Извънредно заседание на Европейския съвет, 23 април 2015 г. — изявление

Европейски съвет
  • 23/04/2015
  • 22:15
  • Изявление и бележки
  • 204/15
  • Вътрешни работи
  • Външни отношения и международни въпроси
23/04/2015

1. Положението в Средиземноморието е трагично. Европейският съюз, в сътрудничество с държавите на произход и транзитните държави, ще мобилизира всички възможности, с които разполага, с цел предотвратяване на по-нататъшни загуби на човешки живот в морето и справяне с основните причини за извънредната хуманитарна ситуация, пред която сме изправени. Нашият непосредствен приоритет е предотвратяването на нови смъртни случаи по море.

2. Ето защо решихме да засилим присъствието си в морето, да се борим с трафикантите, да предотвратяваме незаконните миграционни потоци и укрепваме вътрешната солидарност и отговорност. Като се има предвид, че нестабилността в Либия създава идеална среда за осъществяване на престъпната дейност на трафикантите, ние активно ще подкрепяме всички усилия под ръководството на ООН за възстановяване на държавната власт в Либия. Освен това ще увеличим усилията за овладяване на конфликта и нестабилността, които са основните предизвикващи миграция фактори, включително в Сирия.

3. Днес ние се ангажираме:

Да засилим присъствието си в морето

а) да укрепим в кратък срок операциите на ЕС „Тритон“ и „Посейдон“, като увеличим поне три пъти финансовите ресурси за тази цел през 2015 г. и 2016 г. и като повишим наличния капацитет, което да доведе до увеличаване на възможностите за издирване и спасяване в рамките на мандата на Frontex. Ние приветстваме вече поетите от държавите членки ангажименти, които ще позволят постигането на тази цел през следващите седмици;

Да се борим с трафикантите в съответствие с международното право

б) да разрушим мрежите на трафикантите, да изправим извършителите пред правосъдието и да конфискуваме техните активи чрез бързи действия от страна на властите на държавите членки в сътрудничество с Европол, Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Евроюст, както и чрез засилване на разузнаването и полицейското сътрудничество с трети държави;

в) да полагаме систематически усилия за идентифициране, залавяне и унищожаване на плавателни съдове, преди те да бъдат използвани от трафикантите;

г) същевременно върховният представител се приканва незабавно да започне подготовка за евентуална операция по линия на ОПСО с такава цел;

д) да използваме Европол с цел откриване и изискване на премахването на съдържание в интернет, което се използва от трафикантите за привличане на мигранти и бежанци, в съответствие с националните конституции;

Да предотвратяваме незаконните миграционни потоци

е) да увеличим помощта за Тунис, Египет, Судан, Мали и Нигер, наред с други страни, за наблюдение и контрол на сухопътните граници и маршрути, като се използват действащите в региона операции по линия на ОПСО, както и рамките за регионално сътрудничество (процесите от Рабат и Хартум); да активизираме на всички равнища диалога с Африканския съюз по всички тези въпроси;

ж) да засилим нашето политическо сътрудничество на всички нива с африканските партньори с цел справяне с причините за незаконната миграция и борба с незаконното превеждане през граница и трафика на хора. ЕС ще разгледа тези въпроси с Африканския съюз и основните заинтересовани страни, като предложи провеждането на съвместна среща на върха в Малта през идните месеци;

з) да засилим сътрудничеството с Турция с оглед на положението в Сирия и Ирак;

и) да изпратим европейски служители за връзка по въпросите на миграцията в ключови страни с цел събиране на информация относно миграционните потоци, координация с националните служители за връзка и пряко сътрудничество с местните органи;

й) да работим съвместно с регионалните партньори при изграждането на капацитет за управление на морските граници и за провеждане на операции по издирване и спасяване;

к) да поставим началото на програми за регионално развитие и закрила в Северна Африка и Африканския рог;

л) да приканим Комисията и върховния представител да мобилизират всички инструменти, включително посредством сътрудничество за развитие и изпълнението на споразуменията на ЕС и националните споразумения за обратно приемане с трети държави, с оглед насърчаването на обратното приемане в държавите на произход и транзитните държави на незаконните икономически мигранти, като се работи в тясно сътрудничество с Международната организация по миграция;

м) да създадем координирана от Frontex нова програма за връщане с цел бързо връщане на незаконните мигранти от държавите членки по външните граници на Съюза, като същевременно се зачита правото да се търси убежище;

Да укрепим вътрешната солидарност и отговорност

н) всички държави членки бързо и пълно да транспонират и ефективно да прилагат общата европейска система за убежище, като по този начин се осигурят общи европейски стандарти в рамките на съществуващото законодателство;

о) да увеличим спешната помощ за държавите членки по външните граници на Съюза и да обмислим варианти за организиране на спешно разпределяне между всички държави членки на доброволна основа;

п) да разположим екипи на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) в държавите членки по външните граници на Съюза за съвместно обработване на молбите за убежище, включително регистриране и снемане на пръстови отпечатъци;

р) да създадем първия доброволен пилотен проект в областта на презаселването в целия ЕС, като се предлагат места на лицата, отговарящи на условията за предоставяне на закрила.

4. Институциите и държавите членки ще започнат незабавно работа по цялостното прилагане на тези насоки. Следващата седмица председателството и Комисията ще представят пътна карта, в която се очертава работата до месец юни.

5. Европейският съвет очаква съобщението на Комисията относно Европейска програма за миграцията, за да се разработи по-систематичен и географски всеобхватен подход към миграцията. Европейският съвет ще продължи да следи положението и ще наблюдава отблизо изпълнението на тези насоки. През юни Съветът и Комисията ще предоставят информация на Европейския съвет.