Заседание на държавните и правителствените ръководители от ЕС с участието на Турция, 29.11.2015 г. - Изявление на ЕС и Турция

Международна среща на върха
 • 29/11/2015
 • 20:30
 • Брюксел
 • Изявление и бележки
 • 870/15
 • Вътрешни работи
 • Външни отношения и международни въпроси
 • Разширяване
29/11/2015
Връзки с медиите

Jüri Laas
Служител в пресслужбата
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Служител в пресслужбата
+32 22815361
+32 473630723

 1. Днес лидерите от Европейския съюз се срещнаха в Брюксел с турските си колеги. Турция е страна кандидатка от 1999 г., а от 2005 г. води преговори за присъединяване.

 2. Турция и ЕС обсъдиха важното място, което заема преодоляването на общите предизвикателства пред тях. В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 15 октомври Турция и ЕС изразиха съгласие, че процесът на присъединяване трябва да бъде активизиран. Двете страни се ангажират да продължат да развиват съществуващите помежду им връзки и солидарност и да приемат насочени към постигането на резултати действия, които да подготвят общото им бъдеще. Те са решени да се изправят пред съществуващите рискове и заплахи и да ги преодолеят по съгласуван начин с цел укрепване на европейския проект. Като припомнят заключителната декларация от последната среща на Г-20 в Анталия, както и Резолюция 2249 на Съвета за сигурност на ООН, Турция и ЕС потвърждават отново, че борбата с тероризма продължава да бъде приоритет.

 3. За тази цел беше постигнато съгласие, че структурираният и по-редовен диалог на високо равнище е от основополагащо значение за проучването на огромния потенциал на отношенията между Турция и ЕС, който все още не е напълно реализиран. В този контекст двете страни се споразумяха да провеждат редовни срещи на върха два пъти в годината в подходящ формат. Редовните срещи на върха ще предоставят платформа за оценяване на развитието на отношенията между Турция и ЕС и за обсъждане на въпроси от международен характер. Редовните дискусии и сътрудничеството в областта на външната политика и политика на сигурност, включително борбата с тероризма, следва да се засилят на фона на сериозните предизвикателства за сигурността, и особено нарастващата заплаха от тероризма във всички негови форми и проявления. В този контекст двете страни се споразумяха да провеждат редовни срещи за всеобхватен политически диалог на равнище министри/върховен представител/комисари. Тези срещи ще бъдат в допълнение към редовните заседания на Съвета за асоцииране. Диалог на високо равнище следва да се води и по ключови тематични въпроси.

 4. Двете страни приветстваха съобщението за провеждане на междуправителствена конференция на 14 декември 2015 г. за отваряне на преговорна глава 17. Те отбелязаха и ангажимента на Европейската комисия да приключи през първото тримесечие на 2016 г. подготвителната работа за отваряне на определен брой глави, без да се засяга позицията на държавите членки. Впоследствие може да започне подготвителна работа и по други глави.

 5. ЕС приветства ангажимента на Турция да ускори изпълнението на показателите от пътната карта за визите по отношение на всички участващи държави членки. До началото на март 2016 г. Европейската комисия ще представи втория доклад за напредъка във връзка с изпълнението от Турция на пътната карта за либерализиране на визовия режим. Двете страни се договориха, че Споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане ще започне да се прилага изцяло от юни 2016 г., за да може Комисията да представи третия си доклад за напредъка през есента на 2016 г. с оглед приключване на процеса на либерализиране на визовия режим, т.е. отпадане на изискването за виза за турските граждани в Шенгенското пространство до октомври 2016 г., след като бъдат изпълнени изискванията по пътната карта.

 6. ЕС ще предостави незабавно и без прекъсване хуманитарна помощ в Турция. Освен това ЕС ще увеличи значително цялостната си финансова подкрепа за страната. Комисията създаде Механизъм за бежанците в Турция за координиране и канализиране на финансираните действия с цел да бъде оказана ефикасна и допълваща помощ на сирийците, ползващи се с временна закрила, както и на приемните общности в Турция. ЕС се ангажира да предостави първоначална сума в размер на 3 милиарда евро допълнителни средства. Необходимостта от това финансиране и неговото естество ще бъдат преразгледани в зависимост от променящата се обстановка. Предвид факта, че Турция е приела над 2,2 милиона сирийци и е изразходвала 8 милиарда щатски долара, ЕС подчертава, че е важно да бъде поделена тежестта в рамките на сътрудничеството между Турция и ЕС. В този контекст двете страни подчертаха приноса на съществуващите схеми и програми за презаселване на държавите членки и ЕС. 

 7. Турция и ЕС решиха да приведат в действие съвместния план за действие, договорен ad referendum на 15 октомври 2015 г., да активизират сътрудничеството си за подкрепа на сирийците, ползващи се с временна закрила, и на управлението на миграцията с цел справяне с кризата, породена от положението в Сирия. Трябва да се постигнат резултати, по-конкретно по отношение на пресичането на притока на незаконни мигранти. ЕС и Турция постигнаха съгласие за изпълнение на съвместния план за действие, който ще въведе ред в миграционните потоци и ще спомогне за пресичането на незаконната миграция.  В резултат на това двете страни ще засилят - незабавно и съгласно договореното - активното си сътрудничество по отношение на мигрантите, които не се нуждаят от международна закрила, като предотвратяват пътуването до Турция и ЕС, гарантират прилагането на установените двустранни разпоредби за обратно приемане и своевременно връщат мигрантите, които не се нуждаят от международна закрила, в техните държави на произход. Наред с това беше изразено задоволство от намерението на Турция да приеме незабавно мерки за по-нататъшно подобряване на социално-икономическото положение на сирийците, ползващи се с временна закрила. Двете страни изтъкнаха споделения си ангажимент да предприемат решителни и бързи действия за засилване на борбата срещу престъпните контрабандни мрежи.

 8. Както беше заявено в заключенията на Европейския съвет от декември 2014 г. относно разширяването, Турция и ЕС полагат усилия за установяването на механизъм за икономически диалог на високо равнище, който да допринесе за по-нататъшното укрепване на икономическите отношения и да създаде бизнес платформа, която да обедини бизнес кръговете. Постигнато беше съгласие той да започне да функционира през първото тримесечие на 2016 г.

 9. Двете страни изразиха задоволство от установяването на диалог на високо равнище по въпросите на енергетиката и на стратегическо сътрудничество в областта на енергетиката, чието начало беше поставено в Анкара на 16 март 2015 г. Редовният обмен на информация по отношение на сътрудничеството в областта на енергетиката на световно и регионално равнище е от полза и за двете страни. Двете страни се споразумяха втората такава среща да се състои през първото тримесечие на 2016 г.

 10. Двете страни отбелязаха предприетите подготвителни действия с цел да се подобри функционирането на митническия съюз. След като и двете страни приключат подготвителната работа, към края на 2016 г. биха могли да започнат официалните преговори.

 11. Работата по всички тези въпроси трябва да напредва успоредно и да се следи отблизо. Турция и ЕС са решени да постигнат заедно напредък по настоящия широкоспектърен дневен ред, за да може този нов импулс да доведе до конкретни резултати.