Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли
 • 18/03/2016
 • 16:45
 • Съобщение за печата
 • 143/16
 • Икономика и финанси
 • Заетост
 • Енергетика
 • Външни отношения и международни въпроси
 • Вътрешни работи

I. МИГРАЦИЯ

1. Европейският съвет потвърждава своята всеобхватна стратегия за справяне с миграционната криза. Някои елементи от нашия общ европейски отговор вече се изпълняват и дават резултати. Работата по други елементи продължава усърдно, така че да могат да бъдат изпълнени възможно най-скоро. Ще продължи да се дава приоритет на възстановяването на контрола по нашите външни граници.

2. След решенията на държавните и правителствените ръководители от 7 март, както и в контекста на Съвместния план за действие с Турция и на разширяването на неговия обхват, Европейският съвет призовава за:

 • полагане на повече усилия по отношение на "горещите точки“; беше постигнат значителен напредък всички "горещи точки“ да станат напълно функциониращи и да повишат капацитета за прием; тези усилия следва да бъдат продължени, с пълното съдействие на ЕС, включително подпомагане на структурите в областта на убежището в Гърция;
 • използване на всички средства за подкрепа на капацитета на Гърция за връщане на незаконните мигранти в Турция в контекста на Протокола между Гърция и Турция за обратно приемане и Споразумението между ЕС  и Турция за обратно приемане, считано от 1 юни 2016 г.  Държавите членки заявяват своята готовност да предоставят на Гърция в кратки срокове необходимите ресурси, включително гранични служители, експерти в областта на убежището и устни преводачи. Европейският съвет отправя искане към Комисията да координира цялата необходима подкрепа за Гърция, за пълното прилагане на изявлението на ЕС и Турция, и да разработи оперативен план. Комисията  ще координира и ще организира заедно с държавите членки и агенциите необходимите структури за подкрепа с цел неговото ефективно изпълнение. Комисията редовно ще докладва на Съвета за неговото изпълнение;
 • спешна подкрепа, която да се предостави на Гърция за справяне с хуманитарната ситуация. Бързото приемане на регламента относно предоставянето на спешна подкрепа е важна стъпка в това отношение. Представеният от Комисията проект за коригиращ бюджет следва да бъде приет без забавяне. Държавите членки се приканват незабавно да направят допълнителни вноски в Механизма за гражданска защита, както и да осигурят двустранна хуманитарна помощ;
 • ускорено преместване от Гърция, което включва извършване на необходимите проверки за сигурност; тъй като броят на заявленията вече е по-голям от броя на наличните предложения, както се посочва в доклада на Комисията от 16 март, държавите членки следва в спешен порядък да предложат повече места, в съответствие със съществуващите ангажименти.

3. Европейският съвет взема под внимание съобщението на Комисията "Следващи оперативни стъпки в сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на миграцията“, и по-специално начина, по който молба за предоставяне на убежище от мигрант, преминаващ от Турция в Гърция, може да бъде счетена за неприемлива, въз основа на принципа за "първа страна на убежище“ или за "сигурна трета страна“, в съответствие с европейското и международното право.

4. Европейският съвет изтъква отново, че изявлението на ЕС и Турция не поражда никакви нови ангажименти за държавите членки, що се отнася до преместването и презаселването.

5. ЕС изтъква отново, че очаква Турция да спазва най-високите стандарти по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на основните свободи, включително на свободата на изразяване.

6. Европейският съвет потвърждава отново подкрепата си за Йордания и Ливан. Той призовава обещаните средства да бъдат отпуснати в спешен порядък и спогодбите на ЕС да бъдат финализирани, за да се увеличи  подкрепата за бежанците и приемащите общности в двете държави.

7. Европейският съвет призовава за укрепване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани за справяне с миграционната криза и за даване на принос към целите на Европейския съвет.

8. Във връзка със заключенията си от февруари 2016 г. Европейският съвет приканва Европейската инвестиционна банка да представи на заседанието му през юни специална инициатива, насочена към бързо мобилизиране на допълнително финансиране в подкрепа на устойчивия растеж, жизненоважната инфраструктура и социалното сближаване в страните от южното съседство и Западните Балкани.

9. Европейският съвет следи с изключителна бдителност за евентуална поява на нови маршрути за незаконните мигранти и призовава да се вземат всички необходими мерки в това отношение. В този контекст борбата срещу контрабандистите на хора навсякъде и с всички подходящи средства продължава да бъде от ключово значение. ЕС изразява готовност да подкрепи правителството на националното съгласие като единствено легитимно правителство на Либия, включително, по негово искане, за възстановяване на стабилността,  борбата срещу тероризма и управлението на миграцията в Централното Средиземноморие.

10. Европейският съвет потвърждава отново своите предишни заключения относно различните елементи от всеобхватната стратегия и изразява задоволство от напредъка по предложението за европейска гранична и брегова охрана, което следва да бъде прието възможно най-скоро. Ще продължи работата и по бъдещата архитектура на политиката на ЕС в областта на миграцията, включително Регламента от Дъблин.

II. РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

11. За да даде насоки за обсъжданията в Съвета относно европейския семестър за 2016 г., Европейският съвет утвърди приоритетните области на политиките в годишния обзор на растежа: възобновяване на инвестициите, продължаване на структурните реформи за модернизирането на нашите икономики и провеждане на отговорни фискални политики. Тези приоритети ще намерят отражение в предстоящите национални програми за реформи и програми за стабилност или за конвергенция на държавите членки. Тези политики ще допринесат за поставянето на сегашното възстановяване на по-стабилна основа и за насърчаването на растежа и заетостта. Европейският съвет отбелязва провежданата от Комисията консултация по социални въпроси и изтъква важността на добре функциониращите пазари на труда и системи за социално подпомагане.

12. На заседанието си през юни Европейският съвет ще обсъди постигнатия напредък в работата по завършването на икономическия и паричен съюз. Той ще приеме и програма за осъществяването на всички аспекти на единния пазар, включително изпълнението на стратегиите на Комисията за единния пазар, цифровия единен пазар и съюза на капиталовите пазари, с оглед на пълното използване на неговия неоползотворен потенциал за растеж и производителност.

13. Във връзка с трудната ситуация в европейския стоманодобивен сектор и на фона на свръхкапацитет в световен мащаб, Европейският съвет призовава Съвета да разгледа в кратки срокове съобщението на Комисията с оглед предприемането на решителни действия в отговор на това предизвикателство.

14. Европейският съвет отбелязва положението на земеделските стопани, по-специално в секторите на млякото и свиневъдството, които са сериозно засегнати от спада в цените. Той приканва Комисията да предприеме бързи действия въз основа на резултатите от заседанието на Съвета по селско стопанство от 14 март. Европейският съвет ще следи отблизо развитието на този тъй важен за Европа сектор.

15. Европейският съвет отбелязва, че Комисията възнамерява скоро да публикува съобщение относно план за действие в областта на ДДС. Той приветства намерението на Комисията да включи предложения за по-голяма гъвкавост за държавите членки по отношение на намалените ставки на ДДС, с което да се предостави възможност на държавите членки да прилагат нулева ставка на ДДС за санитарни изделия.

III. КЛИМАТ И ЕНЕРГЕТИКА

16. Европейският съвет приветства представянето от Комисията на пакета за енергийната сигурност, както и съобщението на тема "Пътят след Париж“. Той насърчава законодателите да продължат работата по предложенията, насочени към укрепване на енергийната сигурност на ЕС, като въпрос от първостепенно значение, въз основа на предишни заключения и на одобрените от Европейския съвет стратегии в тази насока. Европейският съвет припомни също значението на пълноценно функциониращ и взаимосвързан енергиен пазар. Като изхожда от съобщението относно климата, Европейският съвет подчертава ангажимента на ЕС да намали своите емисии на парникови газове, да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници и да повиши енергийната ефективност, за което Европейският съвет постигна съгласие през октомври 2014 г. Адаптирането на законодателството с цел прилагане на тази рамка продължава да бъде приоритет. Европейският съвет приканва Комисията без забавяне да представи всички останали предложения в тази насока с оглед на бързото започване на законодателния процес. Европейският съвет очаква подписването на Парижкото споразумение в Ню Йорк на 22 април и подчертава необходимостта Европейският съюз и неговите държави членки да успеят да ратифицират Парижкото споразумение възможно най-скоро и навреме, за да бъдат страни по него към момента на влизането му в сила.