагане.

Предварителни действия

След оценката на риска, нуждите от финансиране и устойчивостта на обслужването на дълга, на 13 юли 2015 г. лидерите на страните от еврозоната постигнаха споразумение с Гърция по набор от предварителни действия, които е необходимо да бъдат изпълнени с цел започване на преговори по условията, които трябва да бъдат определени в Меморандума за разбирателство.

Договорените предварителни действия включваха:

 • мерки за реформи в областта на ДДС и пенсиите
 • транспониране на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (правилата на банковия съюз)
 • запазване на независимостта на гръцкия статистически орган (ELSTAT)
 • приемане на Кодекс за гражданското съдопроизводство

Гърция изпълни тези договорени предварителни действия преди 14 август 2015 г.

Еврогрупата постигна съгласие за започване на преговори по новата програма на 16 юли 2015 г., а Управителният съвет на ЕМС реши по принцип да предостави на Гърция подкрепа за стабилност на 17 юли 2015 г.

Меморандуми за разбирателство

На 19 август 2015 г. Управителният съвет на ЕМС потвърди Меморандума за разбирателство, излагащ политиките на реформи, които Гърция се очаква да изпълни, след като той беше одобрен от държавите членки от ЕМС в съответствие с техните национални процедури.

На същата дата Управителният съвет одобри и кредитното споразумение („Споразумение за рамков инструмент за финансова помощ“).

През юни 2016 г., по време на първия преглед на програмата, беше подписан допълнителен меморандум за разбирателство. С него бяха актуализирани условията до третото тримесечие на 2017 г. чрез уточняване на очакваните резултати в областите от първоначалния меморандум за разбирателство.

Програма на Гърция: основни моменти

Реформите, договорени в Меморандума за разбирателство, могат да бъдат групирани в четири основни направления:

 • възстановяване на фискалната устойчивост
 • запазване на финансовата стабилност
 • извършване на реформи, благоприятстващи растежа и работните места
 • модернизиране на държавния сектор

Сред другите договорени условия Гърция поема ангажимент да използва в пълна степен наличната техническа помощ от ЕС за разработването на реформите. Тази техническа помощ се координира от новата Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

Възстановяване на фискалната устойчивост

Какво е първичен излишък?

За дадено правителството се смята, че е постигнало първичен излишък, когато неговите текущи приходи са по-високи от текущите му разходи (с изключение на лихвите по дълга). Текущите първични излишъци в средносрочен план дават възможност за намаляване на публичния дълг и възстановяване на фискалната устойчивост, което е от съществено значение за връщането на икономиката към устойчив растеж.

От Гърция се очаква да се стреми към средносрочен първичен излишък от 3,5% от БВП. Той трябва да бъде постигнат основно чрез:

 • фискални реформи, включително реформи в областта на ДДС и пенсионната система, подкрепени от амбициозна програма за подобряване на спазването на данъчното законодателство и на управлението на публичните финанси
 • борба с отклонението от данъчно облагане, като същевременно се осигури адекватна защита на уязвимите групи

Одобрената фискална корекция за постигането на първичен излишък е, както следва:

 • -0,25 % през 2015 г.
 • 0,5 % през 2016 г.
 • 1,75 % през 2017 г.
 • 3,5% през 2018 г.

Запазване на финансовата стабилност

От Гърция се очаква да вземе мерки за поставяне на своя финансов сектор на здрава основа.

Условията, договорени в Меморандума за разбирателство, включват:

 • решаване на въпроса за необслужваните кредити в банковия сектор
 • банкова рекапитализация
 • укрепване на управлението на Гръцкия фонд за финансова стабилност (HFSF), както и управлението на банките

Банкова рекапитализация

Цялостна оценка и преглед на качеството на активите на големите гръцките банки бяха проведени от ЕЦБ през есента на 2015 г. След оценката засегнатите банки бяха рекапитализирани съгласно изявлението на Еврогрупата от 14 август 2015 г.

За тази цел, след необходимите решения на Европейската комисия относно държавната помощ Европейският механизъм за стабилност отпусна 5,4 млрд. евро на Гръцкия фонд за финансова стабилност за допълване на привлечения от банките частен капитал.

Растеж, конкурентоспособност и инвестиции

От Гърция се очаква да разработи и проведе широк кръг от реформи, благоприятстващи засилването на растежа, конкурентоспособността и инвестициите. Реформи се очакват най-вече на пазара на труда и на продуктовите пазари, включително на енергийния пазар. Реформите следва да гарантират пълното спазване на изискванията на ЕС и да целят приближаване към добрите европейски практики.

С реформите на пазара на труда се очаква да бъдат преразгледани рамките за колективното договаряне и определянето на заплащането, стачните действия и колективните уволнения. Справянето с недекларирания труд също следва да бъде един от приоритетите.

Приватизационна програма

От Гърция се очаква да реализира също приватизационна програма, както и политики в подкрепа на инвестициите. Гръцките власти поеха ангажимент да приемат законодателство, което да гарантира прозрачна приватизация.

Освен това едно от условията на програмата е Гърция да създаде независим фонд, управляван от гръцките власти под наблюдението на съответните институции на ЕС. Задачата на фонда е да приватизира по независим начин преминали оценка гръцки държавни активи.

Съгласно изявлението от срещата на върха на държавите от еврозоната от 12 юли 2015 г. средствата, които се очаква да бъдат получени в резултат на приватизационната програма, ще бъдат използвани за:

 • възстановяване на средствата, вложени в рекапитализация на банките и на други активи
 • намаляване на отношението на гръцкия дълг към БВП на страната
 • инвестиции

Модернизиране на държавната и публичната администрация

Модернизирането на държавната и публичната администрация е един от основните приоритети на програмата. Особено важна цел е да се повиши ефикасността на публичния сектор при предоставянето на основни обществени продукти и услуги.

Програмата включва мерки за повишаване на ефективността на съдебната система и за засилване на борбата с корупцията. Освен това в нея има изискване за укрепване на институционалната и оперативната независимост на националните институции, като напр. администрацията на приходите и статистическия орган (ELSTAT).

Финансова помощ по програмата

Европейският механизъм за стабилност е готов да предостави финансова помощ в размер до 86 милиарда евро. ЕМС набира средствата на финансовите пазари и след това отпуска заеми на гръцкото правителство.

Евентуална нова програма на Международния валутен фонд за Гърция би довела до намаляване на сумата, необходима по линия на ЕМС.

В допълнение, размерът на финансовата помощ, необходима на Гърция, би могъл да се намали, ако по време на изпълнението на програмата страната отново получи достъп до заеми на финансовите пазари. Сумата ще зависи и от успеха на реформите, извършени от Гърция, включително приватизацията на държавните активи.

Подкрепа от Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС)

По време на преговорите по новата програма, през юли 2015 г. ЕМФС отпусна на Гърция мостов заем от 7 млрд. евро.

Заемът беше погасен, когато започна да тече програмата на ЕМС, като той беше включен в общата сума от 86 млрд. евро, предназначени за програмата на ЕМС.

Изплащане на финансовата помощ

Финансовата помощ за Гърция се осигурява на отделни траншове, които от своя страна се делят на подтраншове и вноски.

Отпускането на всяка вноска зависи от успешното изпълнение на договорените условия.

Първият транш по програмата на ЕМС възлиза на 26 млрд. евро; той бе отпуснат след одобрение от Управителния съвет на ЕМС на 19 август 2015 г. и на Гърция бе платена общата сума от 24,1 млрд. евро.

На 24 май 2016 г. Еврогрупата потвърди постигнатото на работно равнище споразумение относно първия преглед на програмата, което проправи пътя за отпускането на втория транш (10,3 млрд. евро) от ЕМС във вид на няколко вноски за финансово подпомагане, след съответните процедури на одобрение от ЕМС и държавите членки от еврозоната.

На 9 юни 2016 г. Европейската комисия публикува доклад за спазването на Меморандума за разбирателство, сключен в контекста на първия преглед на програмата. В доклада за спазването, който включва също така актуализиран анализ на устойчивостта на дълга, беше дадена цялостна положителна оценка на изпълнението на програмата и беше изложено становището, че ще бъде възможно да се отпусне следващият транш финансова помощ за покриване на нуждите по обслужването на дълга и за изчистване на просрочените задължения.

ТраншСумаНаличност
1-ви транш26 млрд. евроОтпуснат след одобрение на финансовата помощ от Управителния съвет на ЕМС на 19 август 2015 г.
1-ви подтранш10 млрд. евроПредназначен за рекапитализация и преструктуриране. Предоставен бе на разположение от 23 ноември 2015 г. През декември 2015 г., след съответните решения на Европейската комисия относно държавната помощ, 5,4 млрд. евро от средствата бяха отпуснати на Гръцкия фонд за финансова стабилност (HFSF) от отделната сметка на ЕМС. Останалата сума не е използвана.
2-ри подтранш16 млрд. евроОтпуснат на няколко вноски.
2-ри подтранш, 1-ва вноска13 млрд. евроОтпусната на 20 август 2015 г.
2-ри подтранш, 2-ра вноска2 млрд. евроОтпусната на 24 ноември 2015 г. след успешното изпълнение на първия набор от основни показатели.
2-ри подтранш, 3-та вноска1 млрд. евроОтпусната на 23 декември 2015 г. след успешното изпълнение на втория набор от основни показатели.
и транш 10,3 млрд. евро На 17 юни 2016 г. съветът на директорите на ЕМС разреши отпускането на втория транш.
и транш, 1-ри подтранш 7,5 млрд. евроОтпускането на средства, за което съветът на директорите на ЕМС даде разрешение на 17 юни 2016 г.
2-ри транш, 2-ри подтранш 1,1 млрд. евро

Еврогрупата даде политическото си одобрение на 10 октомври 2016 г. На 25 октомври съветът на директорите на ЕМС даде разрешение за отпускането на средства. Сумата ще се използва за обслужване на дълга.

2-ри транш, 3-ти подтранш 1,7 млрд. евро На 25 октомври съветът на директорите на ЕМС даде разрешение за отпускането на средства, след като получи положителна оценка за изчистването на нетните просрочени задължения от Гърция. Сумата ще бъде изплатена по специална сметка за изчистване на просрочените задължения.

 

Основни показатели

Основните показатели са условията в програма, чието изпълнение позволява изплащането на договорена вноска от финансовата помощ. Например изплащането на две вноски от първия транш беше обвързано с два набора основни показатели.

По време на първия преглед на програмата институциите и гръцките власти договориха 15 конкретни етапни цели, които да бъдат изпълнени до края на септември 2016 г. Те бяха свързани със следните очаквани резултати по програмата:

 • пенсионни реформи
 • банково управление
 • реформи в енергийния сектор
 • завършване създаването на приватизационния фонд
 • основаване на агенция по приходите

(Подробният списък на етапните цели може да се намери в доклада за спазването от юни 2016 г., глава 5).

На 10 октомври Еврогрупата приветства изпълнението на договорените 15 етапни цели от Гърция и сметна, че следващият подтранш — 1,1 млрд. евро — може да бъде отпуснат за нуждите по обслужването на дълга на Гърция, при условие че Управителният съвет на ЕМС даде разрешение.

Участие на МВФ

В съответствие с Договора за ЕМС, успоредно с програма на ЕМС обикновено се търси и програма по линия на МВФ. В условията на трета програма за Гърция решението на Фонда да предостави допълнителна финансова подкрепа на Гърция ще зависи от неговата оценка:

 • дали всички фискални, структурни и свързани с финансовия сектор реформи, включени в първия преглед на изпълнението на програмата на ЕМС, са изпълнени
 • дали е била разгледана необходимостта от допълнителни мерки
 • дали е постигнато споразумение за евентуално намаляване на дълга, което да осигури устойчивост на обслужването на дълга

На 24 май 2016 г. МВФ изрази намерение да препоръча на своя изпълнителен съвет да одобри финансово споразумение преди края на 2016 г., с което да бъде оказана подкрепа за изпълнението на договорените реформи в Гърция.

Наблюдение

Ходът на изпълнението на програмата се наблюдава от Европейската комисия, в сътрудничество с ЕЦБ, ЕМС, и ако е възможно – с МВФ. Мисиите за проверка в Атина се провеждат на всеки три месеца, като могат да се допълват от междинни мисии.

Прегледите, в зависимост от напредъка, постигнат от гръцките власти в изпълнение на условията на програмата, дават възможност за актуализиране на макроикономическите допускания и условия на програмата.

Предходни програми

В периода 2010 – 2015 г. за Гърция имаше две програми за реформи.

Първата програма

По време на първата програма за реформи финансирането беше осигурено чрез двустранни заеми, отпускани на Гърция от държави членки от еврозоната чрез Механизма за отпускане на заеми на Гърция. Тя беше обявена от Еврогрупата на 2 май 2010 г.

В рамките на първата програма Гърция получи общо52,9 млрд. евро финансова помощ. МВФ отпусна допълнителна сума от близо 20 млрд. евро.

Втората програма

Втората програма за реформи замени първата. Тя беше одобрена от Еврогрупата на 9 март 2012 г. и беше в действие до юни 2015 г.

Финансирането беше осигурено от държави членки от еврозоната чрез механизма на Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС). През този период ЕИФС отпусна 141,8 млрд. евро, а МВФ – приблизително 12 млрд. евро.