Европейски съвет, 18-19 февруари 2016 г. - заключения относно миграцията

Европейски съвет
  • 18/02/2016
  • 5:30
  • Брюксел
  • Съобщение за печата
  • 72/16
  • Правосъдие
  • Вътрешни работи
18/02/2016
Връзки с медиите

Jüri Laas
Служител в пресслужбата
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Служител в пресслужбата
+32 22815361
+32 473630723

II.МИГРАЦИЯ

4.В отговор на миграционната криза, пред която е изправен ЕС, целта трябва да бъде бързо да се пресекат потоците, да се защитят външните ни граници, да се намали незаконната миграция и да се запази целостта на Шенгенското пространство. Като част от този цялостен подход, Европейският съвет - въз основа на подробни доклади от председателството и Комисията - направи оценка на прилагането на насоките, договорени през декември.

5.Европейският съвет приветства решението на НАТО за съдействие при разузнаването, наблюдението и контрола във връзка с незаконното прекосяване на Егейско море и призовава всички членове на НАТО активно да подкрепят тази мярка. ЕС, и в частност Frontex, следва тясно да си сътрудничи с НАТО

6.Цялостното и бързо изпълнение на Плана за действие ЕС - Турция продължава да бъде приоритет с цел пресичане на миграционните потоци и борба с трафикантските и контрабандистките мрежи. Турция предприе стъпки за изпълнение на Плана за действие, по-специално по отношение на достъпа на сирийските бежанци до турския пазар на труда и обмена на данни с ЕС. Въпреки това потоците от мигранти, пристигащи в Гърция от Турция, продължават да бъдат твърде големи. Необходимо е да се постигне значително и трайно намаляване на броя на хората, преминаващи незаконно от Турция в ЕС. За това са необходими по-нататъшни решителни усилия и от турска страна с цел да се гарантира ефективното изпълнение на Плана за действие. Европейският съвет приветства постигнатото споразумение за Механизма за бежанците в Турция и призовава Комисията и държавите членки да реализират без забавяне приоритетните проекти. Европейският съвет приветства също напредъка в изготвянето на надеждна доброволна хуманитарна програма за приемане с Турция.

7.Освен това,

а)по отношение на връзките със съответните трети държави всеобхватните и съобразени с конкретните нужди пакети от стимули, които понастоящем се разработват за конкретни страни с цел гарантиране на ефективно връщане и обратно приемане, се нуждаят от пълната подкрепа на ЕС и държавите членки. Освен това Европейският съвет призовава Комисията, върховния представител и държавите членки да наблюдават и да търсят решение на всички фактори, които могат да породят миграционни потоци

б)следва да продължат и да бъдат активизирани изпълнението и оперативните последващи действия във връзка със срещата на върха от Ла Валета, по-специално договорения списък от 16 приоритетни действия;

в)следва да продължи да се предоставя хуманитарна помощ за сирийските бежанци и за съседните на Сирия страни. Това е неотложна глобална отговорност. В този контекст Европейският съвет приветства резултатите от проведената на 4 февруари в Лондон Конференция в подкрепа на Сирия и региона и призовава Комисията, държавите членки и всички останали държави контрибутори да изпълнят бързо ангажиментите си;

г)постоянните и устойчиви потоци от незаконни мигранти по маршрута през Западните Балкани продължават да будят сериозно безпокойство, което налага допълнителни съгласувани действия и слагане край на подхода на масово пропускане и на некоординираните мерки по този маршрут, като се вземат предвид хуманитарните последствия за засегнатите държави членки. Важно е също да останем бдителни за евентуални промени на положението, свързани с други маршрути, така че да сме в състояние да предприемем бързи и съгласувани действия;

д)на 12 февруари 2016 г. Съветът прие препоръка. Важно е да възстановим по съгласуван начин нормалното функциониране на Шенгенското пространство, с пълна подкрепа за държавите членки, изправени пред трудни обстоятелства. Необходимо е да възстановим положението, в което всички държави от Шенгенското пространство прилагат изцяло Кодекса на шенгенските граници и по външните граници отказват влизането на граждани на трети страни, които не отговарят на условията за влизане или които не са подали молба за убежище, въпреки че са имали възможност да го направят, като същевременно се отчитат особеностите на морските граници, включително чрез изпълнението на плана ЕС - Турция;

е)с помощта на ЕС създаването и функционирането на горещи точки постепенно се подобрява по отношение на идентифицирането, регистрирането, снемането на пръстови отпечатъци и проверките за сигурност на лицата и документите за пътуване; въпреки това остава да се свърши още много работа, по-специално за постигане на пълна оперативност на горещите точки, за гарантиране на 100-процентово идентифициране и регистриране на всяко влизане (включително систематични проверки за сигурност в европейските бази данни, по-специално Шенгенската информационна система, съгласно изискванията на правото на ЕС), за цялостно прилагане на процеса на преместване, за пресичане на вторичните потоци незаконни мигранти и търсещи убежище и за осигуряване на значителна инфраструктура за приемане, необходима за настаняването на мигрантите при човешки условия в очакване на изясняване на тяхното положение. Търсещите убежище нямат право да избират държавата членка, в която да поискат убежище;

ж)хуманитарното положение на мигрантите по протежение на маршрута през Западните Балкани налага спешни действия, като се използват всички налични европейски и национални ресурси за неговото облекчаване. За тази цел Европейският съвет счита, че вече е необходимо да се създаде капацитет на ЕС за предоставяне на вътрешна хуманитарна помощ в сътрудничество с организации, като ВКБООН, за подкрепа на страните, които са изправени пред голям брой бежанци и мигранти, като се използва опита на службата на ЕС за хуманитарна помощ и гражданска защита. Европейският съвет приветства намерението на Комисията да направи конкретни предложения във възможно най-кратък срок;

з)всички елементи, договорени през декември миналата година, следва да се приложат бързо, включително решенията за преместването и мерките за гарантиране на връщането и обратното приемане. Що се отнася до предложението за европейска гранична и брегова охрана, работата по него следва да бъде ускорена с оглед на постигането на политическо споразумение при нидерландското председателство и възможно най-скорошното привеждане в действие на новата система;

и)Европейският съвет приканва Европейската инвестиционна банка, в сътрудничество с Комисията, в кратки срокове да разработи идеи за начините, по които може да допринесе за реакцията на ЕС

8.Всеобхватната стратегия, договорена през декември, ще донесе резултати само ако по всичките ѝ елементи се работи съвместно и ако институциите и държавите членки действат заедно при пълна координация. Същевременно трябва да се постигне напредък по реформирането на съществуващата рамка на ЕС, така че да се гарантира хуманна и ефективна политика в областта на убежището. За тази цел, след днешната задълбочена дискусия ще се активизира подготовката за всеобхватен дебат на следващото заседание на Европейския съвет, когато въз основа на по-конкретна оценка трябва да се зададат допълнителни насоки и да се вземат решения.