Заключения на Съвета на ЕС и на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно борбата с тероризма

Съвет на ЕС
  • 20/11/2015
  • 15:15
  • Съобщение за печата
  • 848/15
  • Сигурност и отбрана
  • Правосъдие
  • Вътрешни работи
  • Външни отношения и международни въпроси
20/11/2015

1. Съветът е потресен от бруталните терористични атаки, извършени в Париж на 13 ноември 2015 г., и поднася своите най-дълбоки съболезнования на жертвите на тези атаки, на техните семейства и близки. Съветът подчертава солидарността си с френския народ и отдава дължимото на смелите и решителни действия на френските власти. Атаките са посегателство срещу европейските ценности за свобода, демокрация, човешки права и правова държава. ЕС не за първи път е изправен пред сериозни терористични атаки и вече беше взето решение за редица съществени мерки. 

Съветът подчертава, че е важно да бъде ускорено прилагането им във всички области, набелязани в изявлението на членовете на Европейския съвет от 12 февруари 2015 г. относно борбата с тероризма, и по-специално на мерките, изложени по-долу. 

Резервационни данни на пътниците (PNR данни) 

2. Съветът отново изтъква, че е спешно и от приоритетно значение до края на 2015 г. да бъде финализирана амбициозна система на ЕС за събиране на резервационни данни на пътниците, която да обхваща вътрешните полети, да предвижда достатъчно дълъг срок на съхранение на PNR данните в некодиран вид, и да не се ограничава до престъпленията с транснационален характер. 

Огнестрелно оръжие 

3. Съветът:
а) приветства приемането на 18 ноември 2015 г. на Регламента за изпълнение относно общите стандарти за дезактивиране на огнестрелните оръжия,
б) приветства представеното на 18 ноември 2015 г. от Комисията предложение за преработване на действащата директива относно огнестрелните оръжия, работата по която ще започне незабавно,
в) е решен да засили оперативното сътрудничество по линия на Европол в рамките на цикъла на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност, по-специално по оперативния план за действие в областта на огнестрелното оръжие. Всички държави членки, засегнати от проблема, се приканват да се присъединят към тези усилия до края на 2015 г.,
г) приканва Frontex и Европол да окажат съдействие на държавите членки, граничещи с региона на Западните Балкани, за активизиране на проверките по външните граници с цел разкриване на контрабанда на огнестрелно оръжие и за засилване на сътрудничеството със страните от региона, наред с другото като се използват регионалните оперативни платформи, например инициативата за борба с тероризма за Западните Балкани. 

Засилване на контрола по външните граници 

4. Държавите членки се ангажират:
а) да започнат незабавно да осъществяват необходимите систематични и координирани проверки по външните граници, включително на лица, упражняващи правото си на свободно движение,
б) въз основа на бързата оценка на неотложните нужди и възможните решения, които ще бъдат огласени от Комисията до края на 2015 г., да осъвременят до март 2016 г. системите за граничен контрол на държавите членки от Шенгенското пространство (електронна връзка със съответните бази данни на Интерпол на всички външни гранични контролно-пропускателни пунктове, автоматичен скрининг на документите за пътуване),
в) в контекста на настоящата миграционна криза да извършват систематична регистрация, включително снемане на пръстови отпечатъци от граждани на трети държави, влизащи незаконно в Шенгенското пространство, независимо дали са мигранти или кандидати за международна закрила, както и да правят систематични проверки за сигурност, като използват съответните бази данни, по-специално ШИС II, базите данни на Интерпол, базите данни на ВИС и националната полиция на държавите членки, със съдействието на Frontex и Европол, и да осигурят оборудването на „горещите точки“ с необходимите технологични средства. Европол ще разположи временно допълнителни служители в „горещите точки“ за подпомагане на процеса на проверка, по-специално чрез засилване на вторичните проверки за сигурност,
г) да засилят контрола на външните граници, които са най-уязвими, по-специално чрез разполагане на екипи за бърза гранична намеса (RABITs) и полицейски служители с цел осигуряване на систематичен скрининг и проверки за сигурност, когато положението го налага. 

5. Съветът изтъква отново заключенията си от 9 ноември 2015 г. и приканва Комисията:
a) при актуализирането на своите предложения относно „интелигентните граници“ да представи предложение за целенасочено преработване на Кодекса на шенгенските граници, за да се предвидят систематични проверки на гражданите на ЕС, включително проверка на биометричните данни, в съответните бази данни на външните граници на Шенгенското пространство, като се използват пълноценно техническите решения с оглед да не се пречи на безпрепятственото движение,
б) в предложението си за актуализиране на регламента за Frontex да предостави солидно правно основание за приноса на Frontex в борбата с тероризма и организираната престъпност и за достъпа до съответните бази данни. 

6. Frontex:
a) ще допринася за борбата с тероризма и ще подпомага координираното въвеждане на общите показатели за риска преди края на 2015 г.,
б) в сътрудничество с Европол ще подпомага държавите членки за засилване на контрола на външните граници, за да могат да бъдат разкрити подозрителни пътувания на чуждестранни бойци терористи и контрабанда на огнестрелно оръжие,
в) ще работи съвместно с Европол и Евроюст, по-специално в рамките на „горещите точки“, и ще обменя данни с Европол въз основа на споразумението за сътрудничество за обмен на лични данни. Това споразумение следва да бъде сключено незабавно, така че Frontex и Европол да могат да започнат обмена на данни от 1 януари 2016 г. 

Обмен на информация 

7. Съветът решава да засили сътрудничеството в областта на правоприлагането:
a) държавите членки ще направят необходимото националните им органи да въвеждат редовно в ШИС II данни за лицата, за които се подозира, че са чуждестранни бойци терористи, по-специално съгласно член 36.3, да провеждат информационни кампании и обучение за работа с ШИС и да определят общ подход за използването на данните от ШИС II, свързани с чуждестранните бойци,
б) държавите членки ще ускорят пълното прилагане и ефективното използване на достиженията на Договора от Прюм (взаимно свързване и консултиране с националните бази данни за ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства),
в) Европол ще задейства Европейския център за борба с тероризма (ECTC) на 1 януари 2016 г. като платформа, чрез която държавите членки могат да засилят обмена на информация и оперативното сътрудничество по отношение на наблюдението и разследването на чуждестранни бойци терористи, трафика на незаконни огнестрелни оръжия и финансирането на тероризма. Новият регламент за Европол, по който съзаконодателите би трябвало да постигнат споразумение преди края на годината, следва да е съгласуван с мандата и целите на ECTC, включително звеното за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет,
г) държавите членки ще командироват в ECTC експерти по борбата с тероризма, за да сформират помощно звено за трансгранични разследвания, което да е в състояние да оказва бързо и цялостно съдействие при разследването на сериозни терористични инциденти в ЕС. Евроюст също следва да участва,
д) Комисията се приканва да направи предложение за подсилването на Европол с нужните ресурси за подпомагане на ECTC и да внесе законодателно предложение, за да даде възможност на Европол систематично да съпоставя информацията в базите данни на Европол с ШИС II,
е) Комисията се приканва да положи усилия за постигане на оперативна съвместимост между съответните бази данни с оглед на проверките за сигурност, по-специално ШИС ІІ, базата данни на Интерпол относно откраднати или изчезнали документи за пътуване и iARMS. Във връзка с това държавите членки се приканват, с подкрепата на Комисията, да определят по една точка за контакт за улесняване на обмена на информация,
ж) държавите членки ще използват максимално тези способности, за да подобрят общото равнище на обмена на информация между органите за борба с тероризма в ЕС. Държавите членки ще направят необходимото съответните национални органи да увеличат значително приноса си за звено „Пътници“ на Европол, така че да отговаря адекватно на заплахата, и да се свържат към съответните системи на Европол за обмен на информация. 

Финансиране на тероризма 

8. Съветът:
а) приканва Комисията да представи предложения за засилване, хармонизиране и увеличаване на правомощията и сътрудничеството на звената за финансово разузнаване, по-специално чрез подходящо включване на мрежата за обмен на информация FIU.net в Европол, и да гарантира, че тези звена имат бърз достъп до необходимата информация с цел увеличаване на ефективността и ефикасността на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF), да затегне контрола над небанковите методи на плащане като например електронните/анонимните плащания, паричните преводи, плащанията в брой, виртуалните валути, прехвърлянето на злато или благородни метали и предплатените карти в съответствие с риска, който те представляват, и да възпира по-ефективно незаконната търговия с предмети с културна стойност,
б) се ангажира да осигури бързо и ефективно замразяване на активите на терористи в целия Съюз, независимо дали със самостоятелни решения на ЕС или в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. 

Действия на наказателното правосъдие в отговор на тероризма и екстремисткото насилие 

9. Съветът приветства факта, че на 22 октомври 2015 г. в Рига ЕС подписа Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма и допълнителния протокол към нея относно чуждестранните бойци терористи, и приветства намерението на Комисията до края на 2015 г. да представи предложение за директива за актуализиране на рамковото решение относно борбата с тероризма с оглед на едновременното въвеждане в правото на ЕС на Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН и на допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа. 

10. Държавите членки ще използват пълния потенциал на Европейската информационна система за съдимост (ECRIS). Съветът приветства намерението на Комисията до януари 2016 г. да представи амбициозно предложение за разширяване на ECRIS, така че да включва граждани на трети държави. 

11. Съветът приканва Комисията спешно да разпредели необходимите финансови средства за изпълнение на заключенията на Съвета относно засилване на действията на наказателното правосъдие в отговор на радикализацията, водеща до тероризъм и насилствен екстремизъм. Това следва да подпомогне по-специално разработването на рехабилитационни програми, както и на инструменти за оценка на риска, за да се определят най-подходящите ответни действия на наказателното правосъдие, като се отчитат конкретните обстоятелства и съображенията, свързани със сигурността и обществената безопасност. 

Финансиране 

12. Съветът приканва държавите членки да използват фонд „Вътрешна сигурност“, за да финансират изпълнението на настоящите заключения, и да дават приоритет на съответните действия по линия на националните програми в тази област, както и призовава Комисията приоритетно да насочва финансирането, налично по линия на фондовете с централизирано управление, към набелязаните в настоящите заключения приоритети, включително оперативните разходи. 

Изпълнение 

13. Предвид неговата роля за насърчаването и укрепването на оперативното сътрудничество в областта на вътрешната сигурност в рамките на Съюза, COSI ще поддържа връзка с компетентните работни групи на Съвета и с Комисията и агенциите на ЕС за осигуряване на ефективното прилагане на договорените оперативни мерки. Във връзка с това COSI ще проучи възможността за разработване на методология за структуриран и многостранен подход за оперативно сътрудничество при борбата с терористичните заплахи. Координаторът на ЕС за борбата с тероризма ще наблюдава цялостното изпълнение на настоящите заключения.