Защита и утвърждаване на правата на човека

През 2000 г. Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът провъзгласиха Хартата на основните права на ЕС. С този документ се установяват основните права и свободи, признати от Европейския съюз.

С влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. установените в Хартата права, свободи и принципи стават правно обвързващи за ЕС и държавите членки при прилагането на правото на ЕС. Освен това с Договора се приканва Европейският съюз да се присъедини към Европейската конвенция за правата на човека.

С Договора от Лисабон се установява задължението:

 • за спазване на основните права в Европейския съюз
 • за прокарване и утвърждаване на правата на човека във външната дейност на ЕС

Съветът следи — при изготвянето на законодателство на ЕС и разработването на действия — да се вземат предвид основните права. Освен това Съветът работи за утвърждаването на човешките права в отношенията с държави извън ЕС и с международни организации, както и при договарянето на международни споразумения.

Правата на човека в рамките на ЕС

Защитата на основните права е хоризонтален въпрос, който засяга всички области на дейност на ЕС. Това означава, че независимо от въпросите, които разглеждат, всички органи на Съвета трябва да ги вземат предвид в работата си.

Освен това функционира и специализиран орган — работната група „Основни права, граждански права и свободно движение на хора“, която разглежда всички въпроси с пряко отношение към основните права.

Някои от основните области на действие на Съвета, свързани с основните права, включват:

 • прилагането на Хартата на основните права на ЕС
 • присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека

Прилагане на Хартата на основните права на ЕС

Реформа в областта на защитата на данните

Съгласно правото на ЕС защитата на личните данни е основно право. През април 2016 г. Съветът и Европейският парламент приеха законодателен пакет за реформирането и осъвременяването на защитата на личните данни.

При необходимост ЕС приема законодателство, за да се гарантира защитата на определените в Хартата права. Тук се включват въпроси като правото на справедлив съдебен процес и защитата на личните данни.

В допълнение, през 2011 г. Съветът прие заключения, в които се определя ролята му за гарантирането на ефективното прилагане на Хартата на ЕС. В заключенията се посочва необходимостта от действия на Съвета в няколко области, в това число по три основни точки:

1. Годишния доклад на Комисията за прилагането на Хартата

Всяка пролет Комисията представя годишен доклад за прилагането на Хартата. Докладът дава възможност на Съвета да проведе собствено годишно разискване по Хартата. След обмен на мнения Съветът приема заключения по доклада на Комисията. През 2016 г. в тези заключения беше поставен акцент върху няколко въпроса, в т.ч. осведомеността и съответствието, расизма и ксенофобията и съгласуваността между вътрешните и външните политики.

2. Сътрудничеството с Агенцията на Европейския съюз за основните права

Съветът поддържа тясно сътрудничество с Агенцията на ЕС за основните права. Те включват:

 • приемане на правното основание и многогодишната рамка на агенцията
 • предприемане на последващи действия по годишния доклад на агенцията и други проучвания и доклади, имащи отношение към работата на Съвета

Последващите действия по този годишен доклад през 2016 г. бяха включени като част от заключенията на Съвета относно прилагането на Хартата през 2015 г.

3. Основните права в законодателната процедура

Всички подготвителни органи на Съвета трябва да следят за спазването на основните права в обсъжданите от тях текстове. За да улесни тази задача, работна група „Основни права, граждански права и свободно движение на хора“ изготви съвместно с Правната служба на Съвета поредица от насоки за проверка на съвместимостта с основните права. Последното актуализиране на тези насоки е от 2014 г.

Присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека

Европейската конвенция за правата на човека, която бе приета през 1950 г., е ратифицирана от 47-те държави — членки на Съвета на Европа. Всички 28 държави — членки на ЕС, са страни по Конвенцията.

За да се гарантира, че спрямо ЕС и неговото право се прилагат същите стандарти, както по отношение на държавите членки, с Договора от Лисабон се установява задължение за Европейския съюз да се присъедини към Конвенцията. Присъединяването ще придаде завършен вид на защитата на основните права на гражданите на ЕС и ще укрепи основните ценности. Освен това то ще подобри ефективността на правото на ЕС и ще направи защитата на основните права в Европа по-съгласувана.

На 18 декември 2014 г. Съдът на ЕС даде отрицателно становище относно съвместимостта на проектоспоразумението с договорите на ЕС. В момента се обсъжда ново решение, което позволява да се изпълни възложеното с Договора задължение за присъединяване и отчита всички аспекти, посочени в становището на Съда.

Правата на човека извън ЕС

Зачитането на правата на човека е основен елемент на отношенията на ЕС с държави извън ЕС и международни организации. Така например всички договори и споразумения, които подписва ЕС, трябва да бъдат в съответствие с правата на човека, определени в Хартата на ЕС. Това означава, че всички органи на Съвета, които се занимават с външни отношения, трябва да включват в работата си въпросите за правата на човека.

Освен това утвърждаването на човешките права само по себе си също е приоритет. Определящ за работата на ЕС в тази област е приетият през юли 2015 г. План за действие относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 — 2019 г.

В Съвета функционира специализиран орган — работната група „Права на човека“, — който се занимава с международни въпроси с пряко отношение към правата на човека.

Някои от основните аспекти на работата на Съвета в областта на основните права включват:

 • определянето на приоритетите на ЕС във форумите на ООН по правата на човека
 • приемането на тематични насоки в подкрепа на външната дейност на ЕС
 • установяването на диалог по правата на човека с държави извън ЕС
 • приемането на годишен доклад относно правата на човека и демокрацията

Определяне на приоритетите на ЕС във форумите на ООН по правата на човека

Съветът се договаря и за приоритетите на ЕС в Общото събрание на ООН.

На 17 юли 2017 г. Съветът прие приоритетите на ЕС за 72-рата сесия на Общото събрание на ООН, сред които бяха и няколко точки, свързани с правата на човека.

Съветът е натоварен с определянето на стратегическите приоритети на Европейския съюз във форумите на ООН по правата на човека. За тази цел веднъж годишно Съветът приема заключения, в които се установяват главните насоки за действие на ЕС в следващите месеци. Някои от набелязаните за 2017 г. точки бяха:

 • утвърждаване на безопасна и благоприятна среда за дейността на НПО в областта на правата на човека и на правозащитниците
 • гарантиране на пълно внимание за крайно тежкото състояние на човешките права и хуманитарното положение в Сирия
 • привличане на вниманието към сериозните нарушения на правата на човека, свързани с конфликта в източна Украйна
 • открито противопоставяне на екзекуциите и застъпничество за отмяна на смъртното наказание
 • твърдо отстояване на абсолютната забрана на изтезанията при всички обстоятелства
 • осъждане на нарушенията на човешките права на жените и децата, извършвани от терористични групировки, включително „Ислямска държава“ и „Боко Харам“
 • утвърждаване на свободата на религията и убежденията, както и на принципите на равенство и недискриминация
 • защита на правата на лицата, търсещи убежище, на бежанците, мигрантите и разселените лица

Приемане на тематични насоки

Съветът също изготвя и приема тематични насоки. Тези насоки са в подкрепа на външната дейност на ЕС и предоставят на служителите на ЕС практическа информация как да способстват за утвърждаването на специфични права.

Установяване на диалог по правата на човека

Чрез своята Служба за външна дейност Европейският съюз провежда редовен диалог по правата на човека с държави извън ЕС. Всеки диалог се установява в съответствие с насоките на ЕС относно диалозите за правата на човека, които бяха приети през 2001 г. и последно актуализирани през 2008 г.

Съгласно тези насоки преди всяко решение за започване на диалог трябва да се направи оценка на положението с правата на човека в съответната страна. Тази оценка се изготвя от работна група „Права на човека“ в координация със съответни други работни групи.

След определянето на целите, които да се постигнат, и поредица проучвателни разговори със страната Съветът взема окончателно решение за започване на диалога, като приема заключения.

Доклад: права на човека и демокрация

Всичко извършено и постигнато чрез външната дейност на ЕС за утвърждаването на човешките права намира място в доклада за правата на човека и демокрацията, който Съветът приема веднъж годишно. На 20 юни 2016 г. Съветът прие тематичната част от годишния доклад на ЕС за 2015 г. На 20 септември 2016 г. Съветът прие частта относно въпросите, свързани с конкретни държави и региони, от годишния доклад на ЕС за 2015 г.