Търговска политика на ЕС

Търговията със стоки и услуги допринася съществено за повишаването на устойчивия растеж и създаването на работни места. Над 30 милиона работни места в ЕС зависят от износа извън ЕС. Предвижда се, че 90 % от бъдещия растеж в световен мащаб ще се реализира извън пределите на Европа. Ето защо търговията е двигател на растежа и ключов приоритет за ЕС.

Съветът е ангажиран със силна, основана на правила многостранна търговска система. Една отговорна търговска политика на ЕС се съпътства от високо равнище на прозрачност и ефективна комуникация с гражданите относно ползите и предизвикателствата пред търговията и отворените пазари.

Търговската политика е от изключителната компетентност на ЕС. Това означава, че ЕС, а не държавите членки, приема законодателни актове в областта на търговията и сключва международни търговски споразумения. Ако споразумението обхваща въпроси от смесена компетентност Съветът може да го сключи само след ратифициране от всички държави членки.

Като действа единно на световната сцена, вместо с множество отделни търговски стратегии, ЕС заема силна позиция в областта на световната търговия.

ЕС управлява търговските отношения с трети държави под формата на търговски споразумения. Целта на тези споразумения е да се създадат по-добри търговски възможности и да се преодолеят пречките пред търговията.

ЕС иска да гарантира, че вносните продукти се продават на справедлива и равностойна цена в ЕС — без значение откъде произхождат. Регулирането на търговията чрез инструменти за търговска защита е средство за закрила на производителите от ЕС от вреди и за борба с нелоялната конкуренция от страна на чуждестранни дружества под формата на дъмпинг и субсидиране.