Ограничителните мерки или санкциите са важен инструмент на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС). Те се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага.

Основни цели при приемането на санкции

 • гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност
 • опазване на мира
 • консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право
 • предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност

Санкциите целят да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на ОВППС. Те могат да са насочени към:

 • правителства на държави извън ЕС, поради провежданите от тях политики
 • образувания (дружества), които осигуряват средствата за провеждането на въпросните политики
 • групи или организации, например терористични групи
 • лица, които подкрепят съответните политики, участват в терористични дейности и т.н.

Санкциите са разработени по такъв начин, че да свеждат до минимум неблагоприятните последици за онези лица, които не носят отговорност за политиките или действията, довели до приемането им. По-специално, ЕС се стреми да сведе до минимум последиците за местното цивилно население и за легитимните действия във или със съответната държава.

Всички приети от ЕС ограничителни мерки са в пълно съответствие със задълженията, произтичащи от международното право, включително онези, които се отнасят до правата на човека и основните свободи.

Насоки относно ограничителните мерки

През 2004 г. Комитетът по политика и сигурност постигна съгласие по някои основни принципи относно:

 • използването на санкциите
 • тяхното прилагане
 • начина на измерване и контрол на тяхното въздействие

Тези основни принципи са включени в „Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки“, приети първоначално от Съвета през 2003 г. и преразгледани и актуализирани през 2005, 2009 и 2012 г.