Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Справедлива трудова мобилност в ЕС

Преглед

Съветът работи за повишаване на справедливата трудова мобилност в Европа

Командироване на работници

Преработените правила ще защитават в по-голяма степен работниците срещу злоупотреби

Европейска платформа за борба с недекларирания труд

Платформата ще обедини усилията на Комисията и на националните органи за борба с недекларирания труд

Реформа на EURES

Реформираната европейска мрежа на службите по заетостта ще предоставя по-качествени услуги за търсене и наемане на работа в ЕС

ЕС работи за повишаване на справедливата трудова мобилност в Европа чрез премахване на пречките пред нея.

ЕС подкрепя мобилността, като помага на търсещите работа и работодателите в Европа да се срещнат, независимо къде се намират. Освен това ЕС се стреми да гарантира, че спрямо мобилните работници в ЕС не се извършват нарушения, както и да способства за координирането на действията за борба с недекларирания труд.

Трудова мобилност в рамките на ЕС

  • 6,9 милиона граждани на ЕС живеят и работят в чужбина, в друга държава от ЕС
  • има над 1,1 милиона трансгранични или погранични работници, т.е. граждани на ЕС, които работят в държава от ЕС, различна от държавата на местопребиваване

Обхват на политиката

1. Реформа на EURES, европейската мрежа на службите по заетостта

Реформата цели повишаване на броя на свободните работни места, достъпни в интернет портала EURES, и осигуряване на по-лесен достъп до тях. Цели се също подобряване на съдействието при търсенето на работа и наемането на работна ръка в Европа, както и осигуряване на максимално съответствие между нуждите на работодателите и уменията на търсещите работа.

След постигането на споразумение с Европейския парламент, на 2 декември 2015 г. Комитетът на постоянните представители одобри новите правила.

2. Създаване на европейска платформа за борба с недекларирания труд

Чрез обединяване на усилията на Комисията и на националните органи, които отговарят за борбата с недекларирания труд, новата платформа дава възможност за обмен на информация и най-добри практики. Постепенно платформата ще разшири дейността си към осигуряване на обучение на служители от различни държави и провеждане на съвместни трансгранични инспекции.

Решението за създаване на платформата беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 11 март 2016 г. Платформата започна официално дейността си през май 2016 г.

3. По-добро прилагане на правилата на ЕС за командироването на работници

Директивата за прилагането на законодателството относно командироването на работници е насочена към утвърждаване на правата на командированите работници, улесняване на трансграничното предоставяне на услуги и противодействие на социалния дъмпинг. Нейната цел е да подобри прилагането на съществуващите правила, без да ги променя.

Директивата беше приета от Съвета на 13 май 2014 г. След приемането ѝ директивата влезе в сила. Държавите членки разполагат със срок до 18 юни 2016 г. да транспонират директивата в националното си право.