Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли
  • 18/03/2016
  • 17:30
  • Съобщение за печата
  • 144/16
  • Външни отношения и международни въпроси

Днес членовете на Европейския съвет се срещнаха със своя турски колега. Това беше третата среща от ноември 2015 г., посветена на задълбочаването на отношенията между ЕС и Турция, и на решаването на миграционната криза.

Членовете на Европейския съвет изразиха своите най-дълбоки съболезнования към турския народ след извършения в неделя бомбен атентат в Анкара. Те категорично осъдиха този акт на жестокост и потвърдиха неизменната си подкрепа за борбата с тероризма във всичките му форми.

Турция и ЕС потвърдиха отново ангажимента си за изпълнението на съвместния план за действие, влязъл в сила на 29 ноември 2015 г. Вече е постигнат немалък напредък, в т.ч. отварянето на турския пазар на труда за сирийците, ползващи се от временна защита, въвеждането на нови визови изисквания за сирийски и други граждани, по-големите усилия, полагани от турската брегова охрана и полиция в областта на сигурността, и засиленият обмен на информация. Освен това Европейският съюз започна да превежда 3-те милиарда евро на  Механизма за бежанците в Турция по конкретни проекти и бе отбелязан напредък в работата по облекчаването на визовия режим и преговорите за присъединяване, включително отварянето на глава 17 през декември м.г. На 7 март 2016 г. Турция се съгласи допълнително да приеме бързото връщане на всички преминаващи от Турция в Гърция мигранти, които не се нуждаят от международна закрила, и да приеме обратно всички незаконни мигранти, засечени в турски води. Освен това Турция и ЕС постигнаха съгласие да продължат да засилват мерките срещу контрабандистите на мигранти и приветстваха началото на действията на НАТО в Егейско море. Едновременно с това Турция и ЕС признават, че са необходими допълнителни, бързи и решителни усилия.

С оглед на това да бъде разбит бизнес моделът на контрабандистите и на мигрантите да бъде предложена алтернатива, за да не излагат на опасност живота си, днес ЕС и Турция взеха решение да сложат край на незаконната миграция от Турция в ЕС. За осъществяването на тази цел те постигнаха съгласие по следните допълнителни действия:

1) Всички новопристигащи на гръцките острови незаконни мигранти от Турция от 20 март 2016 г. нататък ще бъдат връщани в Турция. Това ще се осъществи в пълно съответствие с правото на ЕС и международното право, като по този начин се изключва всякакво колективно експулсиране. Всички мигранти ще бъдат под закрила в съответствие с приложимите международни норми при спазване на принципа на забраната за връщане. Това ще бъде временна и извънредна мярка, която е необходима за прекратяване на човешкото страдание и за възстановяване на обществения ред. Мигрантите, пристигащи на гръцките острови, ще бъдат надлежно регистрирани и всяко заявление за убежище ще бъде обработвано индивидуално от гръцките власти в съответствие с Директивата за процедурите по убежището, в сътрудничество с Върховния комисариат за бежанците на ООН. Мигрантите, които не кандидатстват за убежище или чието заявление се счита за неоснователно или неприемливо в съответствие с посочената по-горе директива, ще бъдат връщани в Турция. Турция и Гърция, с помощта на институциите и агенциите на ЕС, ще предприемат необходимите стъпки и ще се споразумеят по всички необходими двустранни договорености, в т.ч. присъствието на турски служители на гръцките острови и на гръцки служители в Турция, считано от 20 март 2016 г., с цел да се осигури връзка и по този начин да се улесни безпрепятственото изпълнение на тези договорености. Разходите за операциите по връщането на незаконните мигранти ще бъдат покрити от ЕС.

2) За всеки сириец, който Турция приеме обратно от гръцките острови, друг сириец ще бъде презаселен от Турция към ЕС, като се вземат предвид критериите на ООН за уязвимост. С помощта на Комисията, агенциите на ЕС и други държави членки, както и на Върховния комисариат за бежанците на ООН, ще бъде установен механизъм, който да гарантира прилагането на този принцип, считано от същия ден, в който започнат връщанията. С предимство ще се ползват мигранти, които преди това не са влизали или не са правили опит да влязат незаконно в ЕС. От страна на ЕС презаселването по този механизъм ще се осъществява на първо време посредством изпълнение на ангажиментите, поети от държавите членки в заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на 20 юли 2015 г., по които все още 18 000 лица остава да бъдат презаселени. Всяка по-нататъшна необходимост от презаселване ще се осъществява посредством сходни договорености на доброволен принцип, които няма да надвишават допълнителен брой от 54 000 лица. Членовете на Европейския съвет приветстват намерението на Комисията да предложи изменение на решението за преместване от 22 септември 2015 г., за да се даде възможност всеки ангажимент за презаселване, поет в рамките на тази договореност, да бъде приспаднат от неразпределените бройки по въпросното решение. Ако тези договорености не отговорят на целта за прекратяване на незаконната миграция и броят на връщанията се доближи до посочения по-горе брой, този механизъм ще бъде преразгледан. Ако броят на връщанията превиши посочените по-горе числа, този механизъм ще бъде преустановен.

3) Турция ще вземе всички необходими мерки за предотвратяване на появата на нови морски и сухопътни маршрути за незаконна миграция от Турция към ЕС и за тази цел ще си сътрудничи със съседните държави и с ЕС.

4) След прекратяването или поне същественото и устойчиво намаляване на незаконните преминавания между Турция и ЕС, ще бъде приведена в действие доброволна схема за хуманитарно приемане. Държавите - членки на ЕС, ще дават на доброволни начала своя принос към тази схема.

5) Изпълнението на пътната карта за либерализиране на визовия режим ще бъде ускорено по отношение на всички участващи държави членки с оглед на премахването на визовите изисквания за турски граждани най-късно до края на юни 2016 г, при условие че всички критерии бъдат изпълнени. За тази цел Турция ще предприеме необходимите стъпки за изпълнение на оставащите изисквания, което ще позволи на Комисията, след нужната оценка на спазването на критериите, до края на април да направи съответно предложение, въз основа на което Европейският парламент и Съветът ще могат да вземат окончателно решение.

6) ЕС, в тясно сътрудничество с Турция, ще ускори допълнително изплащането на първоначално отпуснатите 3 милиарда евро по Механизма за бежанците в Турция и ще осигури финансирането преди края на март на още проекти за ползващи се с временна закрила лица, определени въз основа на срочно подавана от Турция информация. Първи списък с конкретни проекти за бежанците, по-точно в областта на здравеопазването, образованието, инфраструктурата, продоволствието и разходите за издръжка, които могат да бъдат своевременно финансирани от механизма, ще бъде съвместно определен в рамките на една седмица. При почти пълното изчерпване на тези средства и при условие че посочените по-горе ангажименти са спазени, ЕС ще мобилизира допълнително финансиране за механизма от още 3 милиарда евро до края на 2018 г.

7) ЕС и Турция приветстват текущата работа по модернизирането на митническия съюз.

8) ЕС и Турция потвърдиха отново ангажимента си да активизират отново процеса на присъединяване, както е посочено в съвместното им изявление от 29 ноември 2015 г.  Те приветстваха отварянето на глава 17 на 14 декември 2015 г. и решиха като следваща стъпка да отворят глава 33 по време на нидерландското председателство. Те изразиха задоволство от факта, че Комисията ще направи предложение в този смисъл през април. Подготвителната работа за отварянето на други глави ще продължи в ускорени темпове, без да се засягат позициите на държавите членки в съответствие със съществуващите правила.

9) ЕС и неговите държави членки ще работят с Турция при всяко съвместно усилие за подобряване на хуманитарните условия в Сирия, и по-специално в някои области в близост до турската граница, което да даде възможност на местното население и на бежанците да живеят в по-безопасни зони.

Работата по всички тези елементи ще протича паралелно и ще подлежи на ежемесечно съвместно наблюдение.

ЕС и Турция решиха при необходимост да проведат нови срещи съгласно съвместното изявление от 29 ноември 2015 г.