ЕС стимулира заетостта на младите хора чрез различни мерки, например като подпомага младите хора на възраст под 25 години да имат достъп до образование и да намерят стажове и работни места.

Младежката безработица в ЕС-28: факти и цифри, април 2017 г.

 • 3,9 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС през февруари 2017 г.
 • младежката безработица в ЕС е намаляла с 475 000 души в сравнение с февруари 2016 г.
 • през февруари 2017 г. равнището на младежката безработица в ЕС е било 17,3 % в сравнение с 19,3 % през февруари 2016 г.
 • разликите между държавите от ЕС в равнището на младежката безработица са големи: от 6,6% в Германия до почти 45,2% в Гърция, 41,5% в Испания и 35,2% в Италия

Източник: Евростат

4 мерки за стимулиране на младежката заетост

 • схеми за гаранции за младежта: те спомагат за това всички млади хора на възраст под 25 години да получат добро предложение за работа, за продължаване на образованието си, за чиракуване или стаж в рамките на четири месеца от завършване на училище или след като останат без работа
 • инициатива за младежка заетост: финансиране от ЕС в подкрепа на младите хора в региони с дял на младежката безработица над 25%
 • качествени възможности за стажове и чиракуване: за подобряване на прехода от училище към работа
 • трудова мобилност: улесняване на младите европейци в търсенето на работа, стаж или чиракуване в друга държава от ЕС

Европейският съвет предприема действия във връзка с младежката безработица

На заседанието си от 27—28 юни 2013 г. Европейският съвет предприе решителни мерки за справяне с належащия проблем с младежката безработица. Решенията включват:

 • полагане на по-големи първоначални усилия във връзка с инициативата за младежка заетост и ускоряване на нейното изпълнение
 • ускоряване на прилагането на гаранцията за младежта
 • повишаване на младежката мобилност и ангажиране на социалните партньори

Инициатива за младежка заетост

Лидерите на ЕС се споразумяха 6-те милиарда € за инициативата за младежка заетост да бъдат изразходвани за годините 2014 и 2015, а не както първоначално бе предвидено за периода 2014—2020 г.

Освен това беше договорено неусвоените средства на ЕС да се използват на първо място в подкрепа на заетостта, особено за младите хора, но също в области на растеж, като иновациите и научните изследвания.

Подпомагане на младите хора да намерят работа зад граница

Лидерите се споразумяха да укрепят съществуващите инициативи, като „Твоята първа работа с EURES“ и „Еразъм+“, които стимулират и трансграничното професионално обучение.

Европейски портал за професионална мобилност (EURES)

Понастоящем EURES предоставя достъп до над 1,4 милиона обяви за свободни работни места, 300 000 CV и близо 9 000 регистрирани работодатели в целия ЕС.

Освен това държавите членки бяха насърчени да използват част от полагащите им се средства от Европейския социален фонд в подкрепа на схемите за трансгранична мобилност.

Чиракуване

Лидерите от ЕС се споразумяха да бъде въведена рамка за качество на стажовете. Целта на рамката е да свързва частния сектор, социалните партньори и предприятията за създаване на висококачествени възможности за чиракуване.