За да могат да се присъединят към еврозоната, държавите — членки на ЕС, трябва да отговарят на т.нар. „критерии за конвергенция“. Това са икономически и правни условия, които са договорени в Договора от Маастрихт през 1992 г., и са известни още като „критерии от Маастрихт“. 

Окончателното решение за присъединяване на една държава от ЕС към еврозоната се взима от Съвета на ЕС въз основа на предложение от Комисията и след консултации с Европейския парламент.  

Всички държави — членки на ЕС, са се ангажирали да въведат еврото, с изключение на Дания и Обединеното кралство, за които в Договорите за ЕС съществуват „клаузи за неучастие“, които ги освобождават от приемане на еврото. Въпреки това, ако решат, тези 2 държави могат да кандидатстват за членство в еврозоната.

В момента еврозоната наброява 19 държави членки: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция.

Основни факти за еврото

  • понастоящем еврото е парична единица в 19 държави членки и се използва от почти 337,5 милиона граждани на ЕС
  • еврото беше въведено като валута за счетоводни цели в 11 държави членки на 1 януари 1999 г.
  • евробанкнотите и евромонетите влязоха в обращение на 1 януари 2002 г.