Стратегически насоки в областта на правосъдието и вътрешните работи

Договорът от Лисабон гласи, че Европейският съюз трябва да бъде пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което основните права се зачитат изцяло. За да се постигне това, на Европейския съвет се възлага задачата да състави стратегическите насоки за законодателното и оперативното планиране в това пространство. Насоките обхващат въпроси като граничния контрол, политиката относно миграцията и убежището и полицейското и съдебното сътрудничество.

През юни 2014 г. Европейският съвет определи стратегическите насоки в пространството на свобода, сигурност и правосъдие през следващите години. Тези насоки са в съответствие с приоритетите, определени в стратегическата програма за ЕС, също приета през юни. Те стъпват на напредъка, постигнат по Стокхолмската програма — многогодишната програма в областта на правосъдието и вътрешните работи за периода 2010—2014 г.

През 2017 г. ще се проведе средносрочен преглед на насоките.

По-подробно

След приемането на Договора от Лисабон ЕС насочи усилията си към създаване на законодателство с цел изграждане на солидна правна рамка в областта на правосъдието и вътрешните работи. След приемането през юни 2014 г. на стратегическите насоки, сега акцентът е върху прилагането и консолидирането на съществуващите правни инструменти и мерки на политиката. В този смисъл стратегическите насоки открояват необходимостта от:

 • последователно и ефективно прилагане на съществуващите мерки
 • засилване на сътрудничеството
 • укрепване на ролята на агенциите на ЕС
 • проучване на потенциала на новите технологии

Европейският съюз заяви също, че е необходимо да се подобри връзката между външните и вътрешните политики на ЕС. Области с глобално измерение като миграцията и убежището, борбата с тероризма и защитата на личните данни трябва да се разглеждат както в контекста на ЕС, така и в светлината на отношенията с трети държави.

Освен тези общи аспекти, в стратегическите насоки бяха изложени и основните приоритети за различните направления в областта на правосъдието и вътрешните работи.

1. Утвърждаване и защита на основните права

ЕС трябва да гарантира защитата и утвърждаването на основните права, както на своята територия, така и извън нея. Сред тези права специално внимание беше обърнато на защитата на данните. Една от определените в стратегическите насоки цели в тази област беше приемането на обща рамка за защита на данните. Тази нова рамка влезе в сила през май 2016 г.

2. Миграция, убежище и граници

Основните цели, определени в тази област, са:

 • оптимизиране на ползите, които законната миграция може да донесе на ЕС
 • предоставяне на закрила на нуждаещите се от нея
 • борба с незаконната миграция, предотвратяване на жертвите сред мигрантите, опитващи се да достигнат Европа

Това трябва да се осъществи при зачитане на принципите на солидарност и справедливо поделяне на отговорността.

Законна миграция

За да се справи с предизвикателството, породено от застаряването на населението, Европа трябва да остане привлекателна дестинация за талантливите и да оползотвори възможно най-добре предоставените от законната миграция възможности. Стратегическите насоки съдържаха призив за дискусия с бизнес средите и други социални партньори, която да бъде съпътствана от приемането на съгласувани и ефикасни правила и на политики за активна интеграция от страна на държавите членки.

Убежище

Ангажиментът на ЕС за международна закрила налага провеждането на убедителна европейска политика в областта на убежището. Един от основните приоритети, заложени в стратегическите насоки, беше транспонирането и прилагането на общата европейска система за убежище. Това в крайна сметка ще даде възможност на търсещите убежище да разполагат с процедурни гаранции и закрила, които са еднакви във всички държави от ЕС.

Европейският съвет призова и за по-засилена роля на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) — агенцията на ЕС, която работи за засилване на сътрудничеството и подпомагане на държавите членки по свързани с убежището въпроси.

Незаконна миграция

По отношение на незаконната миграция стратегическите насоки съдържаха призив за действия за премахване на първопричините за това явление и за овладяване на миграционните потоци. Във всеки от тези два аспекта сътрудничеството с държавите на произход и транзитно преминаване на мигрантите има изключително важна роля. Параметрите на това сътрудничество по въпросите на миграцията са определени в глобалния подход към миграцията и мобилността, който представлява рамката на ЕС за диалог и сътрудничество с нечленуващите в ЕС държави на произход, транзитно преминаване и местоназначение.

Основните цели на Европейския съюз по отношение на незаконната миграция бяха:

 • укрепване и разширяване на регионалните програми за закрила
 • решителни усилия срещу незаконното превеждане през граница и трафика на хора
 • установяване на ефективна обща политика на връщане

Граници и визи

Липсата на контрол по вътрешните граници и все по-големият брой пътници, които влизат в ЕС, изисква ефикасно и модерно управление на общите външни граници на ЕС. Европейският съвет призова за:

 • икономически рентабилно модернизиране на управлението на границите
 • засилване на съдействието от страна на Frontex и новата Европейска система за наблюдение на границите (Eurosur)
 • проучване на възможността за създаване на европейска система за гранична охрана
 • осъвременяване на общата визова политика

3. Сигурност: борба срещу престъпността и тероризма

В областта на борбата срещу тероризма и тежката и организираната престъпност стратегическите насоки съдържаха призив за:

 • мобилизиране на всички инструменти за съдебно и полицейско сътрудничество
 • засилване на ролята на Европол и Евроюст

Това следва да бъде съпътствано от:

 • преглед на стратегията за вътрешна сигурност
 • разработване на цялостен подход към киберсигурността и киберпрестъпността
 • предотвратяване на радикализацията и екстремизма и ответни действия по въпроса с чуждестранните бойци

4. Съдебно сътрудничество

Европейският съвет изтъкна необходимостта от реално европейско пространство на правосъдие, където се зачитат различните правни системи и се укрепва взаимното доверие в съдебните системи на държавите членки. Някои от основните области на действие са:

 • утвърждаване на последователността и яснотата на законодателството на ЕС
 • улесняване на достъпа до правосъдие
 • укрепване на правата на обвиняемите и подобряване на защитата на жертвите
 • засилване на взаимното признаване на решения и на съдебни решения
 • придвижване на преговорите относно Европейската прокуратура
 • улесняване на трансграничните дейности, оперативното сътрудничество и обучението

5. Свободно движение

Европейският съвет отново изтъкна, че е необходимо да бъде защитено правото на гражданите на ЕС да се движат свободно и да пребивават и работят в други държави членки, като същевременно се решават случаите на евентуални злоупотреби и измами.