Декларация на държавните и правителствените ръководители

Международна среща на върха
  • 08/03/2016
  • 04:45
  • Брюксел
  • Изявление и бележки
  • 111/16
  • Правосъдие
  • Вътрешни работи
  • Външни отношения и международни въпроси
08/03/2016
Връзки с медиите

Preben Aamann
Говорител на председателя на Европейския съвет
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Служител в пресслужбата
+32 22815523
+32 470957561


1. След срещата с министър-председателя Давутоглу държавните и правителствените ръководители от ЕС разгледаха положението с миграцията, по-специално по отношение на маршрута през Западните Балкани. Те изразиха задоволство от обсъжданията с турския министър-председател относно отношенията между ЕС и Турция и напредъка в изпълнението на съвместния план за действие. Турция потвърди ангажимента си, в изпълнение на двустранното споразумение за обратно приемане между Гърция и Турция, да приеме бързото връщане на всички мигранти, преминаващи от Турция в Гърция, които не се нуждаят от международна закрила, и да поеме обратно всички незаконни мигранти, заловени в турски води.

Държавните и правителствените ръководители постигнаха съгласие, че са нужни решителни действия за прекъсване на маршрутите за контрабанда на хора, за разрушаване на модела на контрабандистите за извличане на печалби, за защита на външните ни граници и за прекратяване на мигрантската криза в Европа. Трябва да прекъснем връзката между това да се качиш на лодка и това да се установиш в Европа.

Ето защо те подчертаха значението на започналите днес действия на НАТО в Егейско море. Те призоваха всички членове на НАТО да ги подкрепят активно. Те горещо приветстваха допълнителните предложения, които Турция направи днес за разрешаване на въпроса с миграцията. Те постигнаха съгласие да работят въз основа на съдържащите се в тях принципи:

• връщане на всички нови незаконни мигранти, преминаващи от Турция към гръцките острови, като разходите се поемат от ЕС;
• презаселване - за всеки сирийски гражданин, който Турция приеме обратно от гръцки острови, на друг сирийски гражданин от Турция към държавите - членки на ЕС, в рамките на съществуващите ангажименти;
• ускоряване на прилагането на пътната карта за либерализиране на визовия режим с всички държави членки, с оглед на премахването на визовите изисквания за турски граждани най-късно до края на юни 2016 г.;
• ускоряване на изплащането на първоначално отпуснатите 3 милиарда евро, за да се гарантира финансирането на първия набор от проекти преди края на март, и вземане на решение относно допълнително финансиране за Механизма за бежанците в полза на сирийските граждани;
• подготовка за решение за отваряне на нови глави от преговорите за присъединяване във възможно най-кратък срок въз основа на заключенията на Европейския съвет от октомври 2015 г.;
• работа с Турция при всяко съвместно усилие за подобряване на хуманитарните условия в Сирия, което да даде възможност на местното население и на бежанците да живеят в по-безопасни зони.


Председателят на Европейския съвет ще придвижи тези предложения и ще уточни подробностите с турската страна преди мартенското заседание на Европейския съвет. Това ще стане при съблюдаване на европейското и международното право.

Държавните и правителствените ръководите от ЕС обсъдиха с турския министър-председател и положението на медиите в Турция.

2. Държавните и правителствените ръководители припомниха също, че на заседанието си от 18-19 февруари Европейският съвет взе решение за връщане към положение, при което всички държави от Шенгенското пространство прилагат изцяло Кодекса на шенгенските граници, като вземат предвид особеностите на морските граници, и за преустановяване на подхода на масово пропускане. Потоците от незаконни мигранти по маршрута през Западните Балкани вече спират.

3. За да бъде този процес траен, са нужни действия в следните направления:

а) оказване на подкрепа за Гърция в този труден момент и полагане на всички възможни усилия, за да спомогнем за управлението на ситуацията, възникнала вследствие на този развой. Това е колективна отговорност на ЕС, която изисква бързо и ефикасно мобилизиране на всички налични средства и ресурси на ЕС и на приноса на държавите членки;

б) осигуряване на незабавен и ефективен отговор на изключително трудната хуманитарна ситуация, която бързо се развива на място. Спешна подкрепа ще бъде предоставена в неотложен порядък от Комисията, в тясно сътрудничество с Гърция, други държави членки и неправителствени организации въз основа на оценка от Комисията и Гърция на нуждите и план за действие и реагиране при извънредни обстоятелства. В този контекст държавните и правителствените ръководители приветстват предложението на Комисията за предоставяне на спешна подкрепа в рамките на ЕС и призовават Съвета да го приеме преди заседанието на Европейския съвет през март, разширявайки по този начин диапазона от финансови инструменти, които могат да се използват; държавните и правителствените ръководители приканват бюджетния орган да предприеме всички необходими последващи мерки;

в) осигуряване на допълнителна помощ за Гърция при управлението на външните граници, включително тези с бившата югославска република Македония и Албания, за идентификация, регистрация и проверки за сигурност на всички преминаващи, и при гарантирането на нормалното функциониране на "горещите точки“ и осигуряването на достатъчен капацитет за прием. Frontex ще отправи във възможно най-кратък срок допълнителен призив за командироване на национални служители и всички държави членки следва да отговорят в пълна степен най-късно до 1 април. Европол бързо ще разположи командировани служители във всички горещи точки с цел засилване на проверките за сигурност и подпомагане на гръцките органи в борбата срещу контрабандистите на мигранти;

г) подпомагане на Гърция за осигуряване на цялостно, мащабно и ускорено връщане в Турция на всички незаконни мигранти, които не се нуждаят от международна закрила, въз основа на споразумението между Гърция и Турция за обратно приемане, и, считано от 1 юни, на споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане;

д) съществено ускоряване на процеса на преместване, с цел да се облекчи Гърция от тежкото бреме, което понастоящем носи. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ще отправи нов призив за предоставяне на национален експертен опит, за да се подпомогне системата за убежище на Гърция, и всички държави членки следва да отговорят незабавно и в пълна степен. Държавите членки се приканват също да предоставят по спешност повече места за преместване. Комисията ще докладва ежемесечно на Съвета относно изпълнението на ангажиментите за преместване;

е) продължаване на тясното сътрудничество с държавите от Западните Балкани, които не са членки на ЕС, и предоставяне на необходимото съдействие;

ж) изпълняване на настоящите ангажименти за презаселване и продължаване на работата по надеждна доброволна програма за хуманитарно приемане с Турция;

з) незабавно предприемане на всички необходими мерки по отношение на отварянето на нови маршрути и засилване на борбата срещу контрабандистите на хора;

и) приоритетно придвижване на работата по всички елементи на пътната карта на Комисията за "връщане към Шенген“, за да се сложи край на временните проверки по вътрешните граници и да се възстанови нормалното функциониране на Шенгенското пространство преди края на годината.

Настоящият документ не създава нови задължения за държавите членки по отношение на преместването и презаселването.

4. Това са спешни мерки, които трябва да бъдат предприети на фона на настоящата ситуация на място и които следва да бъдат редовно преразглеждани. Европейският съвет ще разгледа отново въпроса за миграцията във всичките му аспекти на заседанието си през март с цел по-нататъшно консолидиране на съвместното изпълнение на европейско равнище на нашата цялостна стратегия за миграцията.