Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Инвестиционен план за Европа

Преглед

Инвестиционният план за Европа е инициатива на ЕС за увеличаване на инвестициите в ЕС и за насърчаване на дългосрочния икономически растеж.

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейски портал за инвестиционни проекти

Консултантският център и порталът за проекти са създадени, за да съдействат за постигането на целите на Европейския фонд за стратегически инвестиции

Европейски фонд за стратегически инвестиции

Целта, ролята и функционирането на фонда накратко

Основни цели:

 • да бъдат мобилизирани допълнителни инвестиции в размер на 315 млрд. евро до 2018 г.
 • да се гарантира, че инвестициите отговарят на нуждите на реалната икономика
 • да се подобри инвестиционната среда

Инвестиционният план за Европа има за цел да бъдат мобилизирани най-малко 315 млрд. евро под формата на публични и частни инвестиции до 2018 г. Целите на плана са:

 • насърчаване на инвестициите
 • укрепване на конкурентоспособността
 • подкрепа за дългосрочния икономическия растеж в ЕС

Планът беше предложен от Европейската комисия през ноември 2014 г. в резултат на призива на Европейския съвет от юни 2014 г. за справяне с ниските равнища на инвестициите в ЕС с цел да се даде тласък на растежа и заетостта.

Инвестиционен план за Европа: три стълба

Инвестиционният план за Европа съдържа три основни елемента:

 • Европейски фонд за стратегически инвестиции
 • осигуряване на гаранции, че инвестиционните ресурси достигат до реалната икономика
 • подобряване на инвестиционната среда
Европейският фонд за стратегически инвестиции е създаден в рамките на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и е собственост на всички държави — членки на ЕС. ЕИБ работи съвместно с останалите институции на ЕС за прилагане на политиката на ЕС.
Европейският фонд за стратегически инвестиции е създаден в рамките на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и е собственост на всички държави — членки на ЕС. ЕИБ работи съвместно с останалите институции на ЕС за прилагане на политиката на ЕС.
© © European Investment Bank 2015

1. Европейски фонд за стратегически инвестиции

Фондът е създаден през 2015 г. под формата на управлявана сметка в рамките на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Фондът използва публични средства за привличане на допълнителни частни инвестиции и осигурява кредитна защита на финансирането, предоставено от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Една от функциите на фонда е да поеме част от риска, носен от ЕИБ, която следователно ще може да инвестира в по-рискови проекти. Участието на ЕИБ се очаква да привлече частни инвестиции за такива проекти.

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) се занимава главно с инвестиране в широк кръг сектори, включително инфраструктура, енергетика, научни изследвания и иновации, широколентов интернет и образование. Освен това фондът има готовност да подкрепя малкия и средния бизнес (главно чрез Европейския инвестиционен фонд).

Понастоящем фондът разполага с 16 млрд. евро под формата на гаранция от бюджета на ЕС и с 5 млрд. евро от Европейската инвестиционна банка.

Очаква се фондът (от 21 млрд. евро) да постигне общ мултиплициращ ефект от 1:15 и по този начин да генерира инвестиции на обща стойност до 315 млрд. евро. Това означава, че се очаква 1 евро от публичните средства, използвани от фонда, да генерира 12 евро от частни инвеститори и 3 евро от ЕИБ. Точният размер на мултиплициращия ефект е различен за всеки проект.

Ново предложение за ЕФСИ

Пред декември 2016 г. Съветът постигна съгласие относно преговорната си позиция по ново предложение за регламент, с което срокът на действие на фонда се удължава до 31 декември 2020 г. и се въвеждат редица технически подобрения в него и в Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

Освен удължаването на срока на действие на фонда, основните промени по отношение на ЕФСИ, договорени от Съвета, включват:

 • увеличаване на инвестиционната цел на 500 млрд. евро
 • увеличаване на гаранцията от бюджета на ЕС на 26 млрд. евро (от които 16 млрд. евро ще бъдат на разположение за искания за изпълнение по гаранцията до средата на 2018 г.)
 • увеличаване на приноса на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на 7,5 млрд. евро (от 5 млрд. евро понастоящем)

Освен това подобренията имат за цел да гарантират, че подкрепата по линия на фонда обхваща възможно най-много държави в ЕС, че чрез него се финансира по-широк диапазон от сектори от преди, като например селското и горското стопанство, рибарството и други дялове на биоикономиката, както и действията в областта на климата.

Фондът ще обхване и сектори, които отговарят на условията за подпомагане от ЕИБ, в по-слабо развитите региони в преход. Подобренията включват и разпоредби относно прозрачността.

Съветът ще започне обсъждания с Европейския парламент относно окончателния текст на проекта за регламент, когато Парламентът постигне съгласие по своята преговорна позиция.

2. Осигуряване на гаранции, че инвестиционните ресурси достигат до реалната икономика

Европейският портал за инвестиционни проекти и Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси бяха създадени с цел да спомагат инвестиционните средства да достигат до реалната икономика.

Центърът предоставя техническа помощ и подкрепа. Той свързва съществуващите програми за техническа помощ на ЕИБ и осигурява допълнителни консултантски услуги за случаите, които не са обхванати от съществуващите програми.

Порталът за проекти ще помогне на потенциалните инвеститори да намерят информация за всеки проект и за възможностите за инвестиране.

През декември 2016 г. Съветът постигна съгласие относно преговорната си позиция по предложение за въвеждане на технически подобрения в Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

Предложението има за цел да се улесни Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси да предоставя по-целенасочена техническа помощ на местно равнище в целия ЕС. Друга цел на предложението е да се улесни комбинирането на финансирането по линия на ЕФСИ с подкрепата, предоставяна от други източници на финансиране от ЕС, в т.ч. От европейските структурни и инвестиционни фондове.

3. Подобряване на инвестиционната среда

Целта е да се даде тласък на инвестициите чрез подобряване на средата за бизнеса и улесняване на достъпа до финансиране, по-специално за малкия и средния бизнес.

Крайната цел е да се премахнат пречките за инвестициите и да се създаде по-просто, по-добро и по-предвидимо регулиране в ЕС, особено в инфраструктурните сектори, където инвестициите обхващат няколко години или десетилетия.

С цел да се подпомогне подобряването на условията за финансиране в ЕС, планът предвижда създаването на съюз на капиталовите пазари, за да се ограничи разпокъсаността на финансовите пазари и да се увеличи предлагането на капитал за предприятията и инвестиционните проекти.

През декември 2016 г. Съветът прие заключения по редица въпроси, засягащи инвестициите в ЕС, които бяха набелязани от Комитета за икономическа политика. Заключенията следва да бъдат отразени в препоръките към държавите членки по линия на европейския семестър — годишния процес за наблюдение на политиките в ЕС.

В Съвета:

6 декември 2016 г.: Съветът приема преговорната си позиция по новото предложение относно ЕФСИ, което ще удължи срока на действие на фонда до 2020 г., ще увеличи инвестиционната цел на фонда на 500 млрд. евро, гаранцията от бюджета на ЕС — на 26 млрд. евро, а приноса на ЕИБ — на 7,5 млрд. евро. Споразумението дава възможност на председателството на Съвета да договори окончателния законодателен акт с Европейския парламент, след като той приеме преговорната си позиция.

20—21 октомври 2016 г.: Европейският съвет призовава Съвета да постигне съгласие по преговорната си позиция относно новото предложение за ЕФСИ през декември 2016 г., като вземе предвид независимата външна оценка, която се очаква през ноември.

Септември 2016 г.: Съветът започва работа по предложението на Комисията за регламент за удължаване срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и за въвеждане на технически подобрения във фонда и в Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

12 юли 2016 г.: Съветът прави преглед на извършената работа по премахването на пречките пред инвестициите — третия стълб на инвестиционния план за Европа. Икономическият и финансов комитет (ИФК) определя три области, в които държавите членки биха могли да предприемат действия: уредба в областта на несъстоятелността, достъп до финансиране и трансгранични синергии, особено в мрежовите индустрии. Съветът отправя искане към ИФК да продължи да работи по тези въпроси, които ще бъдат обсъдени отново на бъдещо заседание.

25 юни 2015 г.: Съветът приема регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), след като Европейският парламент го одобрява на 24 юни. Регламентът за ЕФСИ влиза в сила в началото на юли 2015 г.

28 май 2015 г.: Съветът и Европейският парламент постигат предварително споразумение по проекта за регламент за ЕФСИ.

23 април 2015 г.: Съветът и Европейският парламент започват преговори по окончателния текст на регламента за ЕФСИ.

10 март 2015 г.: Съветът приема преговорната си позиция (общия подход) по проекта за регламент.

19 януари 2015 г.: Съветът започва работа по предложението на Комисията за регламент за ЕФСИ, представено по-рано същия месец.

18 декември 2014 г.: Европейският съвет подкрепя Инвестиционния план за Европа.

Защо са нужни повече инвестиции?

От редица години насам равнищата на инвестициите в ЕС са значително по-ниски от предкризисните равнища, регистрирани през 2007 г.

Ниското ниво на инвестициите се смята за една от причините за бавното икономическо възстановяване в ЕС, и по-специално в еврозоната. Освен това, ако нивото на инвестициите остане ниско, това може да окаже отрицателно въздействие върху растежа и конкурентоспособността в дългосрочен план.

Контекст

Стимулирането на инвестициите е един от стратегическите приоритети на Европа за периода 2014 — 2019 г., залегнал в стратегическата програма на ЕС. Освен това то е и един от приоритетите на икономическата политика на ЕС заедно със структурните реформи и фискалната отговорност.