Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Финансова помощ за държавите членки от еврозоната

Преглед

Държавите членки от еврозоната, които изпитват финансови затруднения, могат при определени условия да получават финансова подкрепа чрез Европейския механизъм за стабилност.  

Хронология

Трета програма за икономически реформи на Гърция: основни моменти

Третата програма за икономически реформи на Гърция започна на 19 август 2015 г., като е предвидено да продължи до 20 август 2018 г.

Финансовата помощ по програмата в размер до 86 милиарда евро се осигурява от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).

Условията за получаване на финансова помощ включват редица мерки и реформи, които Гърция е поела ангажимент да реализира, за да се справи със сегашните си икономически предизвикателства.

Общата цел на програмата е да осигури връщането на Гърция към устойчив икономически растеж.

Преглед

На 8 юли 2015 г. Гърция отправи официално искане за подкрепа за стабилността под формата на държавен заем от ЕМС. Тя направи това искане, за да може да изпълни задълженията си по дълга и да гарантира стабилността на финансовата система.

На 8 юли 2015 г. Управителният съвет на ЕМС възложи на Европейската комисия да направи оценка на наличието на рискове за финансовата стабилност на еврозоната, устойчивостта на обслужването на гръцкия дълг и потенциалните нужди на страната от финансиране. Тази оценка е необходима преди започването на преговори по евентуална програма.

След оценката на Европейската комисия, извършена в сътрудничество с ЕЦБ и публикувана на 10 юли 2015 г., Управителният съвет на ЕМС прие, че преговорите по нова програма за финансово подпомагане на Гърция могат да започнат.

Устойчивост на обслужването на дълга

Анализът на устойчивостта на обслужването на гръцкия дълг, извършен от Европейската комисия в сътрудничество с ЕЦБ, заключи, че устойчивост на обслужването на дълга може да бъде постигната посредством широкомащабна и надеждна програма за реформи и допълнителни мерки, свързани с дълга, без номинално намаляване.

В съответствие с изявлението от 12 юли на срещата на върха на държавите от еврозоната, на 14 август 2015 г. Еврогрупата потвърди, че е готова да разгледа евентуални допълнителни мерки, за да се гарантира, че като цяло нуждите на Гърция от финансиране се запазват на устойчиво равнище. Тези мерки биха могли да включват евентуални по-дълги гратисни периоди и срокове за погасяване и ще зависят от пълното прилагане на мерките, договорени в рамките на програмата.

На заседанието си от 24 май 2016 г. Еврогрупата постигна споразумение относно редица мерки за гарантиране на устойчивостта на гръцкия държавен дълг. Тези мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Някои от тях трябва да бъдат изпълнени преди края на програмата, а други — при нейното успешно завършване. Обхватът на последните ще бъде определен въз основа на актуализирания анализ на устойчивостта на дълга.

На 5 декември 2016 г. Еврогрупата одобри пълния набор от краткосрочни мерки за облекчаване на дълга на Гърция. Тези мерки ще окажат значително положително въздействие върху устойчивостта на гръцкия публичен дълг. Те включват:

 • подобряване на погасителния профил на Гърция в рамките на сегашния среднопретеглен матуритет на заемите до 32,5 години
 • намаляване на риска, свързан с лихвения процент, чрез стратегия за финансиране от EFSF и ЕМС, без това да създава допълнителни разходи за държавите, в които са били изпълнявани такива програми в миналото
 • премахване на постъпателния лихвен марж за 2017 г., свързан с транша по обратното изкупуване на дългове от 2-рата програма за Гърция

На 23 януари 2017 г. съветите на директорите на ЕМС и EFSF официално приеха посочените мерки и откриха пътя за тяхното прилагане.

Предварителни действия

След оценката на риска, нуждите от финансиране и устойчивостта на обслужването на дълга, на 13 юли 2015 г. лидерите на страните от еврозоната постигнаха споразумение с Гърция по набор от предварителни действия, които е необходимо да бъдат изпълнени с цел започване на преговори по условията, които трябва да бъдат определени в Меморандума за разбирателство.

Договорените предварителни действия включваха:

 • мерки за реформи в областта на ДДС и пенсиите
 • транспониране на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (правилата на банковия съюз)
 • запазване на независимостта на гръцкия статистически орган (ELSTAT)
 • приемане на Кодекс за гражданското съдопроизводство

Гърция изпълни тези договорени предварителни действия преди 14 август 2015 г.

Еврогрупата постигна съгласие за започване на преговори по новата програма на 16 юли 2015 г., а Управителният съвет на ЕМС реши по принцип да предостави на Гърция подкрепа за стабилност на 17 юли 2015 г.

Меморандуми за разбирателство

На 19 август 2015 г. Управителният съвет на ЕМС потвърди Меморандума за разбирателство, излагащ политиките на реформи, които Гърция се очаква да изпълни, след като той беше одобрен от държавите членки от ЕМС в съответствие с техните национални процедури.

На същата дата Управителният съвет одобри и кредитното споразумение („Споразумение за рамков инструмент за финансова помощ“).

През юни 2016 г., по време на първия преглед на програмата, беше подписан допълнителен меморандум за разбирателство. С него бяха актуализирани условията до третото тримесечие на 2017 г. чрез уточняване на очакваните резултати в областите от първоначалния меморандум за разбирателство.

Програма на Гърция: основни моменти

Реформите, договорени в Меморандума за разбирателство, могат да бъдат групирани в четири основни направления:

 • възстановяване на фискалната устойчивост
 • запазване на финансовата стабилност
 • извършване на реформи, благоприятстващи растежа и работните места
 • модернизиране на държавния сектор

Сред другите договорени условия Гърция поема ангажимент да използва в пълна степен наличната техническа помощ от ЕС за разработването на реформите. Тази техническа помощ се координира от новата Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

Възстановяване на фискалната устойчивост

Какво е първичен излишък?

За дадено правителството се смята, че е постигнало първичен излишък, когато неговите текущи приходи са по-високи от текущите му разходи (с изключение на лихвите по дълга). Текущите първични излишъци в средносрочен план дават възможност за намаляване на публичния дълг и възстановяване на фискалната устойчивост, което е от съществено значение за връщането на икономиката към устойчив растеж.

От Гърция се очаква да се стреми към средносрочен първичен излишък от 3,5% от БВП. Той трябва да бъде постигнат основно чрез:

 • фискални реформи, включително реформи в областта на ДДС и пенсионната система, подкрепени от амбициозна програма за подобряване на спазването на данъчното законодателство и на управлението на публичните финанси
 • борба с отклонението от данъчно облагане, като същевременно се осигури адекватна защита на уязвимите групи

Одобрената фискална корекция за постигането на първичен излишък е, както следва:

 • -0,25 % през 2015 г.
 • 0,5 % през 2016 г.
 • 1,75 % през 2017 г.
 • 3,5 % през 2018 г.

Запазване на финансовата стабилност

От Гърция се очаква да вземе мерки за поставяне на своя финансов сектор на здрава основа.

Условията, договорени в Меморандума за разбирателство, включват:

 • решаване на въпроса за необслужваните кредити в банковия сектор
 • банкова рекапитализация
 • укрепване на управлението на Гръцкия фонд за финансова стабилност (HFSF), както и управлението на банките

Банкова рекапитализация

Цялостна оценка и преглед на качеството на активите на големите гръцките банки бяха проведени от ЕЦБ през есента на 2015 г. След оценката засегнатите банки бяха рекапитализирани съгласно изявлението на Еврогрупата от 14 август 2015 г.

За тази цел, след необходимите решения на Европейската комисия относно държавната помощ Европейският механизъм за стабилност отпусна 5,4 млрд. евро на Гръцкия фонд за финансова стабилност за допълване на привлечения от банките частен капитал.

Растеж, конкурентоспособност и инвестиции

От Гърция се очаква да разработи и проведе широк кръг от реформи, благоприятстващи засилването на растежа, конкурентоспособността и инвестициите. Реформи се очакват най-вече на пазара на труда и на продуктовите пазари, включително на енергийния пазар. Реформите следва да гарантират пълното спазване на изискванията на ЕС и да целят приближаване към добрите европейски практики.

С реформите на пазара на труда се очаква да бъдат преразгледани рамките за колективното договаряне и определянето на заплащането, стачните действия и колективните уволнения. Справянето с недекларирания труд също следва да бъде един от приоритетите.

Приватизационна програма

От Гърция се очаква да реализира също приватизационна програма, както и политики в подкрепа на инвестициите. Гръцките власти поеха ангажимент да приемат законодателство, което да гарантира прозрачна приватизация.

Освен това едно от условията на програмата е Гърция да създаде независим фонд, управляван от гръцките власти под наблюдението на съответните институции на ЕС. Задачата на фонда е да приватизира по независим начин преминали оценка гръцки държавни активи.

Съгласно изявлението от срещата на върха на държавите от еврозоната от 12 юли 2015 г. средствата, които се очаква да бъдат получени в резултат на приватизационната програма, ще бъдат използвани за:

 • възстановяване на средствата, вложени в рекапитализация на банките и на други активи
 • намаляване на отношението на гръцкия дълг към БВП на страната
 • инвестиции

Модернизиране на държавната и публичната администрация

Модернизирането на държавната и публичната администрация е един от основните приоритети на програмата. Особено важна цел е да се повиши ефикасността на публичния сектор при предоставянето на основни обществени продукти и услуги.

Програмата включва мерки за повишаване на ефективността на съдебната система и за засилване на борбата с корупцията. Освен това в нея има изискване за укрепване на институционалната и оперативната независимост на националните институции, като напр. администрацията на приходите и статистическия орган (ELSTAT).

Финансова помощ по програмата

Европейският механизъм за стабилност е готов да предостави финансова помощ в размер до 86 милиарда евро. ЕМС набира средствата на финансовите пазари и след това отпуска заеми на гръцкото правителство.

Евентуална нова програма на Международния валутен фонд за Гърция би довела до намаляване на сумата, необходима по линия на ЕМС.

В допълнение, размерът на финансовата помощ, необходима на Гърция, би могъл да се намали, ако по време на изпълнението на програмата страната отново получи достъп до заеми на финансовите пазари. Сумата ще зависи и от успеха на реформите, извършени от Гърция, включително приватизацията на държавните активи.

Подкрепа от Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС)

По време на преговорите по новата програма, през юли 2015 г. ЕМФС отпусна на Гърция мостов заем от 7 млрд. евро.

Заемът беше погасен, когато започна да тече програмата на ЕМС, като той беше включен в общата сума от 86 млрд. евро, предназначени за програмата на ЕМС.

Изплащане на финансовата помощ

Финансовата помощ за Гърция се осигурява на отделни траншове, които от своя страна се делят на подтраншове и вноски.

Отпускането на всяка вноска зависи от успешното изпълнение на договорените условия.

Първият транш по програмата на ЕМС възлиза на 26 млрд. евро; той бе отпуснат след одобрение от Управителния съвет на ЕМС на 19 август 2015 г. и на Гърция бе платена общата сума от 24,1 млрд. евро.

На 24 май 2016 г. Еврогрупата потвърди постигнатото на работно равнище споразумение относно първия преглед на програмата, което проправи пътя за отпускането на втория транш (10,3 млрд. евро) от ЕМС във вид на няколко вноски за финансово подпомагане, след съответните процедури на одобрение от ЕМС и държавите членки от еврозоната.

На 9 юни 2016 г. Европейската комисия публикува доклад за спазването на Меморандума за разбирателство, сключен в контекста на първия преглед на програмата. В доклада за спазването, който включва също така актуализиран анализ на устойчивостта на дълга, беше дадена цялостна положителна оценка на изпълнението на програмата и беше изложено становището, че ще бъде възможно да се отпусне следващият транш финансова помощ за покриване на нуждите по обслужването на дълга и за изчистване на просрочените задължения.

На 15 юни 2017 г. Еврогрупата и институциите приключиха обсъждането на втория преглед на програмата, с което се създават условията за отпускането на третия транш от помощта в размер на 8,5 млрд. евро.

ТраншСумаНаличност
1-ви транш26 млрд. евроОтпуснат след одобрение на финансовата помощ от Управителния съвет на ЕМС на 19 август 2015 г.
1-ви подтранш10 млрд. евроПредназначен за рекапитализация и преструктуриране. Предоставен бе на разположение от 23 ноември 2015 г. През декември 2015 г., след съответните решения на Европейската комисия относно държавната помощ, 5,4 млрд. евро от средствата бяха отпуснати на Гръцкия фонд за финансова стабилност (HFSF) от отделната сметка на ЕМС. Останалата сума не е използвана.
2-ри подтранш16 млрд. евроОтпуснат на няколко вноски.
2-ри подтранш, 1-ва вноска13 млрд. евроОтпусната на 20 август 2015 г.
2-ри подтранш, 2-ра вноска2 млрд. евроОтпусната на 24 ноември 2015 г. след успешното изпълнение на първия набор от основни показатели.
2-ри подтранш, 3-та вноска1 млрд. евроОтпусната на 23 декември 2015 г. след успешното изпълнение на втория набор от основни показатели.
и транш 10,3 млрд. евро На 17 юни 2016 г. съветът на директорите на ЕМС разреши отпускането на втория транш.
и транш, 1-ри подтранш 7,5 млрд. евроОтпускането на средства, за което съветът на директорите на ЕМС даде разрешение на 17 юни 2016 г.
2-ри транш, 2-ри подтранш 1,1 млрд. евро

Еврогрупата даде политическото си одобрение на 10 октомври 2016 г. На 25 октомври съветът на директорите на ЕМС даде разрешение за отпускането на средства. Сумата ще се използва за обслужване на дълга.

2-ри транш, 3-ти подтранш 1,7 млрд. евро На 25 октомври съветът на директорите на ЕМС даде разрешение за отпускането на средства, след като получи положителна оценка за изчистването на нетните просрочени задължения от Гърция. Сумата ще бъде изплатена по специална сметка за изчистване на просрочените задължения.
3-ти транш 8,5 млрд. евро На 15 юни 2017 г. Еврогрупата даде политическо одобрение на плащането на третия транш.
3-ти транш, 1-ри подтранш7,7 млрд. евро

Първият подтранш беше изплатен от ЕМС на 10 юли 2017 г. От тази сума 6,9 млрд. евро ще се използват за свързаните с обслужването на дълга потребности, а 0,8 млрд. евро за погасяване на просрочени задължения. Решението за изплащане на 1-вия подтранш беше взето от съвета на директорите на ЕМС след одобряване на третия транш - 8,5 млрд. евро - на 7 юли 2017 г.

 

Наблюдение

Ходът на изпълнението на програмата се наблюдава от институциите (Европейската комисия, в сътрудничество с ЕЦБ, ЕМС и МВФ). Мисиите за проверка в Атина се провеждат редовно (обикновено на всеки три месеца), като могат да се допълват от междинни мисии.

Прегледите, в зависимост от напредъка, постигнат от гръцките власти в изпълнение на условията на програмата, дават възможност за актуализиране на макроикономическите допускания и условия на програмата.

Първи преглед

Първият преглед на програмата приключи през юни 2016 г., с което се създадоха условията за отпускането на 2-рия транш от финансовата помощ в размер на 10,3 млрд. евро.

Втори преглед

Вторият преглед на програмата приключи през юни 2017 г. С него се създават условията за отпускане на 3-ия транш от финансовата помощ за Гърция по линия на програмата. Този транш възлиза на 8,5 млрд. евро. Той ще бъде използван за покриване на текущите нужди от финансиране на Гърция, за изчистване на пресрочените задължения и евентуално да се създаде възможност да започне развиването на паричен резерв.

Участие на МВФ

В съответствие с Договора за ЕМС, успоредно с програма на ЕМС обикновено се търси и програма по линия на МВФ. В условията на третата програма за Гърция решението на Фонда да предостави допълнителна финансова подкрепа на Гърция ще зависи от неговата оценка на предприетите политически реформи и устойчивостта на държавния дълг на страната.

На заседанието на Еврогрупата от 15 юни 2017 г. МВФ информира за намерението си да препоръча на изпълнителния съвет на МВФ да одобри по принцип искането на Гърция за 14-месечно стендбай споразумение.

Предходни програми

В периода 2010 – 2015 г. за Гърция имаше две програми за реформи.

Първата програма

По време на първата програма за реформи финансирането беше осигурено чрез двустранни заеми, отпускани на Гърция от държави членки от еврозоната чрез Механизма за отпускане на заеми на Гърция. Тя беше обявена от Еврогрупата на 2 май 2010 г.

В рамките на първата програма Гърция получи общо52,9 млрд. евро финансова помощ. МВФ отпусна допълнителна сума от близо 20 млрд. евро.

Втората програма

Втората програма за реформи замени първата. Тя беше одобрена от Еврогрупата на 9 март 2012 г. и беше в действие до юни 2015 г.

Финансирането беше осигурено от държави членки от еврозоната чрез механизма на Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС). През този период ЕИФС отпусна 141,8 млрд. евро, а МВФ – приблизително 12 млрд. евро.