На 22 юни, успоредно със заседанието на Европейския съвет (член 50), държавните и правителствените ръководители на ЕС-27 одобриха процедурата за преместването на агенциите на ЕС, които в момента са разположени в Обединеното кралство: Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Европейския банков орган (ЕБО).

Инфографика — Брекзит: преместване на агенции на ЕС, разположени в Обединеното кралство

Инфографика — преместване на двете агенции на ЕС, които в момента са разположени в Обединеното кралство

Как ще протече процедурата по преместването?

Процедурата включва:

 1. представяне на предложения от държавите членки за осигуряване на седалището на една от агенциите или и на двете агенции най-късно до 31 юли 2017 г.
 2. извършване на оценка на предложенията от Комисията въз основа на съгласувани критерии, публикувани на 30 септември 2017 г.
 3. политическа дискусия въз основа на оценката на Комисията в рамките на заседанието на Съвета по общи въпроси (член 50) на 17 октомври 2017 г.
 4. приемане на решение на 27-те държави членки чрез гласуване в рамките на заседанието на Съвета по общи въпроси (член 50) на 20 ноември 2017 г.

1. Предложения за домакинство на агенциите

Има 8 предложения за домакинство на Европейския банков орган (ЕБО) и 19 предложения за Европейската агенция по лекарствата (EMA).

2. Критерии за оценка

На 22 юни 27-те ръководители на ЕС се договориха за 6 критерия:

 • гаранции, че няма да има прекъсване във функционирането на агенцията при напускането на Обединеното кралство
 • достъпност на мястото
 • наличието на училища за децата на служителите на агенцията
 • достъп до пазара на труда и медицинско обслужване за съпрузите и децата на служителите
 • непрекъснатост на дейността
 • географско разпределение на седалищата на агенциите

На 30 септември Европейската комисия публикува оценката на предложенията въз основа на 6-те критерия, договорени от ЕС-27.

Кои агенции на ЕС са разположени в момента в Обединеното кралство?

Европейският съюз има две агенции, които са разположени в Обединеното кралство. И двете са в Лондон.

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Създадена през 1995 г., Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) отговаря за научната оценка, надзора и наблюдението на безопасността на лекарствата в ЕС.

ЕМА е от основно значение за функционирането на единния пазар на лекарствата в ЕС.

По-конкретно, основните задачи на ЕМА са:

 • подпомагане на разработването и достъпа до лекарства
 • оценяване на заявленията за разрешение за пускане на пазара
 • наблюдение на безопасността на лекарствата през целия им жизнен цикъл
 • предоставяне на информация, предназначена за здравните специалисти и пациентите

Европейски банков орган (ЕБО)

Европейският банков орган (ЕБО) има за цел да осигури ефективно и последователно пруденциално регулиране и надзор в целия европейски банков сектор. Общите му цели са:

 • поддържане на финансовата стабилност в ЕС
 • защита на целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор

Основната задача на ЕБО е да съдейства за създаването на единен европейски наръчник в банковото дело.

Целта на този наръчник е да се осигури единен набор от хармонизирани пруденциални правила за финансовите институции в целия ЕС. Това трябва да създаде равнопоставени условия и да осигури висока степен на защита на вложителите, инвеститорите и потребителите.

На ЕБО е възложена и оценката на рисковете и слабите места в банковия сектор на ЕС чрез редовни доклади за оценка на риска и стрес тестове на европейско равнище.