Декларация от Братислава и пътна карта

Европейски съвет

Декларация от Братислава

Днес провеждаме срещата си в Братислава в решаващ момент за нашия европейски проект. Срещата на върха на 27-те държави членки е посветена на съвместната оценка на настоящото състояние на Европейския съюз и обсъждането на общото ни бъдеще. Всички ние се съгласихме със следващите общи принципи.

Въпреки че една държава реши да го напусне, ЕС продължава да бъде крайно необходим за останалите. След войните и дълбоките разделения на нашия континент, ЕС осигури мир, демокрация и даде възможност за просперитет на нашите държави. Много държави и региони извън Съюза все още се борят за такива постижения. Решени сме да превърнем в успех ЕС в състав 27, като надграждаме върху общата си история.

ЕС не е съвършен, но е най-добрият инструмент, с който разполагаме, за да посрещнем новите предизвикателства, пред които сме изправени. Ние се нуждаем от ЕС не само за да гарантираме мира и демокрацията, но и сигурността на нашите народи. Ние се нуждаем от ЕС, за да задоволяваме по-добре техните потребности и желания да живеят, учат, работят, пътуват и да се развиват свободно в целия ни континент и да се ползват от богатото европейско културно наследство.

Трябва да подобрим комуникацията помежду си – между държавите членки, с институциите на ЕС, и най-вече с нашите граждани. Трябва да внесем повече яснота в решенията си. Да използваме ясен и честен език. Да насочим вниманието си към очакванията на гражданите, смело и непоколебимо да се противопоставяме на опростенческите решения на екстремистките или популистки политически сили.

В Братислава поехме ангажимента в идните месеци да предложим на нашите граждани визия за един привлекателен ЕС, на когото да могат да вярват и да подкрепят. Уверени сме, че имаме волята и способността да постигнем това.

Приветствахме речта на председателя на Комисията, посветена на състоянието на Съюза. Проведохме обстоен дебат по основните приоритети за идните месеци. На тази основа председателят на Европейския съвет, председателството на Съвета и Комисията предложиха следната работна програма („Пътна карта от Братислава“):

Пътна карта от Братислава

I. Обща диагноза и цел

 • Решимост за успех на ЕС в състав 27
 • Изправени сме пред много общи предизвикателства: хората са загрижени поради усещането за липса на контрол и страховете, свързани с миграцията, тероризма и икономическата и социалната несигурност. Необходимо е приоритетно да се заемем с тези въпроси в следващите месеци
 • Чрез съвместна работа в състав 27 ЕС има възможност да се справи с тези предизвикателства. Изпълнени сме с решимост да намерим съвместни решения и на въпросите, по които сме разделени; от първостепенно значение е тук и сега да покажем единство и да осигурим политически контрол над събитията, за да изградим общото си бъдеще
 • Нужда от яснота какво може да направи ЕС и какво трябва да направят държавите членки, за да гарантираме изпълнението на обещанията си

II. Миграция и външни граници

Цел

 • Недопускане на връщане към неконтролираните потоци от миналата година и още по-голямо намаляване на броя на незаконните мигранти
 • Гарантиране на пълен контрол на външните ни граници и връщане към Шенген
 • Разширяване на консенсуса в ЕС по отношение на дългосрочната миграционна политика и прилагане на принципите на отговорност и солидарност

Конкретни мерки

а) категоричен ангажимент за изпълнение на заявеното в изявлението ЕС—Турция, както и трайна подкрепа за страните от Западните Балкани

б) ангажимент, поет днес от редица държави членки за оказване на незабавна помощ за укрепване на защитата на границата на България с Турция, и продължаване на подкрепата за другите държави членки, разположени на първа линия

в) изграждане до края на годината на пълен капацитет за бързо реагиране на Европейската гранична и брегова охрана, вече подписано като закон

г) пактове за сътрудничество и диалог в областта на миграцията с трети държави, които да доведат до намаляване на потоците от незаконни мигранти и до по-високи нива на връщане, на които Европейският съвет да направи оценка на заседанието си през декември

д) по-нататъшна работа за разширяване на консенсуса на ЕС по отношение на дългосрочната миграционна политика, включително по отношение на начините за прилагане на принципите за отговорност и солидарност в бъдеще

III. Вътрешна и външна сигурност

Вътрешна сигурност

Цел

 • Предприемане на всички необходими мерки за осигуряване на подкрепа на държавите членки при гарантирането на вътрешната сигурност и борбата с тероризма

Конкретни мерки

а) активизиране на сътрудничеството и обмена на информация между службите за сигурност на държавите членки

б) приемане на необходимите мерки, за да се гарантира, че всички лица, включително граждани на държавите — членки на ЕС, пресичащи външните граници на Съюза, ще бъдат проверявани в съответните бази данни, които трябва да бъдат взаимосвързани

в) поставяне на начало на изграждането на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), за да се даде възможност да бъдат извършвани предварителни проверки и при необходимост да се отказва влизането на пътници, освободени от изискването за притежаване на виза

г) систематични усилия за борба с радикализацията, включително чрез експулсиране и налагане на забрани за влизане, когато това е оправдано, както и чрез подкрепа от ЕС за превантивните действия на държавите членки

Външна сигурност и отбрана

Цел

 • В контекста на трудната геополитическа обстановка — укрепване на сътрудничеството в ЕС в областта на външната сигурност и отбраната

Конкретни мерки

а) на декемврийското си заседание Европейският съвет да вземе решение по конкретен план за изпълнение в областта на сигурността и отбраната, както и относно начините за по-добро използване на възможностите, предоставени от Договорите, особено по отношение на способностите

б) незабавно да започне прилагането на съвместната декларация на ЕС и НАТО

IV. Икономическо и социално развитие, младеж

Цел

 • Създаване на обещаващи икономически перспективи за всички, съхраняване на нашия начин на живот и осигуряване на по-добри възможности за младите хора

Конкретни мерки

а) през декември: решение за разширяване на Европейския фонд за стратегически инвестиции от гледна точка на неговата оценка

б) пролетно заседание на Европейския съвет през 2017 г.: преглед на напредъка в изпълнението на различните стратегии за единния пазар (включително цифровия единен пазар, съюза на капиталовите пазари и енергийния съюз)

в) на октомврийското си заседание Европейският съвет да разгледа начините за гарантиране на солидна търговска политика, която да извлича полза от отворените пазари, като същевременно отчита опасенията на европейските граждани

г) през декември: решения относно подкрепата от ЕС за държавите членки в борбата с младежката безработица и относно засилени програми на ЕС, насочени към младежта

V. Бъдещи стъпки

 • Реализиране на обещанията: укрепване на механизма за преглед на изпълнението на взетите решения. Лоялно сътрудничество и комуникация между държавите членки и институциите
 • Братислава е началото на процеса. Предстоящите редовни заседания на Европейския съвет ще дадат възможност конкретно да бъдат доразвити посочените въпроси. Държавните и правителствените ръководители на 27-те ще проведат неформална среща във Валета в началото на 2017 г. Във връзка с отбелязването на 60-ата годишнина от подписването на Римските договори държавните и правителствените ръководители ще се съберат в Рим през март 2017 г., което ще позволи приключването на започналия в Братислава процес и очертаването на насоки за общото ни бъдеще.