Неформална среща на държавните и правителствените ръководители Брюксел, 12 февруари 2015 г. - Изявление на членовете на Европейския съвет

Европейски съвет
 • 12/02/2015
 • 21:30
 • Изявление и бележки
 • 56/15
 • Правосъдие
 • Вътрешни работи
12/02/2015

Европейските граждани реагираха на неотдавнашните терористични нападения в Париж с дълбока скръб и с проява на силно единство. Обект на тези нападения станаха основните ценности и човешките права, залегнали в основата на Европейския съюз - солидарността, свободата, в т.ч. свободата на изразяване на мнение, плурализмът, демокрацията, толерантността и човешкото достойнство. Всички граждани имат право да живеят без страх, независимо от това какви са техните възгледи или убеждения. Ние ще съхраним общите си ценности и ще защитаваме всички срещу етнически или религиозно мотивираното насилие и расизма.

Това означава също да се борим с противниците на нашите ценности. Ние ще засилим допълнително действията срещу терористичните заплахи при стриктно спазване на човешките права и принципите на правовата държава. Днес се договорихме по следните насоки за работа през следващите месеци:

1. Гарантиране на сигурността на гражданите

Гарантирането на сигурността на гражданите е непосредствена необходимост. Трябва по-добре да прилагаме и да доразвиваме инструментите, с които разполагаме, по-специално за откриване и възпрепятстване на свързани с тероризма пътувания, най-вече на чуждестранните бойци терористи. Ние искаме:

 • законодателите на ЕС спешно да приемат стриктна и ефективна европейска директива за резервационните данни на пътниците, която да съдържа солидни гаранции за защита на данните;
 • да се използва пълноценно съществуващата шенгенска рамка, за да се засили и модернизира контролът на външните граници: ние се договаряме да пристъпим незабавно към систематични и координирани проверки на лицата, които упражняват правото си на свободно движение, във всички бази данни, свързани с борбата с тероризма, въз основа на общи показатели за риска; Комисията следва бързо да изготви оперативни насоки за това; ще обмислим и необходимите целенасочени промени в Кодекса на шенгенските граници, въз основа на предложение на Комисията, които да дадат възможност за постоянни проверки;
 • правоприлагащите и съдебните органи да интензифицират обмена на информация и оперативното сътрудничество, включително чрез Европол и Евроюст;
 • всички компетентни органи да засилят сътрудничеството си в борбата срещу незаконния трафик на огнестрелни оръжия, в т.ч. чрез бързо адаптиране на съответното законодателство;
 • службите за сигурност на държавите членки да задълбочат сътрудничеството си;
 • държавите членки да започнат бързо да прилагат укрепените правила за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и всички компетентни органи да активизират действията си по проследяване на финансовите потоци и ефективно замразяване на активите, използвани за финансиране на тероризма;
 • да бъде постигнат бърз напредък по приемането на директивата за мрежова и информационна сигурност предвид голямото значение на киберсигурността.

2. Предотвратяване на радикализацията и защита на ценностите

Предотвратяването на радикализацията е ключов елемент от борбата с тероризма. За справянето с този феномен е необходим един комплексен подход, обединяващ различните инструменти. Ние настояваме:

 • за адекватни мерки, в съответствие с националните конституционни изисквания, за откриване и отстраняване на съдържанието в интернет, пропагандиращо тероризма или екстремизма, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи и частния сектор на равнище ЕС, както и чрез съвместна работа с Европол за създаване на способности, които да могат да бъдат сигнализирани за незаконно съдържание в интернет;
 • за комуникационни стратегии в подкрепа на толерантността, недискриминацията, основните свободи и солидарността в целия ЕС, включително чрез по-активен диалог между религиите и различните общности и за информационни кампании срещу терористичните идеологии, в които, наред с другото, да се дава думата на жертвите;
 • за инициативи в областта на образованието, професионалното обучение, възможностите за намиране на работа, социалната интеграция и превъзпитанието (в съдебен контекст), за да се противодейства на факторите, допринасящи за радикализацията, в т.ч. в затворите.

3. Сътрудничество с международните ни партньори

Външните отношения на ЕС трябва също да допринасят за борбата с терористичната заплаха, която ескалира в някои части на съседни на ЕС региони, и по-специално в Сирия и Либия. Ние трябва:

 • да обърнем внимание на кризите и конфликтите, особено в региона на южното съседство, чрез стратегическо преосмисляне на подхода си;
 • да поддържаме по-тесни контакти с трети държави по въпросите на сигурността и борбата с тероризма, по-специално с държавите от Близкия изток и Северна Африка, района на Сахела, а също и Западните Балкани, включително чрез нови проекти за изграждане на капацитет (напр. в областта на граничните проверки) съвместно с партньорите и чрез по-добре насочена помощ от ЕС;
 • да поддържаме устойчив и координиран международен ангажимент съвместно с ООН и Глобалния форум за борба с тероризма, както и със съответните регионални инициативи;
 • да водим диалог между културите и цивилизациите, за да утвърждаваме заедно основните свободи.

През последните седмици Съветът активизира работата си във връзка с борбата с тероризма. Европейският съюз незабавно ще продължи да работи в тази насока, като включи в максимална степен върховния представител, координатора на ЕС за борбата с тероризма и държавите членки. През април Комисията ще представи предложение за всеобхватна европейска програма за сигурност. Съветът ще докладва подробно за изпълнението на тези насоки преди заседанието на Европейския съвет през юни.